HMUU ZAW: ★ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တင္၏ ကုလသမဂၢအတြင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား★

★ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္
ဦးေက်ာ္တင္၏ ကုလသမဂၢအတြင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား★
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►ျမန္မာႏုိင္ငံက ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း
—————————————
♦ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတည္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ညီလာခံတြင္တရားဝင္တင္ၿပၿပီး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ ကို မိမိတို႔ကန္႔ကြက္လိုေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္က ပဏမအေနၿဖင့္ ထပ္မံအတည္ၿပဳ ေၿပာၾကားလိုပါသည္။ ကုလ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာအဖြဲ႔ (UPR) သည္သာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေၿခအေနမ်ားကို မ်ွတစြာ ေၿဖရွင္းရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ယႏၱရား ၿဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးၿခင္းနွင့္ အားေပးၿမွင့္တင္ၿခင္း လုပ္ငန္းမွာ ကုလအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ ခိုင္မာအားေကာင္း လာေစရန္ စစ္မွန္ေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခခံမ်ားေပၚတြင္ အေၿခခံသင့္သည္ဟု လည္း မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ပါသည္။

► ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံး ျမန္မာ သေဘာမတူ
———————————————–
♦ အဆိုပါဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မူႀကမ္းပါအခ်က္မ်ား အားလံုးကို မိမိတို႔သေဘာ မတူနုိင္ေႀကာင္း မိမိတို႔အေနၿဖင့္ ေၿပာႀကားလုိပါသည္။ မူႀကမ္းပါ အခ်ိဳ႕စာပိုဒ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ဘက္မွ စိုးရိမ္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ဘက္မွ ပန္ႀကားခ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အမွတ္(၅)၊ (၁၀) နွင့္(၁၄) တို႔တြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ သို႔မဟုတ္ မလိုလားအပ္ေသာ ေရးသား ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား ပါရွိေနဆဲ ၿဖစ္ပါသည္။

♦ မည္သည့္နုိင္ငံမ်ွ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္ စင္းလံုးေခ်ာၿပီး ၿပည့္စံုၿခင္း မရွိသည္ကို မိမိတို႔အားလံုး သေဘာတူထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာနုိင္ငံသည္လည္း ၿခြင္းခ်က္ထားရမည့္ နုိင္ငံမဟုတ္ပါ။ မိမိတုိ႔ တိုင္းၿပည္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ အခ်ိဳ႕ ရွိေနဆဲၿဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ၿပဳ ေၿပာႀကားလိုပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အမွတ္(၅) တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ ေဖာ္ၿပခ်က္ကို လက္သင့္ခံရန္ ခက္ခဲေႀကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။ ယင္းမွတ္ခ်က္တြင္ စစ္ေဆး အတည္ၿပဳထားၿခင္း မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားၿဖင့္ ၿပည့္နွက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

► ရခိုင္ျဖစ္စဥ္
—————-
♦ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ယခင္မရွိခဲ့ဖူးသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပြင့္လင္းလာမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလွစြာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ရမႈမ်ားကို စုိးရိမ္ေနမႈမ်ားအား မိမိတုိ႔လဲ မွ်ေဝခံစားမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ မမွန္မကန္ပါရွိ သကဲ့သို႔ ဘာသာတရား တစ္ခုကို ဆန္႔က်င္ၿပီး တုိက္ခုိက္မႈ မဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ အႀကားတြင္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈမ်ားၿဖစ္ေပၚခဲ့ရၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကား လုိပါသည္။ ၿမန္မာၿပည္၏ တၿခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကြဲၿပားၿခားနားေသာ ကိုးကြယ္ယံုႀကည္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ တည္ရွိေနလ်က္ရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈကို ေၿဖရွင္းရန္ အပူတၿပင္း လုိအပ္လ်က္ရွိသည္ကို မိမိတို႔ အသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။

