ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ- (မူ၀ါဒေရးရာဌာန) ေကာင္းျမတ္သူ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ (သို.) အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္မ်ား အားဆန္းစစ္ျခင္း

ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ- (မူ၀ါဒေရးရာဌာန) ေကာင္းျမတ္သူ

အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ (သို.) အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္မ်ား အားဆန္းစစ္ျခင္း

အျခားေသာ ကို္းကြယ္မႈဘာသာမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးတို႕အား အျခားေသာ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳရန္ ၎ တို႕က်မ္းစာတြင္ အတိအလင္း ေဖၚျပမႈမ်ိဳးရိွ၏။
သို႕ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ ေတာ့ ထိုသို႕တားျမစ္မႈမ်ိဳးမရွိတတ္ေပ။
က်မ္းစာပါ တားျမစ္ခ်က္ ျဖစ္၍ ထိုတားျမစ္ခ်က္ကို ကန္႕ကြက္လွ်င္ ေတာ့ လြတ္လပ္ စြာကိုးကြယ္ခြင့္ ကိုဆန္႕က်င္ရာ က်ေပလိမ့္မည္။

ကမာၻေပၚတြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး (သို႕) ဘာသာတရားတစ္ခု မေပ်ာက္ကြယ္ေရးမွာ ကမာၻ႕လူသားတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိ၏။
ဤ သို႕ဆိုပါလွ်င္ ဘာသာျခားႏွင့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ က်မ္းစာပါတားျမစ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိ ေသာ ဘာသာ တရား မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ထိုသက္ဆိုင္ ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ခုျပဌာန္း မည္ဆိုပါက ဆီေလွ်ာ္ေသာကိစၥအျဖစ္ မွတ္ယူရေပမည္။
မည္သို႕ မည္ပံုျပဌာန္းမည္လဲဆိုသည္ ကိုသာေလ့လာ ဆန္းစစ္ ရမည္ျဖစ္၏။ မိမိတို.၏ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ျပဌန္းဖို.ဆိုသည္မွာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မိမိတို. သာသနာအား ျပင္ပမွ လြမ္းမိုးႏိုင္ရန္ခ်ိန္းေခ်ာက္မႈ ရွိမရွိ ဆိုေသာ အေျခအေနအား တြက္ဆရန္ ပထမအဆင့္လိုအပ္ပါသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ဘာသာၾကီးေလးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပင္မဌာန ၾကီးမ်ားလည္း ၄ ခုရွိပါသည္။
ဟိႏၵိဴတို.အတြက္ အိႏၷိယတိုက္ ကိုသတ္မွတ္ႏိုင္ျပီး ခရစ္ယန္တို.အတြက္ ဗာတင္ကန္ စီးတီးျဖစ္၍ အစၥလာမ္သာသနာအတြက္ အေရွ.အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံတို. အဓိကက်ေလသည္။
ေထရ၀ါဒ သာသနာအတြက္ ျပပါလွ်င္မူ ျမန္မာျပည္ ကအဓိက က်ေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ ျပည္ကို ေထရ၀ါဒ သာသနာအတြက္ အဓိက အက်ဆံုးတိုင္းျပည္ဟု သတ္မွတ္ ရျခင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ ႏိုင္ေသာ ေခတ္တြင္ သံဃာယနာ (၂) ၾကိမ္တင္ႏိုင္၍ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအသီးသီးတို.တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာၾကီးတို.ကြယ္ ေပ်ာက္ပါက ကမာၻေပၚတြင္ပါ ထိုသက္ဆိုင္ရာ ဘာသာၾကီးတို.ကြယ္ေျပာက္ဖို.ရွိေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထရ၀ါဒ သာသနာ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ ကမာၻေပၚတြင္ပါ ေထရ၀ါဒ သာသနာေပ်ာက္ ကြယ္မည္ျဖစ္သည္ကို ျမန္မာ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ားသတိျပဳသင့္၏။ ထို.ေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒ သာသနာတည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူး တာ၀န္ရွိေလသည္။ ဤ သည္ကို အျခားေသာ ဘာသာ မ်ားကလည္း လက္ခံမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပိုမို၍ျငိမ္းခ်မ္းဖို. ရွိပါ၏။
အျခားဘာသာတစ္ခုသည္ ဗာတင္ကန္စီးတီးတြင္ ၎ တို.၏ ဘာသာအတြက္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ မည္ဆို ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို. မွ ကန္.ကြက္ရေပမည္။ မိမိဘာသာကို မည္မွ်ပင္ လြတ္လပ္စြာ ျပန္.ပြားလိုသည္ျဖစ္ေစ အျခားေသာ ဘာ သာ၏ မူလဘူတကို သြားေရာက္ထိပါးျခင္း မျပဳအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ကမာၻေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာၾကီးမ်ား၏ အားျပိဳင္မႈသည္ ထင္ရွားစြာရွိေနဆဲျဖစ္၏။ ျမန္မာျပည္ ရွိ ေထရ၀ါဒ သာသ နာ အတြက္ ျပင္ပမွ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈ ရွိမရွိ ကိုပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ သံုးသပ္ ရလွ်င္ ျခမ္းေခ်ာက္မႈ ရွိသည္ဟူ၍ သာ အေျဖထြက္ရွိပါသည္။ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈ ရွိလွ်င္ ကာကြယ္မႈလည္း ရွိဖို.လိုအပ္ပါသည္။ ျပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ဗုဒၶ ဘာသာ ႏိုင္ငံမွ အျခားဘာသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေၾကျငာႏိုင္ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္တို.အားေလ့လာသင့္ပါ၏။ လာမည့္ ႏွစ္ ၅၀ ကာလ သည္ ေထရ၀ါဒ သာသနာအတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးေသာကာလျဖစ္၏။ ဒီမိုကေရစီ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ အတူ အလြန္ျမန္ ေသာ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင္း လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္တို. ၏ အေတြးအေခၚေျပာင္းလဲမႈကလည္း အလြန္ျမန္ လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ဥေရာပတြင္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္တို. ၏ ၅၀% ေက်ာ္က ဖန္ဆင္းရွင္ကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းတင္ ျပလာၾက၏။

