☮ ရို း သ ာ း ၾကိဳ း စာ း ၿပီး ခ် စ္ ခ င္ စ ရာ ေ က ာ င္ း တဲ့ သ တ င္ း ေ ထ ာ က္ ညီ င ယ္ ေ လ း ေ မ ာ င္ မို း သူ ေ အ ာ င္ ေ က ာ င္ း မြ န္ ရ ာ ဘံု ဘ ၀ ေ ရ ာ က္ ရွိ ပါ ေ စ ။ အ ျမဲ တ မ္ း သ တိ ရ ေ န မွ ာ ပါ ညီ င ယ္ ေ လ း

☮ ရို း သ ာ း ၾကိဳ း စာ း ၿပီး ခ် စ္ ခ င္ စ ရာ ေ က ာ င္ း တဲ့ သ တ င္ း ေ ထ ာ က္ ညီ င ယ္ ေ လ း ေ မ ာ င္ မို း သူ ေ အ ာ င္ ေ က ာ င္ း မြ န္ ရ ာ ဘံု ဘ ၀ ေ ရ ာ က္ ရွိ ပါ ေ စ ။ အ ျမဲ တ မ္ း သ တိ ရ ေ န မွ ာ ပါ ညီ င ယ္ ေ လ း . . . . ☮

photo- ko kyaw thu, graphic design : ko myoe

☮ ရို း သ ာ း ၾကိဳ း စာ း ၿပီး ခ် စ္ ခ င္ စ ရာ ေ က ာ င္ း တဲ့ သ တ င္ း ေ ထ ာ က္ ညီ င ယ္ ေ လ း ေ မ ာ င္ မို း သူ ေ အ ာ င္ ေ က ာ င္ း မြ န္ ရ ာ ဘံု ဘ ၀ ေ ရ ာ က္ ရွိ ပါ ေ စ ။ အ ျမဲ တ မ္ း သ တိ ရ ေ န မွ ာ ပါ ညီ င ယ္ ေ လ း
☮ ရို း သ ာ း ၾကိဳ း စာ း ၿပီး ခ် စ္ ခ င္ စ ရာ ေ က ာ င္ း တဲ့ သ တ င္ း ေ ထ ာ က္ ညီ င ယ္ ေ လ း ေ မ ာ င္ မို း သူ ေ အ ာ င္ ေ က ာ င္ း မြ န္ ရ ာ ဘံု ဘ ၀ ေ ရ ာ က္ ရွိ ပါ ေ စ ။ အ ျမဲ တ မ္ း သ တိ ရ ေ န မွ ာ ပါ ညီ င ယ္ ေ လ း

1457579_534738336615717_1060493129_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s