NDF: အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔

1236250_343347135799769_826569474_n72947_106310122836806_1574142196_n

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္(၁၇-၂၀၁၃)
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၈)ရက္
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီႏွင့္ KNU /KNLAျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတုိ႔
ပူးတြင္းက်င္းပေသာ ျမ၀တီျမိဳ႕နယ္လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆုံပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီႏွင့္ KNU /KNLAျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတုိ႔ ပူးတြင္းက်င္းပ
ေသာ ျမ၀တီျမိဳ႕နယ္လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲကို ၂၆-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တငြ ္ ျမ၀တီျမိဳ႕၊ ကရင္စာေပ ယဥ္ေက်းမူ
ခန္းမတငြ ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့သဲ ည္။ ထိုေတ႔ဆြ ုံပသဲြ ို႔ NDF ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဒုဥကၠဌ ဦးစိန္လွဥိး၊
အတြင္းေရး မွဴး(၁) ဦးၾကည္သန္း၊ ဗဟိုအလုပ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္ဇင္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)ႏွင့္
ဦးမင္းမင္း ထြန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ ဦးေအာင္၀င္းလိႈင္ႏွင့္ ျမ၀တီျမိဳ႕နယ္စည္းရုံးေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊
ပါတီ၀င္မ်ား၊ KNU /KNLAျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွ အမွတ္(၇၀၁)တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာထြန္းတင္ႏွင့္
အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္သတင္းေထာက္မ်ား၊ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
စုစုေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခ့ၾဲကသည္။
ထိုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္သဘာပတိအျဖစ္ KNU /KNLAျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွ အမွတ္(၇၀၁)တပ္ရင္းမွဴး
ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာထြန္းတင္ေဆာင္ရြက္ျပီး ဒုတိယသဘာပတိအျဖစ္ NDF ပါတီဒုဥကၠဌ ဦးစိန္လွဦးတုိ႔က
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသ ည္။
သဘာပတိ ဒုဗီုလ္မွဴးၾကီးေစာထြန္းတင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ……..
ကၽြန္ေတာ္သည္ KNU/KNLAျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(၇၀၁)တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယ
ဗိုလ္မွဴးၾကီးဦးေစာထြန္းတင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုၾကြေရာက္လာၾကကုန္ေသာ တာ၀န္ရွိလူၾကီးမင္းမ်ားႏွင့္တကြ NDF
ပါတီအဖ႔ဲြ၀င္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲြအ စည္းအသီးသီးမွ ၾကြေ ရာက္လာၾကကုန္
ေသာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအားလုံးကို ေတြ႔ဆုံရသည့္အတြက္ အထူးပဲ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။ ယခုေတြ႕ဆုံသည့္ပဲြ ဟာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနန႔ဲလည္း ပထမဆုံးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး NDF ပါတီမွ ကၽြန္ေတာ့္အား ဂုဏ္ျပဳပြဲပါ ထည့္သြင္းျပဳထုပ္
ေပးသည့္အတြက္အထူးပဲ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။
ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ မူ၀ါဒသေဘာထား(၇)ခ်က္ကို အသိေပးတင္ျပလိုပါတယ္။
၁။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေပးဆပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရယူျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဖြြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ေတြ႔ဆုံသည္အခါ ေငြႏွင့္မိမိတို႔
ဂုဏ္အတြက္ကိုသာ ျမွင့္တင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သေဘာထားၾကီးစြာႏွင့္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး မွ်တေသာစိတ္၊ မွန္ကန္
ေသာစိတ္သေဘာထားကို ထားရွိကာ ႏိုင္ငံအတြင္း စည္းလုံးညီညြတ္ေသာသ႑ာန္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျပီးတုိင္းရင္း