♦ အဆုိပါ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားၿပန္လည္ ၿဖစ္ပြားၿခင္းကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ မ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲၿခားဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမန္မာအစိုးရ အေနၿဖင့္ အစုိးရ အဆင့္ၿမင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ေနမႈရွိသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို အေရးႀကီး ဆံုး အခ်က္အေနၿဖင့္ တင္ၿပလုိပါသည္။ မႀကာခင္က ၿမန္မာၿပည္သို႔ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အဆင့္ၿမင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အႀကမ္းဖက္မႈအားလံုးကုိ ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ အရပ္သား ၿပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္ ေပးရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေၿခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားအား အၿပည့္အဝ ေလးစားလိုက္ နာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔အတြက္ အာမခံေႀကာင္း ၿမန္မာအစိုးရက တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကား ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ကုိးကြယ္ယံုႀကည္မႈ မတူညီ အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားေပး ၿမွင့္တင္ရန္ လူထုခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္ေရးတုိ႔ကို ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ အစိုးရက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ အစၥလာမၼစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္ခြင့္ၿပဳခဲ့ၿခင္းမွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူထုခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အေၿခအေန အရပ္ရပ္ကို အခုထက္ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အသင့္ရွိသည္ ကို ၿမန္မာႏုိင္ငံက ၿပသခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

♦ အဆုိပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္တြင္ အႀကမ္းဖက္မႈေႀကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၊ အေႀကာက္ တရား မ်ား၊ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ား ဆံုးရႈံးရမႈမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ စလံုးတြင္ ၿဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေၿခအေနအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ မွ်ေဝခံစားမိသည့္ အေနၿဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးတြင္ သည္းညည္း ခံမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈ တုိ႔ကို ၿမွင့္တင္ရန္၊ အဆုိပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္၏ အေၿခအေနတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားကို အရွိန္ၿမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေစေရး အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအတုိင္း မိမိတုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ အမွန္ဆုိရလွ်င္မူ ဆုိခဲ့ပါ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားမွာ ၿမန္မာအစုိးရက ခုိင္မာေသာ သႏၷိ႒ာန္ၿဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

► ရိုဟင္ဂ်ာ မရွိ
——————
♦ အထက္ေဖာ္ၿပပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစု” ဟူသည့္ စကား အသံုးအႏႈန္းကို ယခင္ကာလမ်ားကအတုိင္း ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္က တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ လူမ်ဳိးစု ၁၀၀ ေက်ာ္ အနက္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ဳိးစုတစ္စု မည္သည့္အခါကမွ မရွိခဲ့ဆုိသည့္အခ်က္မွာ အဆုိပါ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။

► ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရသာ
——————————————-
မည္သို႔ဆုိေစကာမူ ေၿမယာပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူအသံုးၿပဳမႈကဲ့သို႔ ေသာ အၿခားမည္သည့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအၿပင္ ႏုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈတုိ႔ကိုလည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ား တည္ဆဲ ဥပေဒေအာက္တြင္ ရွိေသာ လံုၿခံဳေရးအေၿခအေန မ်ားႏွင့္ အညီ ထည့္သြင္းစဥ္းစား သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

► လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး
————————————————————–
♦ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္သေဘာတူ ညီခ်က္ ရရွိရန္ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မဟာမင္းႀကီးရံုးတုိ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ၿပီး ကနဦးအေနၿဖင့္ မဟာမင္းႀကီးရံုး၏ ေစတနာပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ၿဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင့္တင္ၿခင္း ကိစၥရပ္ကို အာရံုစုိက္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ မည္သည့္ရံုးကို ဖြင့္လွစ္သည္ၿဖစ္ေစ လက္ခံဖြင့္လွစ္မည့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအတြက္ အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး၊ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အတြက္ အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕သည့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေၿခခံရမည္ ၿဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေႀကာင့္သေဘာထား မွတ္ခ်က္အမွတ္(၁၄) တြင္ ၿပဆိုထားသည့္ ရံုးဖြင့္လွစ္မည့္ အခြင့္အာဏာသံုးစြဲနုိင္မႈမွာ အၿပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အသံုးအနႈန္းအၿဖစ္ မိမိတို႔ ဘက္ မွ ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးဖြင့္လွစ္ရုန္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားမႈကို မိမိတို႔ဘက္မွ ဆံုးၿဖတ္နုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအား မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ ကို္င္စြဲထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

► ကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မရွိသင့္ေတာ့
—————————————————————–
(လက္ရွိ ကင္တားနားေနရာကို ဆိုလိုပါသည္)

