#ด่วน..!! #สั่งปลด!! #คำสั่งปลดธาริต #อดุลย์ ฯลฯ

14009330441400933107l

สั่งปลด!! ‘อดุลย์-ธาริต-นิพัทธ์’ ออกจากตำแหน่ง วุฒิสภาสิ้นสุด-ให้อำนาจเป็นของหน.คสช.

เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 24 พ.ค. คสช.มีคำสั่งฉบับที่ 7 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน โดยยังคงเป็นรองหัวหน้า คสช. ตามประกาศ คสช.ที่ 6/2557 ลงวันที่ 22 พ.ค.2557 2.ให้พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบ.ตร.

ต่อมามีคำสั่งฉบับที่ 8 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน

2.ให้ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิต รอง ผบ.ตร. มาปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกหน้าที่หนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน

จากนั้นมีคำสั่งฉบับที่ 9 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน

2.ให้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม
เวลา 19.00 น. คสช.มีประกาศฉบับที่ 30 เรื่องให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พ.ค.2557 ให้วุฒิสภามีอยู่ ณ วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน หัวหน้า คสช. จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ให้วุฒิสภาที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สิ้นสุดลง

ข้อ 2.ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้การดำเนินการเรื่องใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ให้เป็นอำนาจสูงสุดของหัวหน้า คสช. ในการให้ความเห็นชอบแทนรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ในเรื่องนั้น

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRRd01Ea3pNekEwTkE9PQ%3D%3D&subcatid

แต่งตั้ง พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รอง ผบ.ต.ร. นั่งอธิบดี DSI แทนริดสีดวง จบข่าว

เด้งฟ้าผ่า!!!!
คำสั่งคสช.ฉบับที่8 ให้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี DSI มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกฯ และให้พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ มารักษาการอธิบดีDSI แทน
คำสั่งคสช.ฉบับที่9 ให้พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกฯ และให้พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดก.กลาโหม มารักษาการปลัดกลาโหมแทน

10177492_473439586092144_8857698160905546531_n59301_473439589425477_1013450153190341279_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s