ပညာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား လကၡဏာ (National Identity)

POSTED BY SHARE ARAKAN NEWS 3.JULY 2013

1011795_549282378461573_909795893_n

ပညာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား လကၡဏာ (National Identity)

နယ္စပ္ေဒသအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရႊ႔႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ရိုးညြန္းတမ္း ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္သူ Burma Migrant Teacher Association-BMTA ၏အတိုင္ပင္ခံ ဆရာသိန္းႏိုင္မွ သင္ရိုးညြန္တမ္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား လကၡဏာ (National l Identity) တို႔၏ အဆက္အစပ္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သင္ရိုး ညြန္းတမ္းဟု ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသားတို႔အား အမ်ိဳးသားသရုပ္ လကၡဏာကို ထင္ဟပ္သည့္ သင္ရိုးညြန္တမ္းမ်ားကို ျပဳစုေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။ သင္ရိုးညြန္တမ္း မေရးဆြဲမီ နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္ရွိ ေက်ာင္းသားတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာႏွင့္ ပကတိအေျခအေနတို႔ကို သိရွိရန္လိုအပ္လာခဲ့သည္။

တိုက္ဆိုင္စြာပင္ (Natioanl Identity) ၏အေရးပါမႈကို လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးထံမွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၾကားခဲ့ရသည္။ ေမာကၡ ပညာေရး မဂၢဇင္း ျပည္တြင္း၌ အေျခစိုက္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ေခတၱေတြ႔ၾကရာတြင္ မဆီမဆိုင္ National Identity စကားလုံးေဝါဟာရဘက္ကို ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ဦးေအာင္မင္း၏ အျမင္အရ ျမန္မာတို႔၏ National Identity ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္ဟု သုံးသတ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာ ေပ်ာက္ဆုံးမႈကို သိေသာ ဝန္ႀကီး ေအာင္မင္းကို ခ်ီးက်ဴးမိသည္။ စာေရးသူ၏ အျမင္မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ႏိုင္ငံတခုလုံး၏ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရကတည္းက မရွိခဲ့ဟု ေျပာရေပလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တခုတည္ေထာင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ ( Federal Union Context) ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာ သတ္မွတ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ေဖၚေဆာင္ၾကမည္နည္းဟု ေမးခြန္းရွိလာခဲ့သည္။

