က်ေနာ္နွင့္သခင္လွၾကိဳင္(၈) သခင္လွၾကိဳင္ ေထာက္ပံလွဴဒါန္းေငြ ဘ႑ေငြထိန္းအဖြဲ႔ဖြဲျပီ။

KYI LINN

1467215_254281841390654_498452979_n1471127_254281731390665_381371367_nက်ေနာ္နွင့္သခင္လွၾကိဳင္(၈)

သခင္လွၾကိဳင္ ေထာက္ပံလွဴဒါန္းေငြ ဘ႑ေငြထိန္းအဖြဲ႔ဖြဲျပီ။
(၁၁.၁၁.၁၃)ေန႔ ေန႔လည္ တစ္နာရီတြင္ သခင္လွၾကိဳင္
အားလာေရာက္လွဴဒါန္းေပးေသာ ေငြမ်ားအား စနစ္တစ္က်
ထိမ္းသိမ္းနိူင္ေရး အတြက္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အားပဲခူးျမိ့ဳနယ္ စစ္မႈ႔
ထမ္းေဟာင္းရုံးတြင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါအဖြဲ႔တြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ (ဦးလွတင္ဦး)ဗ.က-လက္ေထာက္
ညြန္မွဴး( ျငိမ္း)စက္မႈ႔( ၂)။
အတြင္းေရးမွဴး (ဦးေက်ာ္သင္း) လ.ထ ညြန္မွဴး(ျငိမ္း)အက်ဥ္းဦးစီး။
တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (ဦးသက္နိူင္ဦး)ကမာၻရတနာဘဏ္၊ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ။
အဖြဲ႔၀င္ – ဦးသန္းေဇာ္-အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊မဇင္းရပ္ကြက္။
အဖြဲ႔၀င္–ဦးေက်ာ္ေက်ာ္–အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္။
မွတ္တမ္းထိန္း– ဦးနိူင္လင္းစိုး– ဥယ်ဥ္ျခံ စိုက္ပ်ိဳးေရး။…..တို႔
ျဖစ္ပါတယ္။
အဘဦးလွၾကိဳင္ရယ္၊အဘသမီးေဒၚသန္းစိန္ရယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴး နွစ္ေယာက္ရယ္ကို ကမာၻ့ ရတနာ ဘဏ္မွာ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္
ေပးထားျပီး ေန႔စဥ္ရလာတဲ့ အလွဴေငြေတြ ကို စာရင္းလုပ္ျပီး
ေနစဥ္သံုးရန္ ေငြခ်န္၍ ဘဏ္တြင္အပ္နွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။
ဘဏ္စာအုပ္ကို ေဒၚသန္းစိန္ လက္ထဲတြင္ထားမည္ျဖစ္ျပီး
အသံုးလိုပါက ေဒၚသန္းစိန္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးဦးနွင့္ အတူ
သြားထုတ္နိူင္မည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အစည္းေ၀းပြဲသို႕ အဘသခင္လွၾကိဳင္ နွင့္သမီးျဖစ္သူ
တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး သတင္းေထာက္(မိုးျမင့္လြင္)တက္ေရာက္
သတင္းယူစဥ္ စစ္မႈ႔ ထမ္းေဟာင္းအသင္းဥကၠ႒ ဗ.က မင္းေသာ္တာ
က “ယခင္ စစ္မႈ႔ထမ္းေဟာင္းဥကၠ႒ လက္ထက္(၈၇)ခုနွစ္က စစ္မႈ႔
ထမ္းေဟာင္း အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ျခင္းမွာ အေထာက္အထား
မျပည့္စံု၍ ျငင္းပါယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း”ေျပာပါသည္။(အဘအားေမး
ၾကည့္ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္က စစ္မႈ႔ထမ္းေဟာင္းရုံးေပၚမွ ေမာင္းခ်ျခင္း
ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ေနာက္ေနာင္မၾကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ
သည္။)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s