သားျပည္သူအက်ိဳး၊ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ေကာင္းစားေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ျခငး္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး အႏုိင္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္လက္နက္ခ်ခိုင္းျခင္း၊ အင္အား
ၾကီးသူသည္ အင္အားငယ္သူအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူျခင္း၊ တစ္ဖက္သား၏ဂုဏ္ကို ရႈတ္ခ်ေသာ အသုံးအႏႈန္းႏွင့္
ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ စကားလုံးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ စိတ္ကုိဖယ္ရွားျပိး သူတစ္ပါး၏အက်ိဳးကို
ကိုယ့္အက်ိဳးကဲ့သုို႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
၃။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ စားပြဲေပၚတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ကာ လူထုအတြက္ အေကာင္းဆုံးအေျဖ
ရွာေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သားအေပၚ မေကာင္းေသာ မူ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ တုိင္းရင္း
သားတုိ႔၏စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ဖ်က္ဆီးေအာင္လုပ္ျခင္း၊ တုိင္းျပည္၏ျပိဳကြဲမႈကို စစ္ေရးအရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး
အရ ဖန္တီးျပီး အႏုိင္ယူျခင္း မဟုတ္ပါ။
၄။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရာတြင္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္းစိတ္ကို ဖယ္ရွားျပိး ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ေသာစိတ္ျဖင့္
အနာဂတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ကိစၥျဖစ္ျပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ခိုင္မာေသာ
ကတိသစၥာကို အေလးထား၍ လက္ေတ႔အြ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
၅။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တစ္ဖက္သားအေပၚ အာဏာကိုအလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျပီး ၾကံစည္လုပ္ၾကံေထာင္ေခ်ာက္
ဆင္ကာ မိမိတုိ႔တစ္ဖက္သတ္အၾကံအစည္ျဖစ္ေျမာက္ရန္ သူတစ္ပါးေခ်ာက္တြန္း၍ အသက္ကိုပါ ထိပါးေသာ ၾကံ
စည္ျခင္းမဟုတ္။ မိမိတို႔အမွားကို ဖုံးအုပ္ထားႏိုင္ရန္ သူတစ္ပါးအေပၚ အျပစ္တင္ပုံခ်၍ အက်ိဳးမရွိသည့္ကိစၥကို
ဖယ္ရွားထိန္းသိမ္းရမည့္အရာ ျဖစ္သည္။
၆။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူအမ်ား၏ အလိုဆႏၵကို ျဖည့္စြက္ျပီး မိမိတုိ႔အာဏာကုိသာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေအာင္ စြဲ
ကုိင္မထားဘဲ တုိင္းျပည္၏အနာဂတ္ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ျပည္သူတုိ႔၏အခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားအတည္ျပဳေသာ အရာျဖစ္သည္။
၇။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေပးဆပ္ေ၀ငွျခင္း၊ သူတစ္ပါးပိုင္ဆုိင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အေတြးအေခၚႏွင့္အၾကံျပဳျခင္းကို ပြင့္လင္းစြာေႏြးေထြးလက္ခံျခင္း၊ လူထု၏အားကုိးအားထားမႈကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏အာဏာတည္ျမဲေစရန္ ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခားအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ တုိင္း
ျပည္၏အနာဂတ္ကို ဆုိး၀ါးေစရုံသာမက မုန္းတီးျခင္း၊ ညီညြတ္မႈကို ကြဲျပားေအာင္လုပ္ေသာအရာမဟုတ္ဘဲ
စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ ထာ၀စဥ္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀ကို ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္။
အထူးအားျဖင့္ ယခု NDFပါတီႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ NDFပါတီႏွင့္ ျမ၀တီျမိဳ႕နယ္ျပည္သူလူထုေတြ႔ဆုံပဲြတြင္
KNU-KNLAျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(၇၀၁)တပ္ရင္းမွဴး အပါအ၀င္ တပ္ဗိုလ္တပ္သားမ်ားဟာ ျပည္သူလူထုရ့ဲအ က်ိဳးကို ပူးေတြဲေဖာ္ေဆာင္ရပ္တည္ျပီး ျပည္သူလူထုရ့ဲအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကာကြယ္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ယခုျမမဥၹဴေတာင္ေျခေျမယာကိစၥကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအေနန႔ဲ NDFပါတီန႔ဲ ပူးတြဲကာကြယ္ရျခင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီညြတ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဥကၠဌၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေဌးေမာင္ကိုယ္တုိင္ေျပာထားသည္မွာ….
