“By Muhammad Nurullah” ေရးသားေသာ အစၥလာမ္ကုိေထာက္လွမ္းျခင္းစာအုပ္မွ ျပန္လည္တင္ျပသည္။ ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္။

“By Muhammad Nurullah” ေရးသားေသာ အစၥလာမ္ကုိေထာက္လွမ္းျခင္းစာအုပ္မွ ျပန္လည္တင္ျပသည္။ ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္။
“အစၥလာမ္ကုိ ေထာက္လွမ္းျခင္း (၂)”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
“အစၥလာမ္သာသနာ”
ကမၻာေပၚရွိ ကုိးကြယ္ရာဘာသာမ်ားသည္ ၄င္းဘာသာကုိ ဦးေဆာင္ပုိ႔ခ်သူတုိ႔အား အစြဲျပဳ၍ မွည့္ေခၚၾက၏။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ေဂ်ဆပ္ခရစ္ေတာ္ကုိ အစြဲျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာသည္ ေဂါတမဗုဒၶဘုရားရွင္ အား အစြဲျပဳ၍လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚၾက၏။
သုိ႔ရာတြင္ အစၥလာမ္သာသနာကား ဤသုိ႔မဟုတ္ေပ။ အစၥလာမ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ “က်ဳိးႏြံျခင္း၊ အမိန္႔နာခံျခင္း” ဟုျဖစ္သည္။ တစ္ပါးတည္းေသာ ဖန္ဆင္းရွင္က စၾကဝဠာတစ္ခုလုံးကုိ ရည္ရြယ္၍ မွည့္ေခၚထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုိသေဘာမွာ ေလာကတြင္ရွိေသာ အရာအားလုံးသည္ ဖန္ဆင္းရွင္၏ ပုံစံခ် သတ္မွတ္မႈအတြင္း၌သာ အမိန္႔နာခံလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖန္ဆင္းရွင္သည္ လူသားကုိ အမိန္႔နာခံႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အမိန္႔ ဖီဆန္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းကုိပါ ထည့္သြင္းထားသည္။ ၄င္းအနက္မွ ဖန္ဆင္းရွင္၏ အမိန္႔နာခံသူမ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ မုစ္လင္မ္ အမိန္႔နာခံသူဟု ေခၚဆုိေပသည္။
အခ်ဳိ႕ အစၥလာမ္သာသနာသည္ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္၏ သာသနာဟု ထင္ေနၾကသည္။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ မတုိင္မီ ကမၻာဦးအစကတည္းက အစၥလာမ္သာသနာသည္ ရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္မတုိင္ခင္ ကတည္းက ေျမာက္ျမားစြာေသာ တမန္ေတာ္မ်ားလည္း ပြင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သည္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္အား တစ္ေက်ာ့တစ္ဖန္ ဆန္းသစ္ေစခဲ့သူ ဖန္ဆင္းရွင္၏ ေနာက္ဆုံး က်မ္းစာျဖစ္ေသာ “ကုရ္အာန္က်မ္း” ကုိ ရွင္းျပေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။
အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားသည္ ကုိးကြယ္မႈပုိင္း၌သာ ျပည့္ဝစုံလင္ျပီး က်န္သည့္ က႑မ်ားတြင္ အေပၚယံ မွ်သာ “မခုိးရ၊ မဝွက္ရ၊ မလိမ္ရ၊ ကာေမသုမိစၧာကံ မက်ဴးလြန္ရ” ဟု ဆုံးမထားသည္။ အစၥလာမ္ကား ဤသုိ႔ မဟုတ္။ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ တစ္ခုတည္းကုိသာ အဓိကထားသည့္ သာသနာမဟုတ္ေပ။ လူတစ္ေယာက္ ေမြးရာမွ ေသသည္အထိ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ အေျခအေနတုိင္း၌ အေသးစိတ္ သင္ၾကားျပသမႈမ်ား ရွိသည္။ အေပါ့၊ အေလး သြားသည္ကအစ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈကုိ ရယူတဲ့ပုံစံ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နစ္နာမႈမျဖစ္ေစေသာ စီးပြားေရးစနစ္၊ စနစ္က်ေသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၊ ကြားရွင္းမႈ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ၊ ဝတၱရားမ်ား၊ သားသမီးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈ၊ ေသဆုံးသည့္အခါ အေမြခြဲေဝမႈအေသးစိတ္၊ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တရားစီရင္မႈ အစရွိသည့္ က႑အားလုံး၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ ကုရ္အာန္က်မ္းစာတြင္ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထား သည္။ ဤသည္သာမက လူသားတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ မျပဳမေနရ တာဝန္အျဖစ္ နမားဇ္ဝတ္ျပဳမႈ (အမိန္႔နာခံမႈ၏ သရုပ္)၊ ရုိဇဟ္ဥပုသ္သီလ (စိတ္အလုိရမၼက္မ်ားအား ခ်ဳိးႏွိမ္မႈ၏သရုပ္)၊ ဇကားသ္ (လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမႈ၏ သရုပ္)၊ ဟဂ်္ (စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၏ သရုပ္) တုိ႔ကုိလည္း သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕တြင္ အေသးစိတ္ရွင္းပါမည္။
ထုိ႔ျပင္ အစၥလာမ္သည္ မေကာင္းမႈကုိ တားျမစ္ရုံမက မေကာင္းမႈကုိ ႀကဳိတင္ေရွာင္ရွားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကုိပါ ညႊန္ၾကားထသည္။ ဥပမာ-ကာေမသုမိစၧာကံကုိ တားျမစ္ရုံမကဘဲ ကာေမသုမိစၧာကံကုိ မျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လုံၿခဳံစြာဝတ္စားဆင္ယင္ေစျခင္း၊ သူစိမ္းအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ စည္းေဘာင္မ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္း၊ “ေနကာဟ္” ဟူသည့္ ခုိင္မာျပတ္သားသည့္ လက္ထပ္ဥပေဒကုိ ခ်မွတ္ ေပးျခင္း ကာေမသုမိစၧာ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူျခင္းတုိ႔ကုိပါ ညႊန္ၾကားထားသည္။
အစၥလာမ္တြင္ သာသနာပုိင္ “ဘုန္းၾကီး” ဟူ၍ မရွိပါ။ အစၥလာမ္သာသနာကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၄၀၀) ကတည္းက တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္က ျပီးျပည့္စုံစြာ သင္ၾကားေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ေခတ္တုိင္း အခါတုိင္းႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကုိလည္း ရရွိထားျပီးျဖစ္သည္။ မည္သည့္ သာသနာပုိင္မွ် ခန္႔အပ္စရာ သာသနာကုိ ထပ္မံမြမ္းမံစရာ မလုိေတာ့ေပ။ အစၥလာမ္သည္ လူသားတုိင္း၌ တန္းတူညီသည့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ခ်ီးျမွင့္ထားသည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ပင္ကုိယ္ပီဇအရ တစ္ဦးက ျမင့္ျမတ္သည္၊ တစ္ဦးကနိမ့္က်သည္ဟူ၍ မရွိပါ။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ပြားမ်ားသူသာလွ်င္ ျမင့္ျမတ္သည္။ အစၥလာမ္သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ကုိးကြယ္ရန္၊ ဦးခ်ရန္ အမိန္႔မေပးထားပါ။ ေကာင္းျမတ္ေသာသူ၊ သစၥာသမာဓိရွိသူတုိ႔အား မိမိကုိယ္တုိင္ ရွာေဖြ ဆုံးျဖတ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ရန္သာ ညႊန္းၾကားထားသည္။ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ရန္ လူတုိင္း၌ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိ

1390713_345811178895730_2047988338_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s