ရခိုင္ေတြ အစြန္းေရာက္တယ္ ၊ ေခါင္းမာတယ္ ဆိုသူမ်ားသို႕ …..

SHARE ARAKAN NEWS

972042_574353189287825_630444433_n

ရခိုင္ေတြ အစြန္းေရာက္တယ္ ၊ ေခါင္းမာတယ္ ဆိုသူမ်ားသို႕ …..
************************************
# ရခိုင္ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိပိုင္ေနအိမ္ေပၚတြင္ေနထိုင္ၿပီး
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် က်ီးလန္႕စာစားျဖစ္ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္
မိမိဆရာသမားမ်ားကို ေက်းဇူးကန္းစြာ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္တတ္ေသာ ၊
မိမိ၏ အလုပ္ရွင္ကို သစၥာမဲ့စြာ သတ္ျဖတ္တတ္ေသာ
ဘဂၤလီကုလားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သဟဇာတ ေရာေႏွာေနထိုင္ေရး ဆိုသည္မွာ
“ ေလာင္စာ ႏွင္ မီး ” ကို အတူသိုေလွာင္ထားသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနပါသည္ ။

# ပြင့္လင္းရိုးစင္းေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္
ေမတၱာပို႕ရာ၌ပင္ “ သေဗၺသတၱာ ၊ ကုလားမပါ ” ဆိုသည့္
ဘ၀သို႕ေရာက္ေနသည္မွာ လက္ေတြ႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။
ရခိုင္ေဒသခံအမ်ားစုသည္ ဘဂၤလီကုလားမ်ားႏွင့္
ေရာေႏွာဆက္ဆံျခင္းမျပဳလိုသည့္ စိတ္ဓါတ္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ
“ အာဃတ ” ဆိုသည္ထက္ ၊
မိိမိလည္မ်ိဳကို ဘယ္ေန႕တက္လွီးၾကမလဲ ၊
မိမိတို႕ကို ဘယ္ေန႕အဆိပ္ခတ္ၾကမည္လဲ ဆိုသည့္
“ ေၾကာက္လန္႕စိုးရိမ္ မယံုသကၤာျခင္း ” ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္ ။

# ထို႕ျပင္ ဘဂၤလီကုလားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းမျပဳလိုသည့္ ေသခံမ်ား အေနႏွင့္
ထိုကိစၥမွာ ၎တို႕၏ လူ႕အခြင့္အေရးလည္း ျဖစ္ပါသည္ ။
ထိုသို႕ မိမိတို႕၏ အခြင့္အေရးကို အသံုးျပဳသူမ်ားအား
အစြန္းေရာက္မ်ိဴးခ်စ္စိတ္ ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သမုတ္မည္ဆိုပါက
အမွန္တရား ႏွင့္ လံုး၀ ကင္းကြာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

( စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕ )

Than Tun Than

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s