အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္(၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒ ေရးသားျပဳစုသူ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ (KEM-Burma)

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္(၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒ
All Books Has Been Published from “Knowledge Exchange Movement”
KEM (Burma)

1. Burmese Political… http://t.co/p84AagY8YE

ေရးသားျပဳစုသူ
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ (KEM-Burma)

Knowledge Exchange Movement ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတစ္ခု (သုိ႔) အေတြးအ ျမင္တစ္ခု (သုိ႔) ယုံၾကည္မႈတစ္ခု (သုိ႔) လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
မိမိ၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ပုိမုိတုိးတက္ သာယာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွးရႈ၍ က်ယ္ျပန္႔ကြဲျပားေသာ အသိပညာ၊ အေတြးအျမင္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ ရွာေဖြေလ့လာ၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေျဖရွာျခင္း၊ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ မွ်ေ၀ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အျပဳအမူမ်ားကုိ တတ္အားသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

K E M (Burma) အဖြဲ႔မွ အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား
၁။ ျမန္မာ့နိင္ငံေရး အေတြးအေခၚ – ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႀကီး
(Burmese Political Values)
၂။ အေတြးအေခၚေတာ္လွန္ေရး – Jonathan Isreal ၊ ေဒါက္တာေအာင္ခင္
(Revolution of Mind)
၃။ ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူ – Mary P. Callahan ၊ ေဒါက္တာေအာင္ခင္
(Making Enemies)
၄။ ေက်ာင္းတြင္း ဒီမုိကေရစီ – ျမန္မာနိင္ငံဘာသာျပန္စာေပအသင္း
၅။ ဒီမုိကေရစီ ဆုိဒါ – သခင္ဘေသာင္း ၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ KEM (Burma)
(Defining Democracy)
၆။ ျပည္သူ႔နီတိ – ဦးဘေဖ ၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ KEM (Burma)
(Civics)
၇။ နိင္ငံေရးအေျချပ – ျမန္မာနိင္ငံဘာသာျပန္စာေပအသင္း၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ KEM (Burma)
(Political Science)

From The People, To The People, With The People
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ သေဘာသဘာ၀

ႏိုင္ငံေတာ္ ေရရွည္တည္တ့ံဖုိ႔အတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုက ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဘယ္လိုအစိုး ရမ်ိဳးနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားတယ္ ဆုိတာကုိ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ က်င့္သုံးေနတဲ့ ဥပေဒေတြထဲမွာ အေျခခံ အက်ဆုံး ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ အေျခခံအက်ဆုံး ဥပေဒကုိလဲ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေခတ္ကာလအေျခအေနကုိ လုိက္ၿပီး လုိအပ္ရင္လုိအပ္သလုိ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ပုိင္ခြင့္ဟာ သာမန္ႏုိင္ငံသားေတြမွာ ရွိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒဆုိတာ ကုိရမ္က်မ္း၊ သမၼၼာက်မ္းစာ၊ ပိဋကတ္သုံးပုံတုိ႔လုိမ်ဳိး ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္လုိ႔္ မရနိင္ေတာ့တဲ့ က်မ္းမ်ဳိး၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးမ ဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ နားလည္ဖို႔လုိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒဆုိတာ တုိင္းသူျပည္သားအားလုံး ရဲ႕တူညီတဲ့ နိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ျပထားတဲ့အရာလုိ႔လည္း ဆုိနိင္္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒမွာ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ နိင္ငံသား အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားေတြကို အတိအလင္း ေရးသားထားၿပီး၊ အစုိးရကေန ျပည္ သူလူထုကုိ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္ျပီး မအုပ္ခ်ဳပ္နိင္ေအာင္ ကန္႔သတ္မႈေတြကုိလဲ ျပဳလုပ္ ထားပါတယ္။ နိင္ငံသားေတြက အခြင့္အေရးေတြကို ရရွိခံစားနိင္ဖို႔နဲ႔ တာ၀န္ေတြကုိ ေဆာင္ ရြက္နိင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒအသီးသီးကိုလဲ ထပ္မံသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရပါတယ္။ ဒါမွလဲ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မွာပါ။ အေျခခံဥပေဒဆုိတာ ႏုိင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိင္ရွင္အစစ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူ ထုနဲ႔ လူထုကုိယ္စားအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ အစုိးရၾကား အာဏာအလြဲသုံးစား မလုပ္နိင္ေအာင္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ နိင္ငံသား တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးၾကား၊ လူမ်ဳိးစုတစ္စုနဲ႔တစ္စုၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ လူမႈေရးပဋိညဥ္စာခ်ဳပ္လုိ႔ လည္း ဆုိနိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ အုပ္စုိးတဲ့လူတစ္စုက အမ်ားျပည္သူရဲ႕ သေဘာဆႏၵေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး တစ္ဖက္သက္ေရး ဆြဲအတည္ျပဳထားတဲ့ ဥပေဒကုိေတာ့ အေျခခံဥပေဒလုိ႔ မသတ္မွတ္ မေခၚဆုိထုိက္ပါဘူး။

အေျခခံဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္း၊ လက္ရွိဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အနာဂတ္နိင္ငံ ေရး လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မိေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲမႈ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၾကတဲ့ ေနရာမွာလဲ လူထုရဲ႕ဆႏၵ သေဘာတူညီမႈဟာလဲ အရမ္း အေရးၾကီးပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြဟာလဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ေမြးရာပါအ ခြင့္အေရးေတြကုိ အခုိင္အမာကာကြယ္ေပးနိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမြးရာပါအခြင့္ အေရးေတြကုိ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ မကန္႔သတ္ နိင္ရင္ေတာ့ အဲဒီဥပေဒဟာ စစ္မွန္တဲ့အေျခခံဥပေဒ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္ သူလူထု နားမလည္နိင္ေလာက္ေအာင္ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲတဲ့ ဥပေဒဆုိင္ရာအေရးအသားေတြနဲ႔ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အသုံးအႏႈန္းေတြ ပါ၀င္ေနရင္လဲ အဲဒီ အေျခခံဥပေဒဟာ အသက္၀င္ဖုိ႔ခက္ ခဲပါလိမ့္မယ္။

အေျခခံဥပေဒ အမ်ဳိးအစားမ်ား
ေရွးအစဥ္အလာအရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးသားထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒနဲ႔ ေရးသားထားျခင္းမရွိတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ ေရးသားထားျခင္းမရွိတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဓေလ့ထံုးစံ(သို႔)အစဥ္အလာေတြအ ေပၚမွာ အေျခခံထားတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ေရးသားထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒဆိုတာကေတာ့ ဥပ ေဒတစ္ရပ္ကို တိတိက်က်ေရးသား အတည္ျပဳျပဌာန္းထားတာကို ဆိုလိုတာပါ။

ေလာ့ဗရုိက္(Lord Bryce)ဆိုတဲ့ ပညာရွင္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနုိင္မႈေပၚ မူတည္ၿပီး အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူတဲ့ အေျခခံဥပေဒ (Flexible)နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္ခက္ခဲတဲ့ အေျခခံဥပေဒ (Rigid)ဆိုၿပီး ထပ္မံခြဲျခားျပန္ပါတယ္။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ အေျခခံဥပေဒကုိ သာ မန္ဥပေဒေတြလုိ အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ျပ႒ာန္းႏိုင္တာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ေရးသားထားျခင္းမရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒ နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္တူပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ခက္ခဲတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကေတာ့ အ ခိုင္အခန္႔ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳထားတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးပါ။ အဲဒီ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဆိုတာ အလြယ္တကူ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အထူးတလည္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဥပေဒျပဳမႈပံုစံ၊ နည္းနာ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳအမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံ မႈလိုအပ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြကုိ က်င္းပၿပီးမွ ျပင္ဆင္နိင္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းခ်က္တုိင္းကုိ အေသးစိတ္ေရးသားထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အေျခခံက်တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိသာ ေရးသားထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါေသး တယ္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ အေသးစိတ္ေရးသားထားတာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈေတြ မရွိနိင္ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔အ ေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ႀကဳံလာခဲ့ရင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ဖုိ႔ မလြယ္ ကူေတာ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အေျခခံက်တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိသာ ေရးသားထားခဲ့ရင္လည္း အေျခခံဥပေဒကုိ လုိရာဆြဲၿပီး အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆုိၾကမယ့္ ျပႆနာေတြ ေပၚေပါက္လာ နိင္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြဟာ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္ၾကပုံခ်င္း မတူညီ ၾကပါဘူး။ အေျခခံက်က် ျခားနားတာကေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသလား မက်င့္သုံးဘူးလားဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူတုိ႔ရဲ႕အေျခခံဥပေဒကုိ ထပ္ခါတလဲလဲျပန္ၿပီး ေရးဆြဲေနရတာကုိ ၾကည့္ ရင္ အေျခခံဥပေဒကုိ လူထုစိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲနိင္ဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲသလဲဆုိ တာ သိနိင္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒဟာ ျပဳျပင္ဖုိ႔ အရမ္းလြယ္ကူခဲ့ရင္လည္း လက္ရွိ အာဏာရေနတဲ့ အစုိး ရက သူတုိ႔အာဏာ ဆက္ၿပီး တည္ၿမဲေနဖုိ႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒေတြကုိ သူတုိ႔စိတ္တုိင္းက် ျပဳျပင္ေရးဆြဲၾကမယ့္ အႏၲရာယ္္ရွိပါတယ္။ ျပဳျပင္ဖုိ႔ အရမ္းခက္ခဲေနျပန္ရင္လည္း ေျပာင္းလဲ ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေျပာင္းလဲနိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအခါ စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ ပါတီတစ္ရပ္ရပ္က အာဏာ၀င္သိမ္းတာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္တပ္က အာဏာ၀င္သိမ္းတာဟာ (၁၉၇၄)အေျခခံဥပေဒရဲ႕ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒကုိ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ႏုိင္ငံ ေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ လိုက္ေလွ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ မေျပာင္းလဲနိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေသြး ေခ်ာင္းစီးၿပီး ၿပိဳကြဲၾကရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ကမာၻမွာ အမ်ားအျပားရွိတာကုိလဲ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း
အေျခခံဥပေဒတစ္ခုကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ဖုိ႔ဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒကို ဘယ္သူေတြက ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ ေရးဆြဲၿပီးျပ႒ာန္းထားလဲဆိုတာကို သိ ထားရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္လိုပံုစံ၊ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သလဲ ဆို တာကိုလည္း ေလ့လာရပါမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခခံဥပေဒေတြကုိ နိင္ငံေရးပဋိပကၡေတြနဲ႔ ျပည္ တြင္းစစ္ပြဲေတြအၿပီးမွာ ေရးဆြဲခဲ့ၾကတာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခခံဥပေဒေတြကုိေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ နဲ႔ နိင္ငံေရးပဋိပကၡေတြကုိ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစဖုိ႔အတြက္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရးဆြဲပံုနဲ႔ ေရးဆြဲတဲ့ နည္းလမ္းေတြဟာ ရလာမယ့္ ရလဒ္တစ္ခုလိုပဲ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခ ခံဥပေဒေရးဆြဲပံုဟာ ဘယ္လို အေျခခံဥပေဒမ်ဳိး ေပၚထြက္လာမလဲဆိုတာကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးပါတယ္။

