ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အလြဲသုံးစားမႈ၊ လာဘ္စားမႈႏွင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ အျပဳအမူမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

VOICE WEEKLY

1002584_657892710897658_589609735_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s