ေလွျဖင့္လူကုန္ကူးသူမ်ားကို စစ္တပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ၾသစေၾတးလ်ျပင္ဆင္(သတင္း)BOOT SANK OFF INDONESIA-VIDEO

CREDIT STRAIT TIMES

Rescuers were searching for several asylum seekers believed to be missing from a boat that sank off Indonesia while heading to Australia. Nearly 190 survivors were brought to safety and nine bodies were recovered.

The sinking occurred days after Prime Minister Kevin Rudd changed Australia’s refugee policy so that people who arrive by boat will no longer be allowed to settle in the country. The move was a response to domestic political pressure and a string of deadly accidents involving rickety boats packed with asylum seekers bound for Australia.

Local police chief Lt. Col. Dedy Kusuma said on Wednesday that 189 people were rescued and nine bodies were recovered after the tugboat sank on Tuesday night about 5 kilometres off the coast of West Java’s Cianjur district. It was not clear how many people were missing.

West Java police spokesman Col. Martinus Sitompul said the survivors included a pregnant Sri Lankan woman who was being treated at a health center in the town of Cidaun. A baby boy and a 10-year-old girl were among the dead.

ေလွျဖင့္လူကုန္ကူးသူမ်ားကို စစ္တပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ၾသစေၾတးလ်ျပင္ဆင္(သတင္း)
===============================
Thursday, July 25, 2013လူကုန္ကူးသူမ်ားအား တားဆီးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မၾကာမီက ေပၚလစီသစ္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ေလွျဖင့္လူကုန္ကူးသူမ်ားအား တြန္းလွန္ရန္ စစ္တပ္ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ၾသစေၾတးလ် ကြန္ဆာေဗးတစ္ အတိုက္အခံမ်ားက ယေန႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသုိ႔ လူေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလွမ်ားျဖင့္ အသက္စြန္႔ကာ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံရန္ လာေရာက္ေနၾကရာ တိုနီအက္ေဘာ့တ္္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အတိုက္အခံ အဖဲြ႔က ၎တို႔အာဏာရပါက ျပႆနာ ကိုင္တြယ္ရန္ စစ္တပ္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဦးစီးသည့္ ပူးတဲြအဖဲြ႔ တစ္ခုကို ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၃တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေလွျဖင့္လာေရာက္သူ တစ္ေသာင္းခဲြေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ႏိုဝင္ဘာအကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီတြင္ ၎ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေပၚလစီသစ္သည္ အဓိက ျဖစ္ေနကာ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ အက္ေဘာ့သည္ ေလဘာပါတီမွ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေကဗင္ရတ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္စပ္ေတြမွာ တႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ား လိုက္ပါလာသည့္ ေလွ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတြင္း နစ္ျမဳပ္ၿပီး အနည္းဆံုး ကိုးဦးေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ နယ္စပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စီမံကိန္း စတင္ခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒါဟာ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အေရးႀကီးျပင္ပ ျပႆနာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒီျပႆနာကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေစာလ်င္စြာခ်ျခင္း၊ အားခ်င္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သင့္တင့္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ အေလးအနက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စတာေတြနဲ႔ ကိုင္တြယ္ရပါမယ္”ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဒီလိုအရမ္းကို အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အႀကီးတန္း စစ္တပ္အရာရွိ တစ္ဦးရွိဖုိ႔ လုိအပ္တာျဖစ္တယ္”ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။

သံုးပြင့္အဆင့္ရွိ ဗိုလ္မွဴးသည္ လူဝင္မႈဝန္ႀကီးထံ တိုက္႐ုိက္အစီရင္ ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုျပႆနာသည္ ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္သည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခု၏ စည္းကမ္းႏွင့္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တံု႔ျပန္ခ်က္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရတ္က တရားမဝင္ လာေရာက္သည့္ ေလွမ်ားအေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ကမ္းကပ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ပါပြာနယူးဂီနီသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ ေပၚလစီသစ္ ခ်မွတ္ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

လူဝင္မႈ႒ာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စေကာ့ေမာ္ရစ္ဆန္က အက္ေဘာ့အဆိုသည္ ကာကြယ္ေရး အႀကီးတမ္း အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ကိစၥကို တစ္သံတည္း အမိန္႔ေပး ပံုစံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အက္ေဘာ့က ၎သည္ ေလွမ်ားအားေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္သြားရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ကို ညႊန္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရတ္ကအက္ေဘာ့၏ နယ္စပ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ခ်က္သည္ အေရးမပါေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး “နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး ကိစၥက ၾသစေၾတးလ်ရဲ႕ဘယ္အစိုးရ အတြက္မဆို ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥပါ” ဟု လည္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ေခတ္

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s