စစ္ေတြ အုန္းေတာၾကီးသတင္းေနာက္ဆံုးအေျခ အေန-RSV, 6:00 PM

စစ္ေတြ အုန္းေတာၾကီးသတင္းေနာက္ဆံုးအေျခ အေန

========================

RSV, 6:00 PM

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမွာ ေဘာဒူဘဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္အုန္းေတာႀကီးဒုက ၡသည္စခန္းအနီးတစ္ဝိုင္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံမၾကီးထြားလ ာေစဖို႔နယ္စပ္ေရးရာလံုၿခံဳေရးျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းႏွင့္စစ္ေတြအေျခစိုက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတာဝန္ရိွသူမ်ား ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေနေၾကာင္းသိရသည္။

အုန္းေတာႀကီးဒုကၡသည္စခန္းဘက္သို႔မည္သည့္ လံုၿခံဳေရးကားမ်ားမွ ဝင္ေရာက္၍မရေအာင္ လမ္းမ်ားကိုသစ္ပင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ကာဆီးထားျခင္းအျ ပင္ကတုတ္က်င္းမ်ားအပိုင္းပိုင္း တူးထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္မစၥတာ ကင္တားနား စစ္ေတြကိုလာေရာက္မည္ျဖစ္သည့္တြက ႏိုင္ငံတကာတြင္အစိုးရကို အျပစ္ပံုခ်ရန္ႏွင့္ ကင္တားနားမ်က္ရည္က်ေစရန္ ႀကိဳတင္ အကြက္ခ်လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရိွေနသည္။

RSV

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s