ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ တရားမ၀င္ ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီကုလားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေျပာဆိုေနသူ မည္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ငႏုံ၊ ငအသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

SOURCE SHARE ARAKAN NEWS
ရခိုင္အေရးအခင္းႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ တရားမ၀င္ ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီကုလားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေျပာဆိုေနသူ မည္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ငႏုံ၊ ငအသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကပ္လ်က္ တည္႐ွိေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိမိ၏လက္တစ္၀ါးစာ နယ္ေျမ ကေလးႏွင့္ မမွ်ေသာ လူဦးေရေပါက္ကြဲမွဳ ျပႆနာႀကီးကို ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို (ဘဂၤလီမ်ားအား ေထာက္ထားၾကင္နာပါသည္ဆိုေသာ) မဟာက႐ုဏာ႐ွင္ႀကီးမ်ား သတိျပဳဖို႔ လုိအပ္ပါ သည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ၏ အ႐ြယ္ပမာဏသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေတာင္ဒါကိုတာျပည္ နယ္ေအာက္ ငယ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ တက္စ္ေမနီးယား ျပည္နယ္၏ ႏွစ္ဆမွ် ရွိပါသည္။
အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔၏ ထက္၀က္မွ်သာ အ႐ြယ္႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူဦးေရအားျဖင့္ကေတာ့ ယူေက(အဂၤလန္)၏သံုးဆ၊ ၾသစေၾတးလ်၏ ဆယ္ဆ႐ွိၿပီး အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လူဦးေရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သံုးဆတို႔ကို မၾကာမီတြင္ ေရာက္႐ွိလိုက္မီေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဘဂၤလီမ်ား ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္မွဳသည္ တရား၀င္ေရာ၊ တရားမ၀င္ေရာ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အလားတူစြာပင္ (အိႏိၵယမွ) အာသံျပည္ နယ္ေဒသခံ လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ႏိုင္ငံကူးေျပာင္းလာသူ ေဒသခံအေယာင္ေဆာင္ ဘဂၤလီတို႔အၾကား ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သည္ ယင္း၏လူဦးေရ၀ါဒကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေနပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သန္းထက္၀က္၊(၅)သိန္းခန္႔႐ွိၿပီး (တခ်ဳိ႕ေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ တက္ၾကြလွဳပ္႐ွားသူမ်ား၏ အလိုအရ သံုးသန္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္) အိႏိၵယတြင္ သန္း ၂၀ ႐ွိသည္။

လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ရျခင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္တြင္ Sharia ဟုေခၚေသာ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မွဳကို က်င့္သံုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ Sharia သည္ အမွန္က လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မွဳ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၌ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ လက္႐ွိ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ လက္သည္ တရားခံမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အစိုးရ၏ တာ၀န္မ့ဲျပဳမူေသာ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Continue reading “ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ တရားမ၀င္ ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီကုလားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေျပာဆိုေနသူ မည္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ငႏုံ၊ ငအသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။”

TO ETHNIC LEADERS: How to Win Friends & Influence People by U Nu (Burmese Version)

Click to access 117930516-how-to-win-friends-influence-people-by-u-nu-burmese-version.pdf

 

How to win Friends and influence people

SHAN’s advice to all therefore is it’s time to come to senses and stop this madness.

As Carnegie wrote as he concluded his first chapter, quoting Dr Johnson: “God himself, sir, does not propose to judge man until the end of his days.” Why should you and I?

Indeed, why should we?

*N.D. This is not to dismiss common principles. For instance, according to pros, whether making war or peace, there is a great need to know both oneself and the other side. If you know oneself, but not the other side, for every success gained you will also suffer a failure. Similarly, if you know neither yourself nor the other side, you will succumb in every engagement.

http://www.english.panglong.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5561:to-ethnic-leaders-time-to-go-back-to-school&catid=104:editorial&Itemid=270

မုိက္ရုိင္းလွေသာNLD ၁။ white card-CHANGING VOTING RIGHTS:NLD didn’t stand up to agree

