ကခ်င္ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ဆန္အိတ္မ်ား ဗမာအစိုးရတပ္ သိမ္းဆည္းလုယူ Burmese Army Troops Seize Rice Sacks for Kachin IDPs

1378253_543461992400671_2137098686_n

ကခ်င္ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ဆန္အိတ္မ်ား ဗမာအစိုးရတပ္ သိမ္းဆည္းလုယူ

Burmese Army Troops Seize Rice Sacks for Kachin IDPs

October 28, 2013 by KachinLand News

250 sacks of rice donated by local NGO Karuna and other individuals were seized by Burmese army troops at Kawng Ja village. Catholic ministers from Mung Hkawng village tried to persuade Burmese army’s tactical commander Colonel Myit Naing Oo to return those seized rice sacks for internally displaced persons (IDPs), but he turned down their request, said an NGO worker. Catholic ministers say they will make another attempt to get rice sacks back to local NGO.

Hundreds of local villagers continue to flee their homes for fear of being arrested and tortured by government troops. Local sources say about 500 Mungding Pa villagers are heading to Tan Tadar and Hanhtet village today at about 2 pm.

KLN sources say Burmese army troops show no signs of retreating from Mungding Pa and surrounding villages. Some troops led by tactical commander have moved from Mungding Pa to Nam Hpu village.

Skirmishes continue between KIA’s 12th Battalion troops and a Burmese army column at Nam Hpu village early today morning.

ဲၿမိဳ႕ေပၚက ကခ်င္လူထု စီက ဆပ္ေၾကးေကာက္ရံဳတင္ မက ဒုကၡသည္ စခန္း က ပါ လူယက္ေတာင္းက်န္းစားေသာက္တဲ့ ဗမာစစ္ေခြး …
ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္းေခါင္ရြာမွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကက္သိုလစ္ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္ရဲ့ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ သိုေလာင္ထားေသာ ဆန္ဂိုေဒါင္ရွိ ဆန္အိတ္ (၂၅၀) ေက်ာ္အား (၂၈.၁၀.၂၀၁၃)ရက္ေန႔၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္း လုရက္သြားေၾကာင္း သိရ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s