သမိုင္းဝင္ဗုဒၶဂယာဗုံးခြဲမႉနဲ႔ပတ္သက္၍ျမန္မာ့အေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ႕ လန္ဒန္အေျခစိုက္ Burma Democratic Concern (BDC) မွဤလုပ္ရပ္ကိုအျပင္းအထန္႐ံႈခ်လိုက္ပါတယ္။

သမိုင္းဝင္ဗုဒၶဂယာဗုံးခြဲမႉနဲ႔ပတ္သက္၍ျမန္မာ့အေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ႕
လန္ဒန္အေျခစိုက္ Burma Democratic Concern (BDC) မွဤလုပ္ရပ္ကိုအျပင္းအထန္႐ံႈခ်လိုက္ပါတယ္။

Burma Democratic Concern (BDC) Condemns Islamic Terrorists Attack on Bodh Gaya, Buddhists’ Religiously Holiest Place of Worship

9th July 2013

1044784_544119228980792_1384090405_n

Burma Democratic Concern (BDC) condemns with strongest unequivocal terms available on the series of bombs attacked by Islamic terrorists on Bodh Gaya, Buddhists’ religiously sacred place where Buddha attained the Buddhahood and it is one of the holiest place of worship for millions of Buddhists around the world. Bodh Gaya is located in Gaya district, Bihar State, India.

Burma Democratic Concern (BDC) is very saddened to learn that on 7th July 2013 (Sunday), the Islamic terrorists set off the series of bombs at the Bodh Gaya resulting in two seriously injured. Islamic terrorists had chosen the significantly important date since 7/7 is the 8th anniversary of London bombing by Islamic terrorists where scores of Londoners were killed.

We call for all the justice loving leaders and people around the world to denounce with highest possible terms on Islamic terrorists’ cowardice attacks on Buddhists’ religiously holy place of worship, Bodh Gaya.

Burma Democratic Concern (BDC)
http://www.bdcburma.org/Press.asp

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s