#ราย ละเอียดการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ #กระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ด้วย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลากลางวัน ผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส. ประมาณ ๒๐๐ คน

รายละเอียดการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ กระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ด้วย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลากลางวัน ผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส. ประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีนายแพทย์ ระวี มาศมาดล (ผู้ต้องหาที่ ๑ )และ นายทศพล แก้วธิมา (ผู้ต้องหาที่ ๒) เป็นแกนนำ ได้ใช้รถยนต์บรรทุกของกลางติดเครื่องขยายเสียงดัดแปลงเป็นเวทีปราศรัยโจมตีเกี่ยวกับราคาพลังงาน บริเวณหน้ากระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวได้บุกเข้าไปยึดพื้นที่ภายในของกระทรวงพลังงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้

และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๓.๔๐ นาฬิกา กลุ่มผู้ชุมนุมได้ย้ายที่ชุมนุม
มาที่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทำการกีดขวางทางเข้าออกของ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ขัดขวางการประกอบกิจการหรือการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของเจ้าหน้าที่ ปตท.และของประชาชนโดยทั่วไป โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้คล้องโซ่ปิดประตูทางเข้าออกของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ทำการขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. หรือประชาชนโดยทั่วไปเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือทำธุรกรรมกับ ปตท.ได้ การกระทำของผู้ชุมนุมกลุ่มดังกล่าวทำให้ ปตท. ได้รับความเสียหาย กลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้เวทีติดตั้งเครื่องขยายเสียงกำลังสูงประกอบการปราศรัยชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาต และต่อมาได้มีประกาศของศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ต่อมาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจตามบันทึกจับกุมได้แจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ของสำนักงาน ปตท.(สำนักงานใหญ่)เพื่อให้เกิดความสงบและไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แต่กลุ่มผู้ชุมนุมขัดขืนไม่ยอมออกไปจากพื้นที่ของสำนักงาน ปตท.(สำนักงานใหญ่)
การกระทำของ ผู้ต้องหาที่ ๑ ผู้ต้องหาที่ ๒ เป็นความฐาน ร่วมกันเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทำการให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้ผู้ที่มั่วสุมดังกล่าวให้เลิก แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่เลิก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ และฐานชุมนุมมั่วสุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ในพื้นที่ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรง อันมีลักษณะกีดขวางทางเข้าออกของอาคารหรือสถานที่อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนโดยทั่วไป , ขัดขืนคำสั่งของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการเกี่ยวกับการชุมนุม เพื่อให้เป็นไปโดยสงบและไม่เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน และใช้เครื่องขยายเสียง หรือใช้เวทีติดตั้งเครื่องขยายเสียง หรือใช้ยานพาหนะติดตั้งเครื่องขยายเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศของศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ ๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ( ๒ ) , ( ๔ ) และ ( ๕ ) ออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
ผู้ต้องหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔๔ กระทำความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทำการให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้ผู้ที่มั่วสุมดังกล่าวให้เลิก แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่เลิก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ และฐานชุมนุมมั่วสุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ในพื้นที่ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรง อันมีลักษณะกีดขวางทางเข้าออกของอาคารหรือสถานที่อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนโดยทั่วไป , ขัดขืนคำสั่งของเจ้า

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการเกี่ยวกับการชุมนุม เพื่อให้เป็นไปโดยสงบและไม่เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน และใช้เครื่องขยายเสียงหรือใช้เวทีติดตั้งเครื่องขยายเสียง หรือใช้ยานพาหนะติดตั้งเครื่องขยายเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศของศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ ๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ( ๒ ) , ( ๔ ) และ ( ๕ ) ออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
นอกจากนั้นเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ ๑ – ๑๔๔ ในความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ ๑๓๐/๒๕๕๗ ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้ผู้ต้องหาทราบเพิ่มเติมอีกว่ากระทำผิดฐาน ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปบุกรุกในเวลากลางคืน

และได้แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาให้ผู้ต้องหาทุกนายได้รับทราบ

เหตุเกิดที่ กระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

Details to prosecute protesters group, Ministry of energy and the PTT public company limited.
1619366_228013697386963_378545762_n1743706_228013647386968_913421367_n-1
1779940_228013674053632_1266164885_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s