!!!! #เรียน #พี่น้อง #ประชาชนไทย #ที่เคา #รพรักทุกท่าน

เรียน พี่น้องประชาชนไทยที่เคารพรักทุกท่าน

ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลและตัวดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนนตรีได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเพื่อการพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ในสร้างความสมดุลย์ให้กับระบบเศรษฐกิจ

ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทางด้านสังคม ที่รัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และลดช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้น้อย และผู้มีรายได้มาก เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน

 

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ทัดเทียมกันรวมถึงการพัฒนาให้ประเทศไทยมีบทบาทยืนอยู่ในเวทีของอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางของการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดิฉันขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา ตลอดรัฐบาลนี้ ดำเนินการด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตตามที่กล่าวหา

แต่อย่างไร หรือแม้กระทั่งการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอย่างที่ได้มีการกล่าวหา นอกจากนี้ ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ยังได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างเสมอมา

ดิฉันขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณพี่น้องข้าราชการที่ให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลตลอดระยะเวลา 2 ปี กว่าที่ผ่านมา และที่สำคัญขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจดิฉันและคณะรัฐมนตรีได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนตลอดมา

และกำลังใจที่ให้ตลอดมาของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นช่วงของความยากลำบากเพียงไหน ไม่ว่าจะเป็นช่วงความเดือดร้อนของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์การเมือง ก็ได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนเสมอมา เป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสมอมา และทุกครั้งที่ดิฉันทำงาน

วันนี้ ดิฉันได้ทำงานมาเป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน 2 วัน ทุก ๆ นาที ทุก ๆ วัน ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง จากพี่น้องประชาชน และก้าวเข้ามาสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวิถีทางของประชาธิปไตย ดิฉันภูมิใจที่ได้ทำงานอยู่ในหน้าที่ ด้วยความตั้งใจและทุ่มเท

ต่อไปนี้ไม่ว่าดิฉันจะอยู่ในสถานะใด ดิฉันก็จะขอเดินตามเส้นทางของระบอบประชาธิปไตย และยึดมั่นในหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในการสร้างความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันของของสังคม และสุดท้าย ดิฉัน ขอยืนหยัดว่า ไม่ว่าดิฉันจะอยู่ตำแหน่งไหน ดิฉันขออยู่ข้างพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไป ขอบคุณค่ะ

>ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร<
>> อดีตนายรัฐมนตรี<< cr.พลังประชาชน โค่นล้มระบบทักษิณ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s