Nanda Ye U

မုိက္ရုိင္းလွေသာNLD ၁။ white card ပါဝင္သူ ပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္း ၂။၁၉၈၂ နိင္ငံသားဥပေဒျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း အား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ RNDP မွေဒါက္တာေအးေမာင္ မွ တင္သြင္းရာ တြင္ ဥကၠဠ ေဆြးေႏြးရန္မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၂။မဲခြဲ ဆုံျဖတ္ရာတြင္ ၂၅%ေသာ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရာနူန္းျပည့္မတ္တပ္ရပ္ခဲ့ျပီး တုိင္းရင္းသားပါတီနင့္အင္အားျကီးပါတီ ျဖစ္ေသာျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီတုိ႔မွ ထက္ဝက္ေက်ာ္ မတ္တပ္ရပ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၃။ကုလား၅၀% ပါေသာ NLDပါတီမွ မည္သူ မ်ွမတ္တပ္ရပ္ျခင္းမရွိေပ။ ၄။မိမိပါတီတြင္ပါဝင္ေနေသာwhite card ကုိင္ေဆာင္သူ ကုိ ထုတ္ပယ္သြားရန္ဆႏၵမရွိေျကာင္း ကုိအသိအသာျပသခဲ့သည္။ ၅။၂၀၁၅ တြင္ လြတ္ေတာ္မွာ NLD ပါတီ အေနနင့္ လက္ရွိ ၄၃ေနရာ မွ ၁၀ေနရာေတာင္ ျပည္သူကေတာ့ေပးရန္ဆႏၵမရွိေတာ့ပါ။ ၆။အလုပ္နင့္သက္ေသတည္ပါ NLD လုိ႔ ပဲ ေျပာခ်င္ပါသည္။ နႏၵရဲဦး။

When U Aye Maung asked to vote for changing the voting rights should scrap for white cards holders, NLD didn’t stand up to agree to amend. Only Half of the USDP, all military representatives stand up to show their support to review this voting rights. Obviously, the post writer is upset with NLD. He said NLD is siding with Bengalis

———–

ျမန္မာျပည္မွျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲမေပးခင္ေသခ်ာစဥ္းစားဖို႕လိုပါတယ္။မိမိတိုင္းျပည္၊မိမိတို႕အားလုံးအက်ိဳးအတြက္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေပးေနသလားလူတိုင္းဆန္းစစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ေသခ်ာဖို႕လိုပါတယ္။ ဘာေတြမိမိသက္ဆိုင္ရာေနရာေဒသေတြမွာမိမိတို႕အေယာက္ျခင္းစီ၊မိသားစုတခုျခင္းစီအတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးမလဲ၊မိမိမဲထည္႕မဲ႕သူေတြဟာဘယ္လိုအခ်က္ေတြေပၚမွာလုပ္ေဆာင္ေပးမလဲေသခ်ာကြဲျပားစြာနားလည္ျပီးမွမဲေပးေစလိုပါတယ္။တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊မိမိတို႕ရဲ႕ ဘဝအာမခံခ်က္အတြက္ဘယ္ေလာက္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သလဲအစရွိတာေတြကိုေသခ်ာဆန္းစစ္ျပီးမွမဲထည္႕ေစလိုပါတယ္။ေမးျမန္းစံုစမ္းဖို႕လဲအထူးလိုအပ္ပါတယ္။

———

White Card ေတြ မဲေပးခြင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ ေပးလိုက္ရင္ လာမယ့္ ႏွစ္ ၅၀ ၊ အတြင္းမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမၼတ က တိုင္းတပါးသား ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ။

ေဒါတ္တာေအးေမာင္ ၊ ဦးေအးသာေအာင္ ၊ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ ။
***************************************
ေဒါတ္တာေအးေမာင္ ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒပါ
ႏိုင္ငံသားသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးလွေဆြ က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒႏွင့္မညီဟုဆိုကာ ကန္႕ကြက္ခ်က္အေပၚ…..
————————————————-
ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ White Card ကိုင္ထားတဲ့သူေတြဟာ ပါတီေထာင္ခြင့္ရွိတယ္ ၊ မဲေပးခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတာ ဒီလက္ထက္မွၾကားဖူးတယ္ ။
White Card ဆိုတာကၽြန္ေတာ္တို႕ ၾကားေတာင္မၾကားဖူးဘူး ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မိမိပါတီအႏိုင္ရဖို႕အတြက္ ဒီလိုလုပ္ခဲ့တာကေတာ့ ဥပေဒနဲ႕လည္း မညီဘူး ။ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ၊ ေရွ႕ေရးအတြက္ အင္မတန္ရင္ေလးစရာေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္လို႕ေျပာခ်င္တယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ လံုၿခံဳေရးအရဘဲ ၾကည့္ၾကည့္ ၊ အမ်ိဳးသားအေရးရရဘဲ ၾကည့္ၾကည့္ ဒီလိုမ်ိဳး လံုး၀မလုပ္သင့္ဘူး လို႕ထင္ပါတယ္ ။
( ဦးေအးသာေအာင္ )
—————————————————
လူဦးေရမ်ားလြန္းလွၿပီး လူဦးေရေပါက္ဖြားႏွဳန္းျမင့္လြန္းလွတဲ့ ႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ နစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ ဒါမ်ိဳး White Card ေတြ ၊ သံုးေခါက္ခ်ိဳးေတြနဲ႕၊ မဲေပးခြင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ ေပးလိုက္ရင္ လာမယ့္ ႏွစ္ ၅၀ ၊ ၁၀၀ အတြင္းမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမၼတ က တိုင္းတပါးသား ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ။ ဒါကိုနားမလည္ဘဲ လက္တစ္ဆစ္ေလာက္ ၊ မ်က္ေတာင္ေမႊးေလာက္ဘဲၾကည့္ၿပီး ကန္႕ကြက္လိုက္တာဟာ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းဖို႕ေကာင္းတယ္ ။
( ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ )
——————————————————
မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒကို စြဲကိုင္ထားသူတစ္ခ်ိဳ႕၏ တိုင္းရင္းသားအေပၚ အယံုအၾကည္နည္းလြန္းၿပီး ၊ တိုင္းတပါးသားတို႕၏ ေငြက်ည္ဆံ ထိမွန္ေနမွဳ မ်ားၾကားက ရွက္ဖြယ္လိလိ လုပ္ရပ္တစ္ခုပါ ။
( Than Tun Than )

