“အဲဒီေမးခြန္းကမေမးတာေကာင္းမယ္” “ခင္ဗ်ားဒီလိုမေမးနဲ႔”

Lt-Gen Myint Soe
Lt-Gen Myint Soe

“အဲဒီေမးခြန္းကမေမးတာေကာင္းမယ္”

“ခင္ဗ်ားဒီလိုမေမးနဲ႔”

“ဒါကေတာ႔မေမးတာေကာင္းမယ္”

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးႄမင့္စိုးဆီမွာမီဒီယာသမားေတြဘာေမးခြန္းေတြေမးသင့္လဲသြားသင္လိုက္ၾကပါဦး။ :):)
photo credit: Rfa

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s