“တို႔မ်ားေတာ္လွန္ေရးလုပ္တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစာြ ျပည္သူလူထုက ေကၽးြ ေသာထမင္းကို စားခ့ဲ့ရ ျပီး ျပည္သူ
ကို ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ေပးလိုက္ရပါ။ ယခုေတာ့ ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ရမည္။ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ျပည္သူ႔
အက်ိဳး သယ္ပိုးရမည္။ မိမိတို႔ေရာက္ရိွရာ ေဒသအတငြ ္းမွ ရပ္ရြာဖံ႔ျြဖိဳးေရး၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးေတြကို ေဒသအဇြဲ႔အစည္းအားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္” လို႔ မိန္႔ၾကားထားပါတယ္။
ယခု ျမမဥၹဴကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွတ္(၇၀၁)တပ္ရင္းႏွင့္ NDF ပါတီတုိ႔ ပူးေပါင္းျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကို
တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနန႔လဲ ည္း ၄င္းျမမဥၹဴေျမယာကိစၥကို လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္စြာ တေလးတစား
အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးလို႔လည္း ျမမဥၹဴေျမယာကိစၥမွာ စိစစ္တုိင္းထြာျပီးျဖစ္၍ ဂရမ္ထုတ္ရန္သာ က်န္ရွိျပီး
ျပည္သူ႔လက္တြင္းသို႔ လက္ေရာက္ရရွိျပီး ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကိုလည္း ယခုကဲ့သုိ႔
အေရးတယူေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္ ေလးစားစြာႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာင္ကိုလည္း ျပည္သူကတင္ျပ
လာခဲ့သည္ရွိေသာ္KNU-KNLAျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(၇၀၁)တပ္ရင္းႏွင့္ NDF ပါတီတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးကို အသိေပးပါသည္။ ကရင္ႏွင့္ျမန္မာ
ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ စစ္ပြဲကုိအဆုံးသတ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံ႔ျြဖိဳးေရးကို ဦးတည္ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္ဟု ဆႏၵျပဳရင္း နိဂုံးခ်ု႔ပ္ပါသည္။
အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသဘာပတိ ဦးစိန္လွဦးမွ အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဇင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့
သည္။ ျမမဥၹဴေတာင္ေျခရွိ လယ္ယာေျမ၁၉၆ဧက ျပန္လည္ရရွိျခင္း၊ သဃၤန္းညီေနာင္ရွိ တပ္သိမ္းေျမ ၄ဧက
ျပန္လည္ရရွိျခင္း၊ သာမညေတာင္၊ ၀ဲကရင္ရြာရွိ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းမွ လယ္သမားပုိင္စုိက္ဧက ၃၆ဧက ရရွိရန္
ကုမၸဏီႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေနျခင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့သဲ ည္။ NDF ပါတီ အတငြ ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္သန္းက NDF
ပါတီေပၚေပါက္လာပုံအေၾကာင္း၊ ပါတီမူ၀ါဒလမ္းစဥ္ႏွင့္ ပါတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊
ျပည္သူလူထုအေရးအတြက္ ပါတီအေနျဖင့္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ
ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့သဲ ည္။
ထုိ႔ေနာက္ စုေပါင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့သဲ ည္။KNU-KNLAျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ
အေနျဖင့္ ျမ၀တီႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္သူလူထု၏အခက္အခဲမ်ားကုိ NDF ပါတီႏွင့္ လက္တြဲ
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ လာမည့္ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ တက္ေရာက္
ရန္အတြက္ NDFပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား ျမ၀တီသို႔ ဖိတ္ၾကားသြားရန္ KNU-KNLAျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ
အေနျဖင့္ဆႏၵရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s