အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။ ။ ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္းဦးေနမ်ိဳးဇင္အတြက္ က်န္းမာေရးစရိတ္ေထာက္ပ့့ံကူညီရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း။

အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။ ။ ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္းဦးေနမ်ိဳးဇင္အတြက္
က်န္းမာေရးစရိတ္ေထာက္ပ့့ံကူညီရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း။ By ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရးလူမႈကြန္ယက္ေကာ္မတီ (မေလးရွား)

 

NAY MYO ZIN
NAY MYO ZIN

ျမန္မာ့လူမႈဘ၀ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကြန္ယက္မွဗိုလ္ၾကီးေဟာင္းဦးေနမ်ိဳးဇင္သည္
၎၏ခါးဆစ္ရိုးေ၀ဒနာကိုခြဲစိတ္ကုသရန္အတြက္ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည္ဟု
၎၏Facebookတြင္ ေရးသားထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္၎အေနျဖင့္အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာေငြ သိန္းကိုးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ ကုန္က်မည္ဟုသိရွိရပါ၍ ၎၏က်န္းမာေရးစရိတ္အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္၊သာေရးနာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေစတနာသဒၵါအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းလိုပါကေအာက္ေဖာ္ျပပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသီု႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ေနမ်ဳိးဇင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖုန္းနံပတ္ +၆၆၉၂၁၁၂၀၉၅၄
Email – msdn.myanmar@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားျပီး
VISA ကဒ္ ျဖင့္ ထုတ္ယူႏိုင္သည္႕ Bangkok Bank Account No-200-0-88808-7
ထံ သို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေပးပို႕လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ။

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ဖုန္း ၀၈၂၄၉၅၆၂၈၉ သို႕
ဆက္သြယ္ျပီးလည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
ဦးေဇာတိက ေဖ့ဘုပ္ ႏွင္ ့ ေမးလ္ E-mail- zaw.tika305@gmail.com
သို႕ ေပးပို႕လွဴဒါန္းမႈကို အေၾကာင္းၾကားေစလိုပါသည္။

ဘဏ္မွ တိုက္ရိုက္ေပးပို႕လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္
Miss Choy 439 2530 504 Kasikorn Bank မွ တဆင့္
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ
ကူညီေပးႏိုင္ပါရန္ ရိုးသားစြာ တင္ျပပါသည္။

ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရးလူမႈကြန္ယက္ေကာ္မတီ (မေလးရွား)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s