ၿမန္မာနုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းမႈလမ္းေႀကာင္းအေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေရွ႕သို႔ လွမ္းခ်ီလ်က္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႕ကို ၿမႇင့္တင္ေရးတြင္ လ်င္ၿမန္ေသာၿဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ား ရလဒ္အၿဖစ္ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါ ၿဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာ္မတီ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မူႀကမ္းပါ ၿမန္မာတစ္နုိင္ငံတည္း၏ အေရးကိစၥကို တင္ၿပထားၿခင္းအား ကုလသမဂၢ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိၿခင္း မၿပဳသင့္ပါ။ ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ အေၿခအေနကို ေစာင့္ႀကည့္ေနမႈအား ယခုထက္ပို၍ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ေသးပါ။ အမွန္ဆိုရပါလ်င္မူ ကုလအထူးသံတမန္၏ တရားဝင္ ေလ့လာစံုစမ္းမႈကို အဆံုးသတ္ရန္နွင့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မူႀကမ္းပါ ၿမန္မာ့အေရးကိစၥကို ကုလလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ဖယ္ရွား နုိင္မည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္လာမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Source-The Union Daily

(ကုလသမဂၢ၏ ၿမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအေၿခအေန အစီရင္ခံစာနွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ၿပန္လည္ေၿဖရွင္းတင္ၿပ

ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္

ကုလသမဂၢ၏(၆၈) ၾကိမ္ေၿမာက္ အေထြေထြညီလာခံ တတိယအၾကိမ္ေကာ္မတီ အစည္း အေဝးတြင္ အစည္းအေဝးဆံုးၿဖတ္ခ်က္ စာတမ္း Situation of the human rights in Myanmar ကို အစည္းအေဝးအစီအစဥ္၏ အမွတ္စဥ္ 69(c) တြင္ ကုလအထူး ကိုယ္စား လွယ္မ်ားနွင့္ ကုလအထူး သံတမန္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေၿခအေန အစီရင္ခံစာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးကို ၿမွင့္တင္ၿခင္းနွင့္ အကာအကြယ္ေပးၿခင္း အစီအစဥ္တြင္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းအၿဖစ္ အတည္ၿပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါကုလသမဂၢ ဆံုးၿဖတ္ ခ်က္အား ၿမန္မာႏိုင္ငံ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင္က ၿပန္လည္ေၿဖရွင္း တင္ၿပခဲ့သည္။

ကုလဆံုးၿဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း A/C.3/L.55/Rev. 1 တြင္ Situation of the human rights in Myanmar ကို ကုလလူ႔အခြင့္အေရး၊ လူလူခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေရးရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဖတ္ၾကားတင္ၿပခဲ့ၿပီး၊ မဲဆႏၵခံယူမႈ လံုးဝၿပဳလုပ္ၿခင္း မရွိဘဲ အတည္ၿပဳခဲ့ၿခင္းနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းရန္အတြက္ ဤညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတည္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ညီလာခံတြင္တရားဝင္တင္ၿပၿပီး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ ကို မိမိတို႔ကန္႔ကြက္လိုေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္က ပဏမအေနၿဖင့္ ထပ္မံအတည္ၿပဳ ေၿပာၾကားလိုပါသည္။ ကုလ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာအဖြဲ႔ (UPR) သည္သာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေၿခအေနမ်ားကို မ်ွတစြာ ေၿဖရွင္းရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ယႏၱရား ၿဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးၿခင္းနွင့္ အားေပးၿမွင့္တင္ၿခင္း လုပ္ငန္းမွာ ကုလအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ ခိုင္မာအားေကာင္း လာေစရန္ စစ္မွန္ေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခခံမ်ားေပၚတြင္ အေၿခခံသင့္သည္ဟု လည္း မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ နွစ္မ်ားအတြင္း ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း မူဝါဒ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို အမ်ားအသိပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ တိုင္းၿပည္ကို တံခါးဖြင့္ခဲ့ၿပီး ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ မိမိတို႔အေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပသမဂၢတို႔နွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မ်က္နွာစံုညီ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကိုလည္း က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ယခင္အခ်ိန္က မရွိခဲ့ဘူးသည့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ၿခင္းထက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၿခင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္နွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿမန္မာၿပည္အား အၿပဳ သေဘာေဆာင္ၿပီး ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈသို႔ ေၿပာင္းလဲခဲ့ခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ ဘက္မွ ၎တို႔နွင့္ စတင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ဆိုခဲ့ပါသေဘာထားၿဖင့္ပင္ ၿဖစ္ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က မိမိတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ အတိုင္း မိမိတို႔အား အားေပးေထာက္ခံ သည့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္း အမွတ္ L.55/Rev. 1 ကို ေထာက္ခံမဲတစ္မဲ ေပးရန္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္က ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေရွာင္ရွားခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ လြပ္လပ္ခြင့္ ပိုမို ရရွိလာမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ စည္းေဝးခြင့္၊ ေၿပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ ယံုၾကည္ ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကို ဆက္တိုက္ဆက္တုိက္လႊတ္ေပးၿခင္း၊ ဥပေဒ ေရးရာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈစသည့္ နယ္ပယ္အမ်ားအၿပားတြင္ အၿပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ၿဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုသည့္ ေကာ္မတီ၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မူႀကမ္းပါ စာပိုဒ္ အမ်ား အၿပားကို ဖတ္ရႈရသၿဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္က ေက်နပ္မိပါသည္။ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မး္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ၿဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားနွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ စစ္သား မ်ား စုေဆာင္းၿခင္းနွင့္ အဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ား အဆံုးသတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ၿဖစ္ေပၚတုိ္းတက္မႈမ်ားကို အဆိုပါမူႀကမ္းတြင္ အသိအမွတ္ၿပဳ ေဖာ္ၿပထားသည့္ အခ်က္ ကိုလည္း ေက်နပ္မိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အဆိုပါဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မူႀကမ္းပါအခ်က္မ်ား အားလံုးကို မိမိတို႔သေဘာ မတူနုိင္ေႀကာင္း မိမိတို႔အေနၿဖင့္ ေၿပာႀကားလုိပါသည္။ မူႀကမ္းပါ အခ်ိဳ႕စာပိုဒ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ဘက္မွ စိုးရိမ္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ဘက္မွ ပန္ႀကားခ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အမွတ္(၅)၊ (၁၀) နွင့္(၁၄) တို႔တြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ သို႔မဟုတ္ မလိုလားအပ္ေသာ ေရးသား ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား ပါရွိေနဆဲ ၿဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္နုိင္ငံမ်ွ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္ စင္းလံုးေခ်ာၿပီး ၿပည့္စံုၿခင္း မရွိသည္ကို မိမိတို႔အားလံုး သေဘာတူထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာနုိင္ငံသည္လည္း ၿခြင္းခ်က္ထားရမည့္ နုိင္ငံမဟုတ္ပါ။ မိမိတုိ႔ တိုင္းၿပည္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ အခ်ိဳ႕ ရွိေနဆဲၿဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ၿပဳ ေၿပာႀကားလိုပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အမွတ္(၅) တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ ေဖာ္ၿပခ်က္ကို လက္သင့္ခံရန္ ခက္ခဲေႀကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။ ယင္းမွတ္ခ်က္တြင္ စစ္ေဆး အတည္ၿပဳထားၿခင္း မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားၿဖင့္ ၿပည့္နွက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ ဥပေဒေရးရာၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ စစ္ေဆးခံနုိင္သည့္အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းၿခင္း၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ၿမႇင့္တင္ေပးၿခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို သိရွိနားလည္မႈ အားေပးၿမႇင့္တင္ၿခင္း စသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခုိင္မာအားေကာင္း လာေစရန္ အပါအဝင္ မ်ားေျမာင္ လွစြာေသာ အစီအမံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ယခင္မရွိခဲ့ဖူးသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပြင့္လင္းလာမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလွစြာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ရမႈမ်ားကို စုိးရိမ္ေနမႈမ်ားအား မိမိတုိ႔လဲ မွ်ေဝခံစားမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ မမွန္မကန္ပါရွိ သကဲ့သို႔ ဘာသာတရား တစ္ခုကို ဆန္႔က်င္ၿပီး တုိက္ခုိက္မႈ မဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ အႀကားတြင္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈမ်ားၿဖစ္ေပၚခဲ့ရၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကား လုိပါသည္။ ၿမန္မာၿပည္၏ တၿခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကြဲၿပားၿခားနားေသာ ကိုးကြယ္ယံုႀကည္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ တည္ရွိေနလ်က္ရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈကို ေၿဖရွင္းရန္ အပူတၿပင္း လုိအပ္လ်က္ရွိသည္ကို မိမိတို႔ အသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။