ေရးဆြဲမယ့္ အေျခခံဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ဆိုရင္ အဲဒီအေျခခံဥ ပေဒကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရးဆြဲတာေတြ ဆက္ၿပီးလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဘက္ ဆီကို ပိုၿပီးနီးကပ္ေအာင္လုိ႔ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕အေျခခံအုတ္ျမစ္ တစ္ခုဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ အေျခခံဥပေဒဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအ တြက္ဆိုရင္ အဲဒီအေျခခံဥပေဒဟာ လံုေလာက္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအား ျဖင့္ ျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္ရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြကို စစ္တပ္နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ ေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးၿပီး၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံးကုိ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံဗဟု သုတေတြ ပိုၿပီး ရရွိႏိုင္ေစရပါမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ေရးဆြဲခဲ့ပံုနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိကျပႆနာကေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ပါ၀င္ခြင့္ မရခဲ့တာပါပဲ။ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ(၁၉၅၀)၊ မတရားအသင္းဥပေဒ(၁၉၀၈)၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ(၁၉၇၅)၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ(၁၉၈၈)စတဲ့ ဥပေဒေတြကုိ အာဏာသိမ္းစစ္အစုိးရ က အသုံးျပဳၿပီး ျပည္သူေတြကုိ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ ပါ ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေအာင္ တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အစိုးရက ၁၉၉၆ မွာ “အမ်ဳိးသားညီလာခံလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ဆန္႔ က်င္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ”ကိုလည္း ထပ္မံၿပီးျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒအရဆို ရင္ အစုိးရကလြဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲတာနဲ႔ ေရးဆြဲၿပီးျဖန္႔ေ၀ရင္ ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္ကေန အႏွစ္(၂၀)ထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ (၁၆)ခုေျမာက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္သူ႕အေျခခံဥပေဒလို႔ ေတာင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီကုိ ပါတီနိင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းတဲ့ ျပည္ သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရးဆြဲတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ျပည္သူတစ္သန္းက ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါ၀င္ၿပီး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတာေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မူၾကမ္းေရးဆြဲ ေရးေကာ္မတီ၀င္ေတြဟာ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ က်င္းပၿပီး ျပည္ သူေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားနဲ႔ အႀကံညဏ္ေတြကိုလည္း ရယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရးဆြဲေနစဥ္မွာ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရ၊ စစ္တပ္နဲ႔ နိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြက ၀င္ၿပီးစြက္ဖက္တာမ်ဳိး ေတြ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ပါ ျပည္သူလူထုက လုပ္ေဆာင္ထားနိင္ခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒ(၁၉၉၆)ဟာလည္း ျပည္သူပါ၀င္ႏုိင္မႈမွာ စံ တင္ေလာက္ပါတယ္။ အသားေရာင္ခြဲျခားမႈနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစဖို႔ ေရးဆြဲ ခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ လူထုေဆြး ေႏြးပြဲေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ျပည္သူလူထု ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၇၁၇)ဖြဲ႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထု ႏွစ္သန္းေက်ာ္ကလည္း ေ၀ဖန္အႀကံျပဳလႊာေတြကုိ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၾကပါ တယ္။ ေရးဆြဲၿပီးတဲ့ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း အုပ္ေရေလးသန္း႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီး ျပည္သူ ေတြထံကုိ ေ၀ငွၿပီး ျပန္လည္အသိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူအသံုးမ်ားတဲ့ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားေတြနဲ႔ပါ ေရးသားၿပီး ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြထံကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ ေရးသားခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔အေျခခံဥပေဒလို႔ေတာင္ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒေတြဟာ ေရးဆြဲခ်ိန္ကာလ (၂)ႏွစ္ေလာက္ပဲ အမ်ားဆံုးၾကာသင့္ပါ တယ္။ အနည္းငယ္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္တာကလြဲရင္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ကုိ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကေတာ့ ေရးဆြဲခ်ိန္ အၾကာဆံုး ဥပေဒအၿဖစ္ (၁၅)ႏွစ္ေတာင္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ အတည္ျပဳၿပီးလို႔ အသံုးျပဳတာ (၂)ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ခင္မွာပဲ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရမယ့္ အေျခအေနကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ စတင္ေရးဆြဲစဥ္ကလည္း ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သ႔ူကိုယ္စား လွယ္ေတြဟာ အမ်ဳိးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ႕ ခုႏွစ္ပံုတစ္ပံုပဲ ပါ၀င္ခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ဆံုး ေရးဆြဲခ်ိန္မွာဆိုရင္ ျပည္သ႔ူကိုယ္စားလွယ္ ဆယ္ေယာက္ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ ပါ၀င္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲမႈျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္သူလူထုက ပါ၀င္ပတ္ သက္ခြင့္ မရ႐ုံတင္မကပဲ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြေတာင္ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ဗမာလူမ်ားစုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြၾကားက ျပႆနာေတြ၊ ဒီမိုက ေရစီစနစ္နဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ေဟာင္းၾကားက ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ သူလူထုက ဘာတစ္ခုမွ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျခခံဥပေဒ(၃)ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ အေျခ ခံဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲခဲ့ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကလည္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုလံုး၀ မတူညီခဲ့ၾကပါ ဘူး။ ပထမဆံုးျဖစ္တဲ့ (၁၉၄၇)အေျခခံဥပေဒဟာ အဂၤလိပ္ဆီကေန လြတ္လပ္ေရးရယူနိင္ဖို႔ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ ေရးဆြဲခဲ့တာပါ။ ေရးဆြဲခ်ိန္ကလည္း လပိုင္းပဲၾကာခဲ့ ပါတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ မျပဳလုပ္ခဲ့ဘဲ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကပဲ အတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေ၀ဖန္သူေတြက (၁၉၄၇)အေျခခံဥပေဒကို ဗမာလူမ်ိဳးစုတစ္စုအတြက္ ဖဆပလအဖြဲ႔ က ႀကီးစိုးၿပီး ေရးဆြဲခဲ့တာေၾကာင့္ တစ္ဖြဲ႔တည္းအက်ိဳး(One Group Show)ဆိုၿပီး ေ၀ဖန္ခဲ့ပါ တယ္။

ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကေတာ့ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က မဆလ ပါတီအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေရးဆြဲ ခဲ့တာပါ။ ေရးဆြဲမႈျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္သူလူထု၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအင္ အားစုေတြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရရွိခဲ့ဲ့တာေၾကာင့္္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ နိင္ငံေရးအက်ပ္ အတည္းေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ လုံး၀အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီအေျခ ခံဥပေဒကို တစ္ပါတီတည္းရဲ႕အက်ိဳး(One Party Show)အတြက္ ေရးဆြဲခဲ့တာဆိုၿပီး ေ၀ဖန္ ခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။

(၂၀၀၈)ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိေတာ့ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းနိင္ဖို႔ ေရးဆြဲၾကရမယ့္အ စား လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ အကြက္က်က်စီစဥ္ၿပီး ေရးဆြဲခဲ့တာေၾကာင့္ လူတစ္ဦးတည္းအက်ဳိးစီးပြား (One Man Show)အတြက္ပဲ ျဖစ္ခဲ့ျပန္ပါ တယ္။ (၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္လည္း တုိင္းျပည္မွာ နိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းေတြကုို ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

(၁၉၄၇)အေျခခံဥပေဒနဲ႔ (၁၉၇၄)အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ သားကုိယ္စားလွယ္ေတြ မပါ၀င္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္(၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒအရေတာ့ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအ ျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စာရင္းတင္သြင္းတဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္(၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၆၆ေယာက္)ပါ၀င္ထားပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ လည္း (၂၅)ရာခုိင္ႏႈန္းေတာင္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြအားလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ (၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲဖုိ႔အတြက္ အတုယူခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ အေျခခံဥပေဒမွာေတာင္ တပ္မေတာ္ သားကုိယ္စားလွယ္ေတြကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္တင္သြင္းခြင့္ မရွိပါဘူး။ အင္ဒို နီးရွားနိင္ငံမွာေတာ့ သမၼတဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔က တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္တာပါ။

နိင္ငံ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒျပဳေရးေတြမွာ ေနာက္ ကြယ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ေနတယ္ဆုိတာဟာ အေတာ့္ကို ထူးျခားတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မၾကာခဏလုိသလုိ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးတာေတြဟာလည္း ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အ ေနအထားေတြကို ထိခုိက္ေနပါတယ္။ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အစိုးရက တပ္မ ေတာ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ပဲ တပ္မေတာ္ကသာ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာကို ေတြ႔ရပါမယ္။

ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဟာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လက္ေအာက္ခံဌာန တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးမွာ ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြကိုလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါတယ္။ အဲဒီလို အေရးပါ တဲ့ဌာနကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္တင္ သြင္းထားတဲ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရပ္ ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာေတြမွာလည္း တပ္မေတာ္သား ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသာျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အလြန္အၾကဴး ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ သက္ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခ်ိဳ႕ေတြမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ လက္နက္ကုိင္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြကို သမၼတက ေတာင္ တိုက္ရိုက္အမိန္႔ မေပးႏိုင္တာမ်ဳိးေတြ ရွိေနပါတယ္။ သမၼတက တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ မရဘဲနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးေရး/ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေျဖ ရွင္းနိင္တာ၊ မလုပ္ႏိုင္္တာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆုံး တရားစီရင္ေရးအာဏာဆုိတာ တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေတြဆီမွာပဲ ရွိရမွာပါ။ တရားစီရင္ေရးဟာလည္း ဘက္မလိုက္ တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖစ္္ေအာင္လုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္က ေန ကင္းလြတ္ေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးေတြကုိ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား လွယ္ေတြပါ၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒ အရ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးေတြအားလုံးကုိ သမၼတပဲ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး အရပ္ဘက္နယ္ပယ္မွာ တပ္မေတာ္သားေတြ က်ဴးလြန္တဲ့ အမႈအခင္း ေတြကို အရပ္ဘက္တရားရံုးေတြက စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေတြ မခ်မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ စစ္ ဘက္ဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာ အျမင့္ဆံုးအာဏာရွိ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ တရားဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာေတြမွာ သာမကပဲ တရားစီရင္ေရးမွာပါ အခြင့္အာဏာေတြကို ျမင့္ျမင့္မားမား ရယူထားတာေတြကို အထင္အရွားေတြ႔ရပါတယ္။

အေရးေပၚအေျခအေနကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ဆိုၿပီး အဆင့္သုံးဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အဆင့္တိုင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာအာ ဏာပိုင္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ သမၼတက ကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးမွသာ အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္ ေၾကျငာႏိုင္ ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လက္လြတ္ဆုံးရႈံးေစနိင္ေလာက္တဲ့ ဆူပူေသာင္းက်န္းအၾကမ္း ဖက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအားလံုး(တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးေတြ အပါအ၀င္)ကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို လႊဲေျပာင္းေပးရမယ္ ဆိုတာဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူတို႔ထံတြင္ တည္သည္ဆိုတဲ့ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အႏွစ္သာ ရကုိ ေဖာက္ဖ်က္လိုက္တာပါပဲ။ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ နိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒပါ နိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြကုိ လက္လြတ္ဆုံးရႈံးၾကရ မယ့္ သေဘာပါပဲ။
ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ အေျခခံဥပေဒမွာဆိုရင္ အဆင့္ျမင့္တရားရံုးေတြကသာ အေရး ေပၚအေျခအေနကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနကုိ ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ ႏိုင္ငံသားေတြက ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြအားလံုးကုိ ခံစားႏိုင္ ခြင့္ေတြရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသံုးရပ္ကို ကဲြကြဲျပားျပား ျဖစ္ ေအာင္လို႔ မခြဲျခားထားနိင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕အာဏာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သမၼတရဲ႕ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေအာက္မွာပဲ ထားထားတာကုိ ေတြ႔ရပါမယ္။ ခန္႔အပ္ၿပီးတဲ့သမၼတကိုလည္း ဘယ္လိုအ ေၾကာင္းနဲ႔မွ လႊတ္ေတာ္က ျပန္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ လူမႈက်င့္၀တ္နဲ႔ ဥပေဒေၾကာင္း အရသာ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ပိုင္ခြင့္ပဲရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျပည္ ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူ
ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေတြ အားလုံးကုိ သမၼတကပဲေရြးခ်ယ္ၿပီး ခန္႔အပ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရုံပဲ လုပ္ ေဆာင္ခြင့္ရွိပါတယ္။

က်န္တဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲ ရွိေနပါတယ္။ နိင္ငံရဲ႕အဆင့္ျမင့္ဆုံး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ေတြ႔ ရပါမယ္။ အဖြဲ႔၀င္ေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးေတြကုိလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး ခန္႔အပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ၾကားက တာ၀န္ခံမႈဟာလည္း သိသိသာသာမကြဲျပားပါဘူး။

ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ၿမဲေစဖို႔အတြက္ ဆိုၿပီး တပ္မေတာ္ကို လိုအပ္လာရင္ ၀င္ၿပီး အာဏာရယူပိုင္ခြင့္ကို အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့အခ်က္ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ဒီမိုကေရစီမဆန္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ လက္ရွိ အေျခခံဥ ပေဒဟာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သေဘာအသြင္ေဆာင္ေပမယ့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ နဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးေတြကို သမၼတကပဲ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္တာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ စစ္မွန္ တဲ့ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အရဆုိရင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးေတြကုိ သက္ဆုိင္ ရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြကသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၾကရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီႏိုင္ငံမွာေမြးဖြားခဲ့ရင္ ဒါမွမဟုတ္ မိဘတစ္ဦးဦးက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့ရင္ အဲဒီလူဟာ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မိဘတစ္ဦးတည္းကပဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရုံနဲ႔ အဲ ဒီကေလးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး (၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ အားလံုးကုိလည္း ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပ ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို မဆန္႔က်င္မွသာ လြယ္လြယ္ကူကူ ခံစားခြင့္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အေျခခံလူအခြင့္အေရးေတြကုိ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ ဒါမွမဟုတ္ လူ႔အသိုက္အ၀န္း ကသာ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ သတ္မွတ္ေရးဆြဲၾကရတာပါ။ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မယ့္သူေတြရဲ႕ေဘးရန္ကေန ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အတြက္ပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အကူအညီကို ရယူၾကရ တာျဖစ္ပါတယ္။ နိင္ငံသားအခြင့္အေရးနဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေနာက္ဆက္ တြဲဥပေဒေတြ၊ နိင္ငံသားျဖစ္မႈေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြ၊ မသန္စြမ္းေတြနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ေတြရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းပါးပါးေလာက္ပဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တိုင္းရင္း သားလူနည္းစုေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဘာသာစကားေတြကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အာမခံခ်က္ ေတြကိုလည္း နည္းနည္းပါးပါးေလာက္ပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။

(၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ ပုဒ္မတခ်ဳိ႕ကေတာ့
၁။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံုတစ္ပံုကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္ သြင္းခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ပုဒ္မ ၁၀၉(ခ)၊
၂။ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ၀န္ႀကီး သံုးေယာက္ကို ခန္႔အပ္ဖို႔ သမၼတက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမယ္ဆိုတဲ့ ပုဒ္မ ၂၃၂(ခ)
၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ အနည္းဆံုး¬အဖြဲ႔၀င္ ေျခာက္ေယာက္ကုိ တပ္မေတာ္က ရယူပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ ပုဒ္မ ၂၀၁
၄။ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ပုဒ္မ ၅၉
၅။ သမၼတေလာင္းသံုးဦးအနက္ တစ္ဦးကို တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ေတြက အမည္ စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မ ၆၀
၆။ အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္လာရင္ တပ္မေတာ္က အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ အာဏာ လႊဲေျပာင္းရယူခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပုဒ္မ ၄၀(ဂ)
၇။ တပ္မေတာ္ကို သီးျခား လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးတဲ့ ပုဒ္မ ၂၀(ခ) နဲ႔
၈။ အခန္း(၈)မွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀၀၈)ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ျပင္ဆင္ရခက္ေအာင္လုိ႔ိ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားေရးဆြဲၿပီး အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳထားတဲ့ ဥပေဒပါ။ အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ စာလုံးတစ္ လုံးကုိ အထားအသုိ ျပဳျပင္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာင္္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းရဲ႕ ေလးပုံသုံးပုံေက်ာ္က ျပင္ဆင္သင့္တယ္လုိ႔ ေထာက္ခံဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ ၿပီးမွ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ဆႏၵကုိ ရယူရပါမယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမွာလည္း မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ အားလုံးရဲ႕ထက္ ၀က္ေက်ာ္က ေထာက္ခံဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ မဲဆႏၵလာေပးတဲ့သူေတြရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ သတိထားသင့္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ခက္ခဲတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလးပုံသုံးပုံရဲ႕ေထာက္ခံမႈလုိ အပ္တယ္ဆုိတာ သာမန္ကိစၥတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ ဥပေဒမ်ဳိးကုိက်င့္သုံးတဲ့ နိင္ငံေတြ ရဲ႕ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ နိင္ငံေရးနဲ႔ ဘယ္လုိမွမသက္ဆုိင္တဲ့ နိင္ငံရဲ႕ကာကြယ္ေရး၀န္ ထမ္း တပ္မေတာ္သားေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္စရာ မလုိပဲ ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ႕(၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။

ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္(၇၅)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ ဆုိတာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြကသာ မေထာက္ခံဘူးဆုိရင္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုံး၀မ ျဖစ္နိင္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ (၁၉၄၇)အေျခခံဥပေဒမွာဆုိရင္ အေရးႀကီးတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ပဲ ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ႕ သုံးပုံႏွစ္ပုံ(၆၇ရာခုိင္ႏႈန္း)က ေထာက္ခံဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ တစ္ပါတီစနစ္ကုိက်င့္သုံးတဲ့ (၁၉၇၄) အေျခခံဥပေဒမွာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ပဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလးပုံသုံး ပုံ(၇၅ရာခုိင္ႏႈန္း)ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ လုိအပ္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒသုံးခုကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ (၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒ ဟာ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ခက္ခဲတဲ့ အေျခခံဥပေဒမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ လုံး၀ ျပင္ဆင္လုိ႔ မရနိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ ၿပီး ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒကုိ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကာလသံုး အေျခခံဥပေဒအျဖစ္နဲ႔ေရာ၊ ၾကားျဖတ္ အေျခခံဥပေဒအျဖစ္နဲ႔ေရာ ဘယ္လုိမွ အသံုးျပဳလုိ႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပ႒ာန္းခ်က္တိုင္းကို ျပဳျပင္လို႔ မ ရႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ၿပီး အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားလို႔ပါပဲ။ ၾကားျဖတ္အေျခခံဥပေဒလုိလည္း ဘယ္အခ်ိန္ထိပဲ အသံုးျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္လည္း မပါပါဘူး။ အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေတြကိုလည္း ႀကိဳတင္ၿပီးစီစဥ္ထားတာမ်ိဳး မေတြ႔ရ ပါဘူး။
ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ပါေစ အေျခခံဥပေဒေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အခ်ိန္ယူၿပီး ျပင္ဆင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ဒါမွမဟုတ္ လံုး၀ အသစ္ေရးဆြဲတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပင္းျပတဲ့စိတ္ဆႏၵ သေဘာထားေတြေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္
ေခတ္ကာလအေျခအေနတစ္ခုမွာ ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုဟာ အၿမဲတမ္းသုံးစြဲလုိ႔ရေအာင္ ၿပီးျပည့္စုံေနတယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္နိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သာ အေျခခံဥပေဒတုိင္းမွာ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းကုိ ထည့္သြင္းၿပီး ေရးဆြဲထားၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ဆုိတာ နိင္ငံတုိင္း မလြဲမေသြ ျဖတ္သန္းၾက ရမယ့္ သမုိင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါပဲ။ ျမန္မာနိင္ငံမွာက်င့္သုံးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒႏွစ္ခုစလုံးကုိ လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အနည္းနဲ႔အမ်ားဆုိသလုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ဆိုတာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ သာ သက္ဆိုင္တဲ့ သာမန္ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ဆိုတာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ အားလံုးကိုအ ခ်ိန္နဲ႔ အမွ် ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ျပဳျပင္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြကို ျပဳျပင္၊ ပယ္ဖ်က္သင့္တဲ့ အခ်က္ ေတြကို ပယ္ဖ်က္၊ ထပ္မံ ထည့္သြင္းသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကို ထပ္မံျဖည့္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳျပ ႒ာန္းၾကရတာကို ဆိုလိုတာပါ။ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုးမွာပါ၀င္တဲ့ ပုဒ္မေတြအားလံုးကို လည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြနဲ႔ ညီမညီ၊ ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနေတြ၊ အနာဂတ္မွာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္စတဲ့ အေျခခံေတြေပၚမွာမူတည္ၿပီး ေလ့လာသုံးသပ္တာ ကုိ ဆုိလုိတာပါ။

(၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ နိင္ငံေရးအက်ပ္အ တည္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ၾကတဲ့ သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အခါေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပင္ဆင္ဖို႔ အတင္းအဓမၼႀကိဳးပမ္းမႈ ေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အ တား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ဆိုတာ လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာေရွး႐ႈၿပီး ေဆာင္ ရြက္ၾကတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ပါတီတစ္ပါတီ၊ အဖြဲ႔အ စည္းတစ္ခု၊ ေကာ္မတီတစ္ရပ္တည္းကပဲ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ၾကရတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ေနရာမွာ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မတစ္ခ်ိဳ႕ကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာထက္ (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အလြန္အမင္းခက္ခဲတဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ ကေနၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္လုိ႔ အေျခခံဥပ ေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းပါ ပုဒ္မေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖို႔ ပထမဆံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါ တယ္။ ဒါမွသာ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ဆႏၵနဲ႔အညီ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(က) တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑

တပ္မေတာ္ဟာ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ မွာ အနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလို ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ျငင္းမရတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးမွာ အသံုးခ်လိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ (၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ (၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၈၈) လိုအပ္တာထက္ ပိုိုၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို သတိျပဳသင့္ပါ တယ္။
တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ဆႏၵကို လ်စ္လွဴ႐ႈၿပီး တပ္မေတာ္ကုိ အမ်ိဳးသားႏိုင္ ငံေရးမွာ ဦးေဆာင္တဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ေတြမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၂၅)ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပါဝင္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေစခဲ့ျပန္ပါတယ္္။
တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္တစ္ခုရဲ႕ အဓိကတာဝန္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ႏွင့္ ျပည္ သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ ေထာက္ပ့ံကူညီဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေလာက္ အေရးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္း ေဆာင္ၾကရမယ့္ တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အခ်ိန္ျပည့္ ပါဝင္ပတ္ သက္ဖို႔ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ဆႏၵႏွင့္အညီ ေပၚေပါက္လာ မယ့္ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ တိုင္းသူျပည္သားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအင္ အားစုေတြနဲ႔ အတူ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ၿပီး တိုင္းသူျပည္သားေတြ အက်ိဳးမ်ားေစမယ့္ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။

(ခ) ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား (ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားနဲ႔ အျခား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား)ရဲ႕ အခန္းက႑
အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ဆိုတာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥရပ္တစ္ရပ္ မဟုတ္သလို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြပဲ အခ်င္း ခ်င္း အေပးအယူျပဳလုပ္ၿပီး အခ်က္အလက္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုသာ ျပင္ဆင္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ကစားပြဲတစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ သေဘာသဘာဝေတြ ကို ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး နားလည္လာေအာင္လုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာဆိုၾကဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္တယ္ဆိုတာကုိ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ နိင္ငံေရးသမားေတြအ ေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကုိ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္လာ ေအာင္လုိ႔ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကို နိင္ငံေရးအင္အားစု တစ္စုတည္းရဲ႕အ က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ ျပည္သူလူထုကုိ ရွင္း ရွင္းလင္းလင္း အသိေပးေျပာဆုိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခန္းက႑
တုိင္းသူျပည္သားေတြအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အသိညဏ္ဗဟုသုတ ေတြကုိ တတ္နိင္သမွ် ေလ့လာဆည္းပူးေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ဘ၀ ေတြအေပၚ သက္ေရာက္လာမယ့္ အေျခခံဥပေဒပါ ပုိဒ္မေတြရဲ႕ အက်ဳိးအျပစ္ေတြကုိ သိရွိ နိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ဘယ္ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးေတြ ကို ကန္႔သတ္ေနတယ္၊ ခ်ိဳးေဖာက္ေနတယ္လို႔ ျပည္သူေတြက သိသိသာသာ မေဖာ္ထုတ္ ၾကသေရြ႕ ဘယ္သူကမွ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အားထုတ္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သ႔ူအေျခခံဥပေဒလို႔ တင္စားခဲ့ၾကတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕(၁၉၉၇)အေျခခံဥပေဒေတာင္ ထိုင္းျပည္သူေတြရဲ႕ အား ေကာင္းတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္သာ ေပၚေပါက္လာတာပါ။ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒ ေၾကာင့္ အေနအစားေခ်ာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ စီးပြားေရး လက္၀ါးႀကီးအုပ္လူစုေတြနဲ႔ ေရေပၚဆီလူတန္းစားေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထား ေတြကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့ အေျခခံဥပေဒအျဖစ္ေရးဆြဲဖုိ႔ ဘယ္လုိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ဳိးကုိမွ အလြယ္တကူ လက္ခံၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ အ တည္ျပဳတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အသိစိတ္ရွိရွိ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ လို အပ္ပါတယ္။

(ဃ) အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑
ျပည္သူေတြကုိ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေပးတာေတြ၊ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားကုိ သုံးၿပီး အေျခခံဥပေဒကုိ ရွင္းလင္းေျပာဆုိတာေတြ၊ ျပည္သူလူထုဆီကေန အႀကံညဏ္နဲ႔ သေဘာထားေတြကုိ ရယူၿပီး ဥပေဒေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ကုိ တင္ျပတာေတြ၊ ေရးဆြဲ မႈျဖစ္စဥ္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္တာေတြနဲ႔ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆုိင္တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ပြဲေတြကုိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ အေျခခံမူမ်ား