update

ျမန္မာေတြ တိုက္စစ္မဆင္ေသးပါ

ရခိုင္မွာ မသီတာေထြး မုဒိမ္းက်င့္ၿပီးအသတ္ခံရေတာ့ ရခိုင္တိုင္းရင္သားေတြ တုန္႔ျပန္ရာက မီဒီယာေတြ
လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာေတြပဲ နာမည္ပ်က္ခဲ့ရတယ္။

မိတၳီလာမွာ ေရႊဆိုင္ကိစၥျဖစ္ေတာ့ စလုပ္တာ မြတ္စလင္ပါ။ ျမန္မာေတြလူစုခြဲတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္မွ သံဃာတစ္ပါးအသတ္ခံ ရေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ တုန္႔ျပန္ရာက မီဒီယာေတြလက္ခ်က္နဲ႔ မိတၳီလာက NLD အမတ္တစ္ေယာက္ အေမေက်ာ္ေဒြးေတာ္ လြမ္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာေတြ အၾကမ္းဖက္သမားျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
လာရႈိးမွာ မြတ္စလင္က ျမန္မာတိုင္းရင္းသူကို အသားလြတ္ ဓါတ္ဆီေလာင္း မီးရႈိ႕ေတာ့ မခံႏိုင္လို႔ တုန္႔ုျပန္ရာက “မသမာတဲ့လူတစ္စုေၾကာင့္” ဆိုတဲ့စကားနဲ႔ မီးစရႈိ႕တဲ့ မြတ္စလင္ကုလား မင္းသားစာရင္း ၀င္ခဲ့ရတယ္။

ဥကၠံမွာ ေစာ္ကားခံလိုက္ရတဲ့ ကိုရင္ေလးေၾကာင့္ မခံႏိုင္ပဲ တုန္႔ျပန္ၾကေတာ့ “မသမာတဲ့လူတစ္စုေၾကာင့္” ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ပဲ ျမန္မာေတြ နာမည္ ပ်က္ခဲ့ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာပညာတတ္ အမယ္အိုႀကီးရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ မြတ္စလင္ခ်စ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းေတြေၾကာင့္ ကမာၻမွာ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ိဳးရိုး မြတ္စလင္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ “လူ႔အခြင့္အေရး” လက္မွတ္ရခဲ့တယ္။

အမယ္အိုကိုခ်စ္တဲ့ ေခါင္းေပါင္းျဖဴတစ္ေယာက္ အေမရိကန္ ေရာက္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ “၉၆၉” အၾကမ္းဖက္ေခါင္းစဥ္ အတပ္ခံခဲ့ရတယ္။

ကုလားသတ္လို႔ ဘုန္းႀကီးေသတာမေဖာ္ျပ ကုလားေသမွ ဓါတ္ပံုရိုက္တင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက မီဒီယာေတြ ေၾကာင့္ ျမန္မာေတြ အၾကမ္းဖက္သမား စာရင္း၀င္ခဲ့ရတယ္။

အဲ့ဒီစာရင္းေတြ အားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ အမ်ိဳးခ်စ္တဲ့၊ အမ်ိဳးကိုကာတဲ့ ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္တစ္ပါး အၾကမ္းဖက္သမားလို႔ ကမာၻသိေအာင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စလုပ္ခဲ့တဲ့ မြတ္စလင္ေတြကေတာ့ “စစ္အာဏာကို လိုလားသူ လူတစ္စုရဲ႕ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ” ဆိုတဲ့ စကားရဲ႕ အကာအကြယ္ေအာက္မွာ ဒီေန႔ထက္တိုင္ ျမန္မာေတြကို ေစာ္ကား
ခြင့္လက္မွတ္ ရေနခဲ့တယ္ ….

