#SHUTDOWN #BANGKOK #ป้าย #สำนักงานตำรวจแห่งชาติสัญ #ลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของข้าราชการตำรวจ

ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของข้าราชการตำรวจ

วันนี้ได้มีการซ่อมแซมป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากที่ถูกกลุ่ม คปท.ทำลายไปก่อนหน้านี้ ซึ่งการซ่อมแซมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบทุน
ค่าซ่อมแซมป้าย ประมาณ 300,000 บาท
ทั้งนี้จะมีการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมสวยงาม

หลังจากซ่อมแซมป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสร็จแล้ว ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้จัดทำพิธีกรรมทางศาสนาอีกครั้ง เพื่อเป็นสิริมงคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ

ซึ่งถือว่าที่ตั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ

NATIONAL POLICE HQ SIGN REPAIRED1897694_232375323617467_990370185_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s