U WIRA THU:မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ဒီကေန႔ (23.8.2013)

မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ဒီကေန႔ (23.8.2013) ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပုိ႔ေသာ ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီၾကီးသည္၊ ငယ္သည္မွာ ပဓာန မက်၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ ေသြးမေအးဖုိ႔သာ ပဓာနက်သည္ဟု ခံယူလ်က္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) ကုိ လႈိက္လွဲစြာ ၾကဳိဆုိအပ္ပါသည္။
အားလုံး အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ေပးဆပ္ႏုိင္ၾကပါေစ။
971956_314936768649838_1785463527_n-11239857_314936788649836_1270518719_n

“ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး ”
***************************************
သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၃)
1.8.2013 ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ရြာမ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ႏုိင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘဒၵႏၲတိေလာကာဘိဝံသထံမွ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သြားေရာက္ ၾသဝါဒခံယူခဲ့ၾကပါသည္။
ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ရွင္းျပရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ၏ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အလုိ႔ငွာ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမ်ားကုိယ္တုိင္ စုိးရိမ္ပူပန္သျဖင့္ စုေပါင္း အစည္းအေဝး တုိင္ပင္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားႏွင့္ လက္ထပ္သည့္အခါ မိမိတို႔ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္လ်က္ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္မႈ ကုိ စြန္႔လႊတ္ၾကရန္ မလုိ၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မည္သည့္ဘာသာကိုမွ ထိခုိက္ နစ္နာေစျခင္းလည္း မရွိပါ။ ၄င္းအျပင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္ထပ္သည့္အခါ ဘဝရပ္တည္ေရး အာမခံခ်က္ရွိေစရန္အတြက္ တရားမွ် တေသာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္သည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပင္ မက မည္သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိမဆုိ ဘဝလုံၿခဳံမႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဌာန္းတည္ရွိျပီး ဥပေဒမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ညွိႏႈိင္းေဆြး ေႏြးကာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းရန္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးမ်ား၏ အဆုိပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီပါသည္။
ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔အတြက္ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္း ႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍-
(က) ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ
တစ္ဘာသာႏွင့္တစ္ဘာသာအၾကား မလုိလားအပ္ေသာ ယုံမွားသံသယမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံလ်က္ အမုန္းတရားမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာ စည္းကမ္းစနစ္တက်ရွိေသာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ။
(ခ) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ
အျခားဘာသာၾကီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ခန္းဥပေဒမ်ားနည္းတူ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသူ/သားမ်ား အတြက္ လုံေလာက္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေသာ ဥပေဒ။
(ဂ) တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ (အိမ္ေထာင္သစၥာ ခုိင္ၿမဲမႈ ဥပေဒ)
တုိင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ လူမ်ဳိးေရး အိမ္ေထာင္ေရး၊ မညီမွ်မႈမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးအတြက္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ေသာ ဥပေဒ၊။
(ဃ) လူဦးေရး ထိန္းညွိျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး မ်ားကုိ လုံေလာက္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ေရး၊ စီးပြားဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ဟန္ခ်က္ညီတုိးတက္ေရး၊ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ဗလ ငါးတန္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္လ်က္ အဆမတန္ လူဦးေရ တုိးပြားႏႈန္းမွ ကာကြယ္ရန္ တုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ လူဦးေရ ထိန္းညွိျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ။
ထုိဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ဘာသာစုံ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးတုိ႔တြင္၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ စာနာ နားလည္မႈ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားျဖင့္ စည္းကမ္းစနစ္က်ေသာ လူ႔ေဘာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစ၍ အစဥ္သျဖင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္၊ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထုိင္ႏုိင္ရန္” ျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ မတိမ္ေကာ မပေပ်ာက္ေစရန္ ခုိင္လုံေသာ ဥပေဒျဖစ္ေပၚလာေရးတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) သည္လည္း အင္တုိက္ အားတုိက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား ေလွ်ာက္ ထားပါသည္။
အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာေရးကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံး လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္းမက်န္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း အေလးအနက္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)
မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s