ရွမ္း/ ေျမာက္ KIA, တပ္ရင္း (၈)ႏွင္႔ (၃၈) ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေ ျမာက္ပိုင္း KIA, တပ္မဟာ (၄) လက္ေအာက္ ခံ, KIA, တပ္ရင္း (၃၈)ေဒသအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ လွုပ္ရွားေန ေသာ ျမန္မာ အစိုးရ စစ္တပ္ (ခ.မ.ရ-၅၆၇) တပ္ ႏွင္႔ KIA, တပ္ရင္း (၃၈) လက္ေအာက္ခံ ေဒသခံ KIA, ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕တို႔ (၁၆.၁၂.၂၀၁၃) ရက္ေန႔ ညေန (၂း၃၀) အခ်ိန္ Banglum Bum အနီးတြင္ ရင္စိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ထို႔ အအျပင္ KIA,တပ္ရင္း (၈) ေဒသ နမ္႔လဒ္ဘြမ္ ဘက္သို႔ ထိုးစစ္ဆင္ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာ အစိုးရစစ္တပ္ (ခ.မ.ရ-၅၀၅)တပ္ ႏွင္႔ KIA, တပ္ရင္း(၈)တပ္ဖြဲ႔ တို႔ အၾကား (၁၆.၁၂.၂၀၁၃) ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီ အခ်ိန္ ခန္႔ တြင္ ပန္လံုရြာအနီး တြင္ ထိပ္တိုက္ရင္စိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ ပြားေ ၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

KIA SOLDIERS

Dingda Ginwang Ginjaw rai nga ai, KIA Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (38) ginra, hta shamu shamawt nga ai, Myen Asuya Hpyen Dap Hk.M.Y Masat (567) na hpyen hpung hte KIA Masat (38) Dap Dung ginra na, Mungshawa Hpyen Hpung (MHH) ni, December (16) ya shana maga hkying (2:30)pm aten daram hta Banglum Bum kaw ang ka-tut gasat poi byin ai lam na chye lu ai.
Matut nna Dung (8) ginra, Namlek Bum kaw nna, yu wa ai Hk.M.Y Masat (505) Dap na hpyen hpung hte KIA Masat (8) Dap Dung na hpyen hpung ni, dai na de hkying (4:00)pm aten hta Prang tawng mare hte Bang lung la-pran kaw ang ka-tut gasat poi byin ai lam na chye lu ai.

EEDY NEWS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s