★ဥပေဒၿပဳေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿခင္း★

ပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕
အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ
(အမွတ္၊ ၇၂ / ၂၀၁၃ )
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ သီတင္းကြ်တ္လၿပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္

( ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ )

ဥပေဒၿပဳေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿခင္း

၁။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ ဥပေဒၿပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ကို နည္းလမ္းတက် စတင္ လက္ခံရသည့္ အခိ်န္မွစ၍ ေဆြးေႏြးအတည္ၿပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဥပေဒအၿဖစ္ထုတ္ၿပန္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ေပးပို႔သည္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္ အာဏာအရ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ၿပဳၿပီးေသာ သို႔မဟုတ္ အတည္ၿပဳၿပီးသကဲ့သို႔ ၿဖစ္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္အား ဥပေဒအၿဖစ္ ထုတ္ၿပန္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿခင္းကို ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ ဥပေဒၿပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားနွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္နွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳး အတြက္ တူညီေသာဆႏၵၿဖင့္ လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ား အသစ္ၿပဌာန္းၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿပဌာန္းၿခင္းနွင့္ ရုပ္သိမ္းၿခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

၂။ ဥပေဒၿပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ လက္ခံရရိွၿပီး ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ၿပဳၿပီးသည္အထိ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဥပေဒၿပဳေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္လိုက္သည္-

(က) ဦးထြန္းထြန္းဦး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ၿပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး ဥကၠ႒

(ခ) ေဒၚထူးထူးေငြ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၿပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး အဖြဲ႕ဝင္

(ဂ) ဦးေအာင္ႏိုင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၿပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး အဖြဲ႕ဝင္

(ဃ) ဦးမင္းေဆြ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၿပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး အဖြဲ႕ဝင္

(င) ဦးသန္႔ဇင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၿပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး အဖြဲ႕ဝင္

(စ) ဦးဝင္းၿမင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၿပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး အတြင္းေရးမွဴး

၃။ ဥပေဒၿပဳေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္-

(က) ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နွင့္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တို႔က ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းခံပါက ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္ေပးၿခင္း၊

(ခ) ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းရန္အတြက္ ဥပေဒၿပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတို႔က ဖိတ္ၾကားလာက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊

(ဂ) အတည္ၿပဳၿပီးေသာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ဥပေဒအၿဖစ္ ထုတ္ၿပန္ႏိုင္ေရး ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္နွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔လာက လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး သံုးသပ္ အၾကံၿပဳေပးၿခင္း၊

(ဃ) အဆိုပါဥပေဒနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ၿပန္ႏိုင္ရန္ ေရးဆဲြေသာဌာနသို႔ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္ ေပးၿခင္း။

၄။ ဥပေဒၿပဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒေရးရာအၾကံဥာဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ၿပႏိုင္သည္။

၅။ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အၾကံၿပဳေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဥပေဒအၾကံေပးအဖြဲ႕၊ အဆိုပါဥပေဒကို က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဌာနနွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနတို႔အား ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူရန္ ဖိတ္ၾကားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ဖိတ္ၾကားရာတြင္ လိုအပ္လွ်င္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ၿပေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

၆။ ဥပေဒၾကမ္းဆိုင္ရာအၿပင္ အၿခားဥပေဒေရးရာ အၾကံၿပဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒၿပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားနွင့္ ယင္းတို႔၏ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတို႔က ဖိတ္ၾကား လာက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
အမိန္႔အရ

67945_511045305659229_221455502_n

ေဇာ္သန္းသင္း
အတြင္းေရးမွဴး
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕

http://www.president-office.gov.mm/zg/?q=briefing-room%2Fnews%2F2013%2F10%2F25%2Fid-4794

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s