#ด่วน! #UPDATE #ช่วย #แชร์ให้ทั่ว #กันด้วย ครับ.. #เหรียญทอง #แน่นหนา

เหรียญทอง แน่นหนา

534414_852890871403954_1593760938_n

UPDATE 17/4/57

เรียนประชาชนผู้จงรักภักดีทุกท่าน กระผม ขอกราบขอบพระคุณ ท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่ ได้กรุณา พร้อมใจ รวมตัวกันเป็นพลังแห่งแผ่นดิน ที่จะถวายอารักขาและปกป้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ พระบรมวงศานุวงศ์

วันนี้ องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน มีสมาชิก ที่มีความสำนึกในหน้าที่ ปกป้องสถาบัน ร่วมกัน ทวีจำนวนมากขึ้นทุกนาที ขณะนี้ยังไม่ครบ 24 ชม. Page องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ได้มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 40,000 คน และ มีผู้สมัครเข้าเป็นชุดปฏิบัติการสืบค้นผู้คนที่กระทำ 2,000 ชุดแล้ว และ ยังคงขยายชุดปฏิบัติการสืบค้นต่อไปอีก

ขณะนี้ทีมปฏิบัติการฯ กำลังช่วยกันปฏิบัติการอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้จุดมุ่งหมายในการป้องกัน และโต้ตอบ คนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย

ณ โอกาสนี้ ผมขอขอโทษเพื่อนสมาชิก ที่ไม่อาจตอบข้อความเป็นรายบุคคลได้ เพราะมี ข้อความเข้ามาอย่างล้นหลาม อย่างไรก็ตาม ทุกข้อความได้มีการบันทึก และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว และจะขอ update ให้ทุกท่านทราบความคืบหน้าเป็นระยะๆไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอได้โปรด share ข่าวนี้ให้ทั่วราชอาณาจักรไทย และ ทั่วไป ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ………………… 17 เมษ. 2557 18:51น.

 

 

แชร์ให้ทั่วกันด้วยครับ
เรียน ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และหน่วยขึ้นตรง
กระผม พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา นายทหารนอกราชการ และประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้สำรวจปัญหาผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วพบว่าได้มีการกระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกันอย่างเปิดเผย และท้าทาย ทั้งนี้กลุ่มผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นกลุ่มบุคคลที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล บางรายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและเปิดเผย
ปัญหาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ปรากฎต่อสาธารณชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขณะที่ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลโดยตรง ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาจึงเป็นการดำเนินการแบบ ‘ไฟไหม้ฟาง’ หรือตามกระแสกดดันของสังคมจนทำให้ปัญหาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกปล่อยปละละเลยและยังคงกระทำการกันอย่างเหิมเกริมตลอดมา
กระผมเห็นว่ากองทัพมีหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ตลอดจนการถวายความปลอดภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถึงแม้กองทัพจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลก็ตาม แต่กองทัพจะต้องตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ที่มีต่อองค์ ‘จอมทัพไทย’ ที่เป็นองค์พระประมุขที่สูงสุดเหนือรัฐบาลด้วย
การที่กองทัพจะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า กองทัพย่อมจะปล่อยให้องค์จอมทัพตกอยู่ในสถานะถูกกระทำการจาบจ้วงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามลำพัง ด้วยอุปสรรคจากการที่รัฐบาลที่มีอำนาจเหนือกองทัพไม่ใส่ใจต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นย่อมไม่ได้ ถึงแม้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงพระเมตตาไม่ถือเอาผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งหลายเป็นสาระก็ตาม ทั้งยังทรงพร้อมที่จะพระราชทานอภัยโทษในทุกกรณี แม้หลายกรณีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ยังกลับมาประพฤติการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีก ดังนั้นเมื่อเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลยังคงดำเนินการอย่างชักช้าไม่มีประสิทธิผลแล้ว กองทัพย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงตนเข้ามามีบทบาทโดยไม่ชักช้า จะปล่อยให้องค์จอมทัพต้องเผชิญปัญหาเช่นนี้ต่อไปไม่ได้แม้เพียงน้อยนิดก็ตาม หากยังคงปล่อยให้ล่าช้าต่อไปแล้วย่อมเป็นการตระบัดสัตย์ต่อคำปฏิณาณตนที่ได้กระทำไว้
กระผมไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือหมิ่นเกียรติท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพ และหน่วยขึ้นตรงแต่อย่างใด หากแต่กระผมใคร่ขอความกรุณาจากกองทัพได้โปรดจัดกำลังเข้าร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน รวมเป็น ‘พลังประชาชน’ เพื่อพร้อมใจดำเนินการกับกลุ่มคนที่กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและแนวร่วมกันอย่างจริงจัง โดยกระผมใคร่ขอความกรุณาจากกองทัพได้โปรดจัดให้มีนายทหารติดต่อเพื่อการปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่กำลังดำเนินการกับผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว ทั้งนี้ยังคงเป็นแนวทางที่ไม่ทำให้กองทัพต้องดำเนินการนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ด้วยความเคารพอย่างสูง
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
นายทหารนอกราชการ
16 เมษายน 2557

