အမွန္တရားရဲ႕မီးအိမ္ 19. 12. 2013ရက္ေန့ ဒီကေန့မွာ ရဲမွဴးျမင့္ေမာင္ႏွင့္တကြ ရဲမင္းဦးကို သာေကတတရားရံုးမွာ စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္

YE MIN OoYE MIN Oo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s