ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ေဒသမ်ား

ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တာခ်ီလိတ္- မယ္ဆိုင္ BCATIP (Border Cooperation Against Trafficking In Person) ႐ုံးကို ၂၂-၃-၂၀၁၂ ရက္တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ BCATIP အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ရန္ ပူးတြဲသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ တက္ေရာက္ေစျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အလွည့္က် ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

moi_news
moi_news

ယခု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၁၁-၇-၂၀၁၃ ရက္မွ ၁၂-၇-၂၀၁၃ ရက္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ The Mantrinee Hotel ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လူကုန္ကူးမႈ ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား သိရွိျပဳျပင္သြားရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ လူကုန္ကူးမႈ ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ဥကၠ႒၊ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ဒုတိယရဲမႉးႀကီး ေနမ်ိဳးထြဋ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ Mr. Am-nart Saengtong ဦးေဆာင္သည့္  BCATIP ၁၁ ဦး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ဗန္ေကာက္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ခ်င္း႐ိုင္၊ ဖေယာင္း၊ တာ့ခ္်ခ႐ိုင္မ်ားရွိ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး စုစုေပါင္း ၃၀ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အစည္းအေဝးသို႔ BCATIP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျပင္ ဗန္ေကာက္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ခ်င္း႐ိုင္၊ ဖေယာင္း၊ တာ့ခ်္ခ႐ိုင္မ်ားရွိ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရရွိျခင္း၊ တရားမဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ရရွိႏိုင္မည့္ဖုန္း၊ Email လိပ္စာမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္ခ်ျပႏိုင္ျခင္း၊ VICTIM မ်ားကို ေဂဟာ၌ ထိန္းသိမ္းထားရွိစဥ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိငု ခ်ျပႏိုင္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၊ BCATIP ႐ုံး ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညိႇႏိႈင္း႐ုံးထိုင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

————

———ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔တင္ျပလာသည့္ အႀကံျပဳ စာမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း (၁၁)
http://www.moi.gov.mm/news/29/07/2013/id-636

ဒုတိယဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း
http://www.moi.gov.mm/announcement/29/07/2013/id-637

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s