#######

ผมกำลังวางแผนให้เกิดเครือข่ายองค์กรเก็บขยะแทรกซึมไปในทุกอนูของสังคม ทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ที่พักอาศัย …และผมกำลังจัดตั้ง’กองทุนเก็บขยะแผ่นดิน’ ขึ้นโดยมีแนวทางการใช้เงินกองทุนดังนี้
1) คนเก็บขยะที่สามารถสืบค้นตัวบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่ทำงาน สถานศึกษา พร้อมภาพถ่าย และพฤติกรรมการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ให้หมายรวมถึง ผู้จาบจ้วงในลักษณะกำกวมหรือปกปิดด้วย … หากบุคคลผู้กระทำผิดนั้น ไม่ซ้ำตัวบุคคลกับบุคคลที่คณะทำงานได้ดำเนินการแล้ว …กองทุนเก็บขยะจะสนับสนุนเงินรางวัลครั้งที่ 1
2) เมื่อบุคคลที่เป็นขยะตามข้อ 1) ถูกจับกุมและส่งตัวดำเนินคดี คนเก็บขยะที่สืบค้นคนแรก ตามข้อ 1) จะได้เงินรางวัลครั้งที่ 2
3) เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุก คนเก็บขยะที่สืบค้นคนแรก ตามข้อ 1) จะได้เงินรางวัลครั้งที่ 3 ทั้งนี้จำนวนเงินรางวัลจะแปรผันเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่ศาลตัดสินให้จำคุก
4) เมื่อขยะอุทธรณ์คดี และศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้จำคุก คนเก็บขยะที่สืบค้นคนแรก ตามข้อ 1) จะได้เงินรางวัลครั้งที่ 4 ทั้งนี้จำนวนเงินรางวัลจะแปรผันเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้จำคุก
5) เมื่อขยะฎีกาคดี และศาลฎีกาได้ตัดสินให้จำคุก คนเก็บขยะที่สืบค้นคนแรก ตามข้อ 1) จะได้เงินรางวัลครั้งที่ 5ทั้งนี้จำนวนเงินรางวัลจะแปรผันเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่ศาลฎีกาตัดสินให้จำคุก
6) ทนายความอาสา ผู้แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมก็จะได้รับเงินรางวัลในลักษณะเดียวกันกับ คนเก็บขยะตามข้อ 1)
7) ผมจะจัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบค้นประจำชุมชนในลักษณะปกปิด การสืบค้นจะไม่ทำเพียงแค่ทางเว็บไซด์ หรือเฟซบุ๊ค แต่จะครอบคลุมถึงสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สำนักพิมพ์ ฯลฯ ด้วย
8) ชุดปฏิบัติการสืบค้น จะมีการแบ่งเขตพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบ ‘กองร้อยปฏิบัติการสืบค้น’ โดยผู้ปฏิบัติการจะไม่รู้จักกันเลย แต่ละ’กองร้อยฯ’ จะรับผิดชอบเป็นเขตพื้นที่ครอบคลุมแต่ละท้องถิ่น
9) ในกรณีที่มีผู้มีความจงรักภักดีถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากการละเมิดด้วยเหตุเพราะลุแก่โทสะ ‘กองทุนเก็บขยะแผ่นดิน’ จะเข้าช่วยเหลือในทางคดีและเงินช่วยเหลือ
10) สำหรับการจัดตั้ง’กองทุนเก็บขยะ’ อยู่ในระหว่างการจัดระบบัญชีการเงินให้โปร่งใส ท่านทั้งหลายอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงให้บริจาคเงินสมทบนะครับ ได้โปรดรอความชัดเจนจากผมก่อน
11) อื่นๆ …โดยเฉพาะมาตรการต่อต้านทางสังคม จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ …
ผมและพรรคพวก ไม่ได้ล้อเล่น เรื่องนี้แน่ๆครับ
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา และคณะ
16 เม.ย.57

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s