#ด่วน! #19/5/57 #ข่าวแจก #สื่อมวลชน ที่ #โรงแรมเอเชีย #กลุ่มศิษย์เก่า…

ข่าวแจกสื่อมวลชน

attention
บ่ายวันนี้ (19 พฤษภาคม) ที่โรงแรมเอเชีย กลุ่มศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 12 แห่ง ได้ประชุมระดมความเห็นเพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติ ในสถานการณ์ที่รัฐบาลรักษาการไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และเกิดวิกฤตศรัทธาในฝ่ายบริหาร ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มได้รับผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรง ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
1. กลุ่มศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยดังรายนามข้างท้าย ขอให้กำลังใจและพร้อมที่จะสนับสนุนประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ในการทำหน้าที่หาทางออกให้กับประเทศอย่างทันท่วงที บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
2. ขอให้รัฐบาลรักษาการลาออกโดยทันที เพื่อเปิดทางให้ประเทศเดินหน้า และมีการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง เพราะเห็นว่ารัฐบาลรักษาการหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ ควรมีรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารและจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3. เราเห็นด้วยกับการต่อสู้ของ กปปส. เพื่อทวงคืนอำนาจอธิปไตยมาสู่ประชาชนคนไทย และ ขอชื่นชมมวลมหาประชาชนที่ออกมาร่วมกันใช้สิทธิต่อสู้เพื่อความถูกต้องอย่างกล้าหาญและเสียสละ
4. เราขอเรียกร้องหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ รวมถึงข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ออกมาแสดงความกล้าหาญในการยืนเคียงข้างประชาชน ต่อสู้อย่างสันติ อหิงสา และปราศจากความรุนแรง
ทั้งนี้กลุ่มศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะร่วมรณรงค์ให้ศิษย์เก่า ข้าราชการ
พนักงาน และนิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบัน เพื่อนต่างสถาบัน และพี่น้องประชาชนทั่วไปออกมาร่วมกันชุมนุมใหญ่ในวันที่ 23-25 พฤษภาคมนี้ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. เราจะไปรวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนออกมาร่วมกัน ทวงคืนอำนาจอธิปไตย
1. กลุ่มพี่น้องมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. กลุ่ม มก. ร่วมกู้ชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. กลุ่มศิษย์เก่ารามคำแหงร่วมปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. กลุ่มลูกแม่ไทรหัวใจรักชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. กลุ่มธรรมาธิปไตย มหาวิทยาลัยรังสิต
6. กลุ่ม NIDA For Change สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7. กลุ่ม มจธ. ร่วมปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. กลุ่มประชาคมชาวจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. กลุ่ม มศว รักประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. กลุ่มจำปากู้ชาติ (คณะวิทย์ฯ มข.) มหาวิทยาลัยขอนแกน
12. กลุ่ม มสธ. ร่วมปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
News and media distribution.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s