အဆုိပါ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားၿပန္လည္ ၿဖစ္ပြားၿခင္းကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ မ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲၿခားဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမန္မာအစိုးရ အေနၿဖင့္ အစုိးရ အဆင့္ၿမင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ေနမႈရွိသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို အေရးႀကီး ဆံုး အခ်က္အေနၿဖင့္ တင္ၿပလုိပါသည္။ မႀကာခင္က ၿမန္မာၿပည္သို႔ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အဆင့္ၿမင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အႀကမ္းဖက္မႈအားလံုးကုိ ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ အရပ္သား ၿပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္ ေပးရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေၿခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားအား အၿပည့္အဝ ေလးစားလိုက္ နာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔အတြက္ အာမခံေႀကာင္း ၿမန္မာအစိုးရက တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကား ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ကုိးကြယ္ယံုႀကည္မႈ မတူညီ အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားေပး ၿမွင့္တင္ရန္ လူထုခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္ေရးတုိ႔ကို ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ အစိုးရက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ အစၥလာမၼစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္ခြင့္ၿပဳခဲ့ၿခင္းမွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူထုခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အေၿခအေန အရပ္ရပ္ကို အခုထက္ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အသင့္ရွိသည္ ကို ၿမန္မာႏုိင္ငံက ၿပသခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
အဆုိပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္တြင္ အႀကမ္းဖက္မႈေႀကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၊ အေႀကာက္ တရား မ်ား၊ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ား ဆံုးရႈံးရမႈမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ စလံုးတြင္ ၿဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေၿခအေနအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ မွ်ေဝခံစားမိသည့္ အေနၿဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးတြင္ သည္းညည္း ခံမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈ တုိ႔ကို ၿမွင့္တင္ရန္၊ အဆုိပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္၏ အေၿခအေနတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားကို အရွိန္ၿမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေစေရး အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအတုိင္း မိမိတုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ အမွန္ဆုိရလွ်င္မူ ဆုိခဲ့ပါ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားမွာ ၿမန္မာအစုိးရက ခုိင္မာေသာ သႏၷိ႒ာန္ၿဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ၿပပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစု” ဟူသည့္ စကား အသံုးအႏႈန္းကို ယခင္ကာလမ်ားကအတုိင္း ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္က တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ လူမ်ဳိးစု ၁၀၀ ေက်ာ္ အနက္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ဳိးစုတစ္စု မည္သည့္အခါကမွ မရွိခဲ့ဆုိသည့္အခ်က္မွာ အဆုိပါ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ မည္သို႔ဆုိေစကာမူ ေၿမယာပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူအသံုးၿပဳမႈကဲ့သို႔ ေသာ အၿခားမည္သည့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအၿပင္ ႏုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈတုိ႔ကိုလည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ား တည္ဆဲ ဥပေဒေအာက္တြင္ ရွိေသာ လံုၿခံဳေရးအေၿခအေန မ်ားႏွင့္ အညီ ထည့္သြင္းစဥ္းစား သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္သေဘာတူ ညီခ်က္ ရရွိရန္ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မဟာမင္းႀကီးရံုးတုိ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ၿပီး ကနဦးအေနၿဖင့္ မဟာမင္းႀကီးရံုး၏ ေစတနာပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ၿဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင့္တင္ၿခင္း ကိစၥရပ္ကို အာရံုစုိက္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ မည္သည့္ရံုးကို ဖြင့္လွစ္သည္ၿဖစ္ေစ လက္ခံဖြင့္လွစ္မည့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအတြက္ အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး၊ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အတြက္ အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕သည့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေၿခခံရမည္ ၿဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေႀကာင့္သေဘာထား မွတ္ခ်က္အမွတ္(၁၄) တြင္ ၿပဆိုထားသည့္ ရံုးဖြင့္လွစ္မည့္ အခြင့္အာဏာသံုးစြဲနုိင္မႈမွာ အၿပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အသံုးအနႈန္းအၿဖစ္ မိမိတို႔ ဘက္ မွ ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးဖြင့္လွစ္ရုန္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားမႈကို မိမိတို႔ဘက္မွ ဆံုးၿဖတ္နုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအား မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ ကို္င္စြဲထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ၿမန္မာနုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းမႈလမ္းေႀကာင္းအေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေရွ႕သို႔ လွမ္းခ်ီလ်က္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႕ကို ၿမႇင့္တင္ေရးတြင္ လ်င္ၿမန္ေသာၿဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ား ရလဒ္အၿဖစ္ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါ ၿဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာ္မတီ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မူႀကမ္းပါ ၿမန္မာတစ္နုိင္ငံတည္း၏ အေရးကိစၥကို တင္ၿပထားၿခင္းအား ကုလသမဂၢ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိၿခင္း မၿပဳသင့္ပါ။ ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ အေၿခအေနကို ေစာင့္ႀကည့္ေနမႈအား ယခုထက္ပို၍ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ေသးပါ။ အမွန္ဆိုရပါလ်င္မူ ကုလအထူးသံတမန္၏ တရားဝင္ ေလ့လာစံုစမ္းမႈကို အဆံုးသတ္ရန္နွင့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မူႀကမ္းပါ ၿမန္မာ့အေရးကိစၥကို ကုလလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ဖယ္ရွား နုိင္မည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္လာမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

အၿပဳသေဘာေဆာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တုိင္းၿပည္တစ္ၿပည္အား ေကာ္မတီက ဆက္လက္ ကန္႔ကြက္ေနမည္ဆိုပါက ဆိုးရြားသည့္ နမူနာတစ္ခုတြင္ က်န္ရစ္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔၏ က်ိဳးေႀကာင္း ညီညြတ္ေသာ မူဝါဒဆက္လက္ကိုင္စဲြသည့္ အေနၿဖင့္ လက္ရွိ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ၿမင္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ လူမႈ စီးပြားေရး ၿဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကို ၿပန္လည္ အာရံုစိုက္နိုင္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ကို ကုလသမဂၢနွင့္ အတူ တစိုက္မတ္မတ္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံတည္းကို ကြက္၍ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၿခင္း မၿပဳဘဲ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းမႈအား ကုလသမဂၢနွင့္ နုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားရန္ နည္းလမ္း အေၿမာက္အၿမားရွိေနပါသည္။

နိဂံုးမခ်ဳပ္မီ ေၿပာႀကားလိုသည္မွာ မိမိတို႔အေနၿဖင့္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ဝင္နုိင္ငံ မ်ားကို ေၿပာႀကားလုိပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုုနွစ္နွစ္ခုအတြင္းတြင္ ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အေၿခခံမူတစ္ရပ္ကို စြဲကိုင္သည့္ ေဒသတြင္းမွ မိတ္ေဆြနိုင္ငံမ်ားကို ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိေႀကာင္း ေၿပာႀကားလိုပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နွင့္ အစၥလာမၼစ္ပူးေပါင္း ေဆာက္ရြက္ေရးအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ား ကိုလည္း ၎တုိ႔၏ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေႀကာင္း ေၿပာႀကားလုိ ပါသည္။ အၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မူႀကမ္းတစ္ရပ္ ၿဖစ္ေပၚလာေစေရးတြင္ မိမိတုိ႔အား အကူအညီေပးခဲ့သည့္ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ ေႀကာင္း ေၿပာႀကားလုိပါသည္. သဘာပတိႀကီးနွင့္ သဘာပတိႀကီး၏ ရံုးအဖြဲ႔ကိုလည္း မ်ွတစြာနွင့္ ထိေရာက္မႈွရိွရွိ ေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ညႊန္ႀကား ၿပသေပးခဲ့ၿခင္း အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေၿပာႀကားလိုပါသည္။

(၂၁-၁၁-၂၀၁၃) ရက္ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာ အတြဲ(၁) အမွတ္(၂၃၀)မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မူရင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္ [http://www.myanmargeneva.org/pressrelease/EoP%20after%20the%20adoption%20of%20the%20resolution%20at%203rd%20Com%20of%2068%20UNGA.pdf]

BURMA FLAG

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s