Nations State တခုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာကို ေဖၚေဆာင္ၾကရာတြင္ ေက်ာင္းမ်ားမွ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖၚၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္သို႔ က်ေရက္ခဲ့သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ေဟာင္ေကာင္သည္ အဂၤလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္ တရုတ္အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာ ေပ်ာက္ကာ ေဟာင္ေကာင္လူထု၏ သီးသန္႔ဆန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာတရပ္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ေဟာင္ေကာင္ေန မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို National Education ကုိမေပးဘဲ လူသားဆန္ေသာ Civil Education ကိုသာအဓိကထား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ေဟာင္ေကာင္ကို ၿဗိတိသွ်တို႔ လက္ေအာက္က လႊဲေျပာင္းယူေသာအခါ တရုတ္ႏိုင္ငံအဖို႔ ေဟာင္ေကာင္ လူထု၏ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံလိုမႈ မရွိသည့္ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာ တစ္ရပ္ကို ေတြ႔ရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္အစိုးရသည္ ေဟာင္ေကာင္လူထုအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ တရုတ္ျပည္ၾကီးအေပၚ သစၥာရွိသည့္ အမ်ိဳးသားလကၡဏာ တရပ္ေပၚေပါက္လာရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးစနစ္၏ သင္ရိုးညြန္တမ္းတြင္ National Education ကိုေၾကာရိုးအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖၚျပလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္တို႔၏ အမ်ိဳးသား ပညာေရးတြင္ အေမရိကန္ ျဖစ္ရသည္ကို ဂုဏ္ယူသကဲ့သို႔ ကိုးရီးယားတို႔သည္လည္း ေက်ာင္းသြားသည့္ ပထမရက္မွ စတင္ကာ ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းကို သီဆုိရင္းျဖင့္ ပညာတတ္ ျဖစ္လာသည္ကို အမ်ိဳးသားေရးဂုဏ္ အျဖစ္ဝင့္ၾကြားေလ့ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ Alfred Marshal က ( Citizenship) ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈကို ေျပာဆိုရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္မႈကို ႏိုင္ငံႏွင့္ ၄င္းႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း စဥ္လာကို သစၥာရွိမႈ အေပၚတြင္အေျခခံ ထားသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာကို ရည္ညြန္းရာတြင္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုက္တက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ စြယ္စုံက်မ္းတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသား လကၡဏာကို ဤကဲ့သို႔ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ (“a relationship between individuals and the nation, whereby the individuals stay loyal to the nation and enjoy the rights protected by the nation”) ပုဂၢလလူသားတဦးခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတို႔၏ ဆက္ႏႊယ္မႈျဖစ္ၿပီး ပုုဂၢလႏိုင္ငံသားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာရွိမႈျဖင့္ ထိုပုဂၢလ လူသား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာက္တြင္ ခံစားပို္င္ခြင့္ ရွိသည္။ ဤစာပိုဒ္အရ ႏိုင္ငံသား၏ အမ်ိဳးသားလကၡဏာသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္အတူ ႏို္င္ငံသားတဦး၏ တာဝန္ကိုပါ ဖြင့္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလကၡဏာသည္ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံႏွင့္ စနစ္ကို လူသား တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္ကိုပါ အေမြအျဖစ္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္လည္း မတူကြဲျပားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္းစုံေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အေျခခံသည့္ ပညာေရးမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ထားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သီဆိုေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းသည္ပင္ ျပည္ေထာင္စုဘြား တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳပါသေလာ ဟူသည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ လူဦးေရး အဆမတန္မ်ားျပားေသာႏိုင္ငံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ၊ လူမ်ိဳးစုေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး စနစ္သည္ Social Harmony ကိုအေျခခံထားသည့္ ပညာေရးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ Social Harmony ျဖင့္ႏိုင္ငံသားတို႔း၏ အမ်ိဳးသားလကၡဏာကို ေဖၚေဆာင္ထား သည္။ မတူကြဲျပားျခင္းသည္ အိႏၵယႏိုင္ငံသားတို႔အဖို႔ ဂုဏ္ယူစရာအမွတ္သေကၤတအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အေျခအေနသည္ အမ်ိဳးသား သရုပ္သ႑ာန္ ကိုေဖၚေဆာင္ရာတြင္ အထူးအေလး ထားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ေနေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ပညာေရးစနစ္ နိမ့္က် ပ်က္စီးယိုယြင္းေနမႈကို ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔မွ အေလးထားေျပာဆိုလာသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ National Education ပညာေရးစနစ္ကို မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖၚ တည္ေဆာင္သင့္သည္ကို ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း အတန္အသင့္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။
National Education ႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ ရွိၾကသည္ကို သတိထားသင့္သည္။ ဥပမာ ရခိုင္တို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယုံၾကည္ျခင္းတို႔သည္ ရခိုင္တို႔၏ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားခဲ့သည္မွာ ေျမာက္ဦးေခတ္ ကတည္းကပင္ စတင္ခဲ့သည္။ “ အမ်ိဳးသီလ၊ ႏွစ္ဌာနကို၊ ျပည္ဝ မ႑ိဳင္ ေစာင့္စြမ္းႏိုင္သည္၊ ရကၡနာမ၊ ဘြဲ႔မည္လွျဖင့္၊ အႏြတၱသညာ ေခၚအပ္ရတည္း” ဟု ရခိုင္ ျဖစ္ျခင္း၏ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာကို ထင္ဟတ္သည့္ စံကိုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္းတဦး၏ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာသည္ ထိုင္းဘုရင္အေပၚ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း၊ ဘုရင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ ထိုင္းနိုင္ငံကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းလူမ်ိဳး ျဖစ္ရျခင္းကို ဂုဏ္ရွိသည္ဟု ခံယူထားသည္။
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရေသာ က်ေနာ္တို႔၏ မ်ိဳးဆက္သည္ မေရရာသည့္ “ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ အညမည”သေဘာတရားကို အဓိကထား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ၄င္းသေဘာတရား၏ ေအာက္တြင္ လူမ်ိဳးုအသီးသီး၏ အမ်ိဳးသား လကၡဏာကို ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့သည္ဟုပင္ ေျပာရေပလိမ့္မည္။ တို္င္းျပည္အတြက္ အရာရာကို စြန္႔လႊတ္ၾကဟူေသာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံၾကဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ မိုးလုံးညံ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ က်ေနာ္တို႔မ်ိဳးဆက္သည္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ေအာက္က ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည့္ထုတ္ကုန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ မေရရာသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားလကၡဏာကို ေမ့ေပ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာကိုေဘးခ်ိတ္ကာ လူထုေကာင္းစားေရး၊ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူ ရဲေဘာ္မ်ားမွလည္း အသံေကာင္း ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး၏ ပကတိ အေျခအေနသည္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနၿပီး တကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ မဲ့ျခင္းတို႔ကို ေခါင္းေဆာင္မွသည္ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ထိ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။
စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွထြက္ရွိလာသည့္ National Education Identity မွာ “ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ ထြန္းကားေရး၊ လြတ္လပ္ေရး တန္ဖိုးကို သိနားလည္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာင့္လိုစိတ္ ထက္သန္ေစေရး၊ အမ်ိဳးသား အေမြအႏွစ္ကို ထိမ္းသိမ္းလိုစိတ္ ပြားမ်ားေစၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေစေရး” စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ National Education ကိုအေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု သားခ်င္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ ပင္မေၾကာရိုး မူျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ကို ရိုက္ခ်ိဳးၿပီး လူမ်ိဳးႀကီး အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖန္တီးျခင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ အေမြအႏွစ္အားလုံးကို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အတြက္ လက္သိပ္ထိုး ေရာင္းစားၿပီး National Identity ကို ပညာေရး ေၾကာရိုးကေန ဖယ္ထုတ္ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံအေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ဟူေသာစကားထက္ မိမိကိုယ္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ မိသားစုအေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ မိမိလူမ်ိဳးအေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း စေသာအေျခခံက်သည့္ လူသားတို႔၏ ပကတိ အရွိတရားကို အေျခခံေသာစနစ္မွ တိုင္ရင္းသားေပါင္းစုံ ဘာသာေပါင္းစုံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစုံရွိသည့္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈကို ဂုဏ္ယူသည့္ အမ်ိဳးသား လကၡဏာမ်ား ေပၚလြင္လာ ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးမည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးသည္ကို မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖၚၾကမည္ကို အေလးထားရမည့္ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ျမင္မိပါသည္။

လွေရႊ
02 July 2013

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s