(က) ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိင္မႈ
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ၾကမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးဆံုး ျဖတ္ၾကတဲ့ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါတဲ့သူေတြက အဓိကေနရာကေန ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရးဆြဲျပဳျပင္ၿပီးတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို လူထုလက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးရဖို႔နဲ႔ ေရးဆြဲ ျပဳျပင္ၿပီးတဲ့ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ျပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြၾကား မသင့္ျမတ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူထုေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ႏိုင္မယ့္ ျဖစ္ စဥ္တစ္ခု ဖန္တီးရမယ္္ဆိုတာကို စတင္ၿပီးလက္ခံလာၾကပါတယ္။
လူထုက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတာဟာ အေျခခံဥပေဒေရး ဆြဲၾကမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကတာ၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြမွာ မဲေပးၾက တာေတြထက္ အမ်ားႀကီး က်ယ္၀န္းၿပီးေလးနက္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ပါ၀င္မႈကို ပိုမုိစစ္ မွန္ျပီး အဓိပၸါယ္ရွိေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ နိင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္နဲ႔တာ၀န္ေတြကုိ အသိပညာေပးမႈေတြ၊ သတင္းမီဒီယာမွတဆင့္အသိပညာေပးမႈေတြ၊ လူထုကို အသိေပးတိုင္ ပင္တာေတြ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္မ်ိဳးသားလံုးအဆင့္ ေတ႔ြဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈ နည္းလမ္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ လူထု သေဘာထားေတာင္းခံပြဲေတြနဲ႔ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္ျပေဆြးေႏြးနိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ေရးသားေပးပုိ႔လာတဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အႀကံညဏ္ေတြကုိလည္း ရယူဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ လူထုက နားလည္သေဘာေပါက္ေန တဲ့အတြက္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ ရပ္ဆုိင္းသြားရင္ေတာင္ မွ ျဖစ္စဥ္ကုိ ျပန္လည္စတင္ဖုိ႔အတြက္ အခက္အခဲမရွိနိင္ပါဘူး။

(ခ) အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္မႈနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈ
အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ သက္ဆိုင္သူေတြ အားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့တယ့္ ဆင္းရဲသားေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ၊ လူငယ္လူရြယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ မသန္စြမ္းေတြကိုလည္း ေဘးဖယ္မထားဘဲ ပါ၀င္ၿပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္လုိ႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါမယ္။ အဲဒီလုိ ပါ၀င္ ပတ္သက္သင့္သူ အားလုံးကုိ ပါ၀င္ေစျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္ စဥ္ကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးျပဳတာေတြကုိ ေရွာင္ရွားနိင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးအနည္းဆုံး(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိ ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ လူနည္းစုေတြကုိ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေန ခ်ိန္တြင္ သာမက ေရးဆြဲမႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အစမွအဆံုး အဆင့္တုိင္းမွာ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္နိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္အစမွအဆံုးဆိုတာ အေျခခံမူေတြကုိ ခ် မွတ္တာကစၿပီး အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာပညာေပးမႈေတြ၊ လူထုထံကေန အႀကံဥာဏ္ရယူတာ ေတြ၊ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေနတဲ့သူေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တာေတြနဲ႔ အႀကံေပးတာေတြအထိ ပါ၀င္ပါတယ္။

(ဂ) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္ေတြအထိ အေျခခံဥပေဒေတြကို ထိပ္ပိုင္းကႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြကပဲ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်င္းပၿပီးေရး ဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ျဖစ္စဥ္က ဥပေဒေရးဆြဲမႈကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ ေနတယ္၊ ေရးဆြဲၾကမယ့္သူေတြကို ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္ၾကသလဲ၊ ဘယ္လို တာ၀န္ေပးသလဲ၊ ဘယ္လို ေဆြးေႏြးၾကသလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ အရပ္ ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ပုိမုိသိရွိနားလည္ေစပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ မွာ သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ ေရးဆြဲဲမႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြကို အသိေပးတာေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

(ဃ) တမ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈ
စစ္မွန္ၿပီး တာရွည္ခံတဲ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ နိင္ငံ ေရးပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းမယ့္အေျဖဟာ ျပည္တြင္းကေနပဲ ထြက္ေပၚလာသင့္ပါတယ္။ အ ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကေန ထြက္ခြါသြားခဲ့ရတဲ့ နိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္တဲ့ ပညာတတ္ေတြက ျပည္တြင္းကသူေတြကို အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုိအပ္တဲ့ အကူအညီေတြ ေပးနိင္ဖုိ႔အတြက္ အေျခအေနတစ္ခုကုိ ဖန္တီး ထားေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးကို ပါ၀င္လာေအာင္လို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြက ေရးဆြဲျပီးတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို တန္ဖိုးထားေလးစားၾက မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရရွိလာမယ့္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ျပီး ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ မႈ၊ ျပည္သူ႔နီတိပညာေပးျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ မတူ ညီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားက ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ကိစၥေတြကို ျပည္သူေတြနဲ႔ တုိင္ပင္တာေတြ၊ နိင္ငံေရးအရ အဓိကက်တဲ့ အုပ္စုေတြၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တာေတြကတဆင့္ တမ်ိဳးသားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေရးရာကိစၥေတြ ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒျပဳေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ ေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ရရွိဖို႔ ၾကိဳးစားၾကတာ ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာသာ အာရံုစိုက္ျပီး အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾက ရာကေန ရရွိလာမယ့္ ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈေတြကို ပိုျပီးနားလည္တန္ ဖိုးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ Knowledge Exchange Movement (KEM-Burma)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s