၂၀၁၃ ခုႏွစ္ MAT အဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးမႈတိုတ္ဖ်က္ေရးစာရင္း”

2.DECEMBER 2013

PO.BOX(21)

BANG BON OFFICE

BKK 10151

Email: mat992012@gmail.com

ရက္စြဲ႕။    ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ MAT အဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးမႈတိုတ္ဖ်က္ေရးစာရင္း

PDF File ကိုေအာက္ပါလင့္မွ ယူႏုိင္ပါသည္။

https://www.dropbox.com/s/gfa9i46nu9wjst9/MAT%202013.pdf

1460994_367971210015312_1201081896_n1484227_367971056681994_1108382737_n

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအထိ  လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းျခင္း ၄၀ႀကိမ္အတြက္း စုစုေပါင္း ၂၅၉ဦးကို ကယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၂၅၉ဦးေရးအတြင္း အမ်ဳိးသမီး ၅၆ဦး ပါ၀င္ပါသည္။ လူကုန္ကူးသူေပါင္း ၂၃ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၂ဦးကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအထဲတြင္ ကတန္ၿမိဳ႕မွ လူသက္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္သည့္ ျမန္မာလူကုန္ကူး ဂုိဏ္းႀကီးတစ္ခုကို ၿဖိဳးခြင္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s