က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေတြဟာ အဂၤလိပ္လက္ထက္က စလို႔ ယေန႔တိုင္ “ခံစစ္” ပါ။ ျမန္မာေတြဟာ မြတ္စလင္ေတြကို “တိုက္စစ္” မဆင္ရေသးပါဘူး။ ယေန႔တိုင္ ခံစစ္နဲ႔ပဲ ေနထိုင္ေနရတုန္းပါ။ က်ေနာ္ တို႔ေျမေပၚကို မဖိတ္ေခၚပဲေရာက္လာတဲ့ သာသနာဖ်က္မယ့္ မိစာၦဒိဌိေတြလက္က ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကိုယ့္သာသနာ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ေနရတဲ့ “ခံစစ္”သမားသက္သက္ ေတြပါ။

ျမန္မာေတြ တိုက္စစ္မဆင္ေသးပါဘူး။ ျမန္မာေတြတိုက္စစ္ဆင္ရင္လဲ မြတ္စလင္ေတြ ေပ်ာက္ဖို႔မၾကာ ပါဘူး။ လူလိုနားလည္ၾကပါ

1230067_582420008466319_1913757586_n

http://myanmarnewsupdates.blogspot.com/2013/08/blog-post_2856.html

 

8.25.4

———

People of Burma should think twice before they vote for presidency candidates in 2015 elections. They should double-check whether they really will be working for Burma and Burmese interest. From now on up until 2015 will be the testing (checking) time for all the persons who wish to stand for presidency in Burma.

10892_154322771432897_329600533_n

Hospital ship,”PEACE ARK” leaves Bangladesh for Myanmar

U470P886T1D77820F12DT20130820090756-1

 

(ChinaMil) –Having successfully accomplished its visit and medicalservices in Bangladesh, the “Peace Ark” hospital ship of the Navy of the Chinese People’sLiberation Army (PLA) departed from Chittagong Port on the afternoon of August 25, 2013, local time, heading for Thilawa Port of Myanmar to launch medical services there.

During its 6-day stay in Bangladesh, the “Peace Ark” hospital ship received a total of7,048 outpatients and accomplished 84 surgical operations, making the highest single-day outpatient visits of 1,700-plus persons/times. Its average daily outpatient visitsaccount for one fourth of the total daily outpatient visits of the 60 local hospitals inChittagong city.

The hospital ship also sent a team of medical workers to a Bangladesh naval hospital formedical services and to the Bangladesh Naval Academy and a local school to hold healtheducation and donation activities.

Meanwhile, the “Peace Ark” also strengthened exchanges with local medical personnel.The Chinese naval medical workers on the hospital ship offered local medical personnelwith on-site guidance and technical assistances in two medical exchange activities.

The hospital ship provided physical examinations for 100-plus persons/times of the staffof the Chinese embassy and personnel of the Chinese-funded institutions.

In the past several days, the “Peace Ark” had become the focus of Bangladesh people andmedia. It attracted more than 40 reporters from 20-odd local media to cover itsactivities.

Chairperson of the National League for Democracy Daw Aung San Suu Kyi is visiting the Czech Republic

DASSKslade 022_0001

The Burmese opposition leader, member of parliament and Chairperson of the National League for Democracy Daw Aung San Suu Kyi is visiting the Czech Republic for the first time in history. The Nobel Peace Prize Laureate, who spent almost 15 years under house arrest when the military government was in power, is coming to the Czech Republic at the invitation of the Forum 2000 Foundation. Daw Aung San Suu Kyi has also been a member of the Forum 2000 Foundation’s International Advisory Board since October of last year.

“We invited Suu Kyi to Forum 2000 every year even though during her house arrest it was clear to us that this would only be a symbolic invitation,” says the Executive Director of the Forum 2000 Foundation Jakub Klepal. “But this is precisely why we wanted to at least support her in this way in her fight for democracy and the observance of human rights in Burma. Václav Havel, who nominated her for the Nobel Peace Prize in 1991, would undoubtedly have taken great delight in her visit.” The Forum 2000 Foundation is not only hosting the Burmese MP but is also the main coordinator of her second European trip since she was released from house arrest. Besides the Czech Republic, she will also be visiting Poland and Hungary.

“There are no better friends than those with whom we shared the same values. It is because the late President Václav Havel and we in Burma shared a hunger for democracy and human rights then we became friends across oceans and continents,” says Daw Aung San Suu Kyi.