တုိင္းမဂၢဇင္းပါေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု ၏ ေၾကျငာခ်က္။ NDFေနာ္ NLDမဟုတ္ဘူး မွားမဆို.လို.။

တုိင္းမဂၢဇင္းပါေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု ၏ ေၾကျငာခ်က္။
NDFေနာ္ NLDမဟုတ္ဘူး မွားမဆို.လို.။
တုိင္းမဂၢဇင္းပါေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု ၏ ေၾကျငာခ်က္။ NDFေနာ္ NLDမဟုတ္ဘူး မွားမဆို.လို.။
တုိင္းမဂၢဇင္းပါေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု ၏ ေၾကျငာခ်က္။
NDFေနာ္ NLDမဟုတ္ဘူး မွားမဆို.လို.။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s