☆ ျပ ည္ သူ႔ သ မို င္ း ျပ ည္ သူ႔ လိွဳ င္ း ၊ ၀ို င္ း ၀ န္ း ဆ င္ ႏႊဲ ေ ငြ ရ တု ပြဲ ☆8888 25th Anniversary Event ☆ USA

☆ ျပ ည္ သူ႔ သ မို င္ း ျပ ည္ သူ႔ လိွဳ င္ း ၊ ၀ို င္ း ၀ န္ း ဆ င္ ႏႊဲ ေ ငြ ရ တု ပြဲ ☆

★★★★★★★★-★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ty ★★★★★★★★

Date:
August 10th, 2013 (Saturday)

graphic design : ko myoe 88
graphic design : ko myoe 88

Place:
“Warren Center Theater”
Buffalo State Collage
1300 Elmwood Ave,
Buffalo, NY. 14222out door

Time:
(Out Door)
10 to 12 noon (အလံတင္ပြဲ)
in front of City Hall.

(In Door)
1pm to 4 Pm (8888 25th Anniversary Event)

Contact Person:
Aung Kaung Myat -718-239-5783
Ni tut Kyaw-716-533-8311
K Than Soe-716-510-1608
Ko Soe Than-716-830-1002
Ko Than Win-727-492-7736
Pyi Gyi-260-385-8900
Aung Myint Tun-260-249-7189
Ko Yin Htwe 301-520-4160
Ahtar-301-221-5667

★★★★★★★★-★★★★★★★★-★★★★★★★★ty★★★★★★★★
– graphic design : ko myoe 88

☆ 25TH ANNIVERSARY OF 8.8.88 – BURMA PRO-DEMOCRACY UPRISING ☆

☮ ျပ ည္ သူ႔ သ မို င္ း ျပ ည္ သူ႔ လိွဳ င္ း ၀ို င္ း ၀ န္ း ဆ င္ ႏႊဲ ေ ငြ ရ တု ပြဲ ☮

– graphic design: ko myoe88

☆ 25TH ANNIVERSARY OF 8.8.88 - BURMA PRO-DEMOCRACY UPRISING ☆  ☮ ျပ ည္ သူ႔ သ မို င္ း ျပ ည္ သူ႔ လိွဳ င္ း ၀ို င္ း ၀ န္ း ဆ င္ ႏႊဲ ေ ငြ ရ တု ပြဲ ☮   - graphic design: ko myoe88
☆ 25TH ANNIVERSARY OF 8.8.88 – BURMA PRO-DEMOCRACY UPRISING ☆
☮ ျပ ည္ သူ႔ သ မို င္ း ျပ ည္ သူ႔ လိွဳ င္ း ၀ို င္ း ၀ န္ း ဆ င္ ႏႊဲ ေ ငြ ရ တု ပြဲ ☮
– graphic design: ko myoe88

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s