လူထုအေၿခၿပဳေရရွည္တည္တံ့ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ – ခေမာင္းသြယ္

995169_687956401234369_656064309_n1236197_687956494567693_1866991774_n

လူထုအေၿခၿပဳေရရွည္တည္တံ့ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ – ခေမာင္းသြယ္
သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

စာအမွတ္- ၉/၂၀၁၃ ရက္စြဲ။ ။ ၁၇.၉.၂၀၁၃

အေၾကာင္းအရာ။ ။ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္အီတာလွ်ံ-ထိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီလီမိတက္ (Italian-Thai Development PCL-ITD) ၏ ထား၀ယ္ – ကန္ခ်နပူရီ အေ၀းေျပးလမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းတြင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား အတြက္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ပ်က္ကြက္မႈ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈမရွိေသာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကိုအသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီမွ သစ္ကတိုးမွ ေမတၱာအၾကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရေသာ ေဒသခံရြာသား ၃၈ ဦးအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍မဆိုင္းမတြ ခ်က္ျခင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီ – ITD အား CSLD (လူထုအေၿခၿပဳေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ) မွ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီသည္စီမံကိန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ေဒသခံမ်ားအားႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား၍ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ေသာသေဘာဆႏၵခံယူျခင္းမရွိပဲေမတၱာ၊ ကေထာင္းနီ၊ ကလက္ႀကီး၊ သျဗဳေခ်ာင္း၊ ပ်ဥ္းသားေတာ၊ ေရပုတ္၊ သစ္ကတိုးရြာမ်ားတြင္၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံခ်င္းဆက္လမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီးေဒသ၏အဓိက ၀င္ေငြျဖစ္ေသာကြမ္းသီးပင္၊ ရာဘာပင္ ႏွင့္ သီဟိုပင္စိုက္ခင္းမ်ားအားပ်က္စီးေစခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ေဖာက္လုပ္ေသာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တရားမွ်တမႈမရွိပဲေျမယာသိမ္းဆည္းကာေမတၱာ၊ ကေထာင္းနီ၊ ကလက္ႀကီး၊ သျဗဳေခ်ာင္း၊ပ်ဥ္းသားေတာ၊ေရပုတ္၊ သစ္ကတိုးရြာမ်ားမွ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကိုဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ရြာသားမ်ားသည္ စည္းကမ္းမဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံရန္ ေက်နပ္မႈမရွိလွေသာ္လည္းအီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီသည္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈစာရင္းျပဳစုၿပီးပါကေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မည္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီသည္ ကတိမတည္ခဲ့ပါ။
အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ စုစုေပါင္း (၁၁၁) ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းမရပဲက်န္ခဲ့သည့္ နစ္နာသူရြာသားမ်ားအားေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ ။ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈမရွိသည္႔အျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ အတြက္ တိက်ေသာ အခ်ိန္ကာလ ကိုလည္း သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားတစ္ခ်ိဳ႕၏ ဥယ်ဥ္ၿခံေျမမ်ားပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္းစာရင္းျပဳစုေရတြက္ရာတြင္ အဆိုပါရြာသားတို႔၏ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားမပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္ ယေန႔အထိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိျခင္းမရွိေသးပါ။
ထိုေၾကာင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ နစ္နာထိခိုက္ခဲ့ေသာရြာသားမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာ၌ စုဆံုကာေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ပက္သက္၍ တိက်ေသာအေျဖေပးရန္ အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီအရာရွိမ်ားအားေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ရြာသားမ်ားသည္စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ျပည္သူအမ်ားအာရံုစိုက္ သတိျပဳမိေစရန္ အီတာလ်ံထိုင္းပိုင္ ယဥ္ (၃) စီးအားစက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေခတၱတားျမစ္ ထိန္းသိမ္းထားလိုက္ၿပီးစက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ယခုအထိအီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရြာသားမ်ား၏ ပူပန္မႈကိုေျဖရွင္းရန္တိက်ေသာအေျဖမေပးေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အားအေကာင္အထည္ ေဖာ္သူျဖစ္ေသာအီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီၾကားျဖစ္ပြားေနေသာတင္းမာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္ ထိခိုက္ နစ္နာေသာရြာသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈကိုခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္းCSLD (လူထုအေၿခၿပဳ ေရရွည္တည္တံ့ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ) မွ အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီအားေတာင္းဆိုသည္။
ရပ္ရြာလူထု၏ သေဘာတူမႈ ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား မရိွလွ်င္ စီမံကိန္းတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ေအာင္ၿမင္မႈမ်ား ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု CSLD (လူထုအေၿခၿပဳ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ) အေနၿဖင့္အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္သည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ဦးေစာခို – CSLD- ၀၉၃၁၄၁၈၈၅၁
ဦးေစာကဲဒို – CSLD – ၀၉၄၉၃၃၇၄၉၂
ဦးသန္႔ဇင္ – DDA – ၀၉-၄၂၂၁၉၀၆၉၁

https://www.facebook.com/pages/Dawei-Development-Association/324514247578588

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s