ဤ သည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ေျပာင္းလဲလာေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ အေတြးအေခၚျဖစ္ပါသည္။

မိမိ၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈအား တရားေသာနည္း လမ္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေသာ ကိစၥကို ကန္႕ကြက္သူ မ်ားသာလူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈျဖစ္၏။ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး အေနျဖင့္ သူ၏ သာသနာကို တရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ၾကိဳးစားေနျခင္းကို မည္သည့္ဘာသာ၀င္ကမွ ရံႈ႕ခ်ဖို႕မသင့္ပါေခ်။
ေထရ၀ါဒ သာသနာေတာ္သည္ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခရီးတြင္ မည္သို႕ ခက္ခဲစြာရပ္ တည္ခဲ့ရ သည္ကို ရဟန္း ေတာ္မ်ားကို အျပစ္တင္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ား ေလ့လာသင့္၏။
( ေမာင္အံ့ေရးေသာ သာသနာ ၂၅၀၀ ခရီးတြင္ရႈ)။ ထိုေခတ္ ထိုအခါက ဥပေဒကဲ့သို႕ အာဏာျပင္းေသာ မင္းမိန္႕မ်ားျဖင့္ မထိမ္းသိမ္းခဲ့ပါလွ်င္ ယခု ကာလတြင္ ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္ဟူ၍ ရွိမည္မဟုတ္ ေတာ့ပါ။

သာသနာေတာ္တစ္ခု မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ ဓမၼစက္ျဖင့္ေသာ္၎ အာဏာစက္ျဖင့္ေသာ္၎ ထိန္္းသိမ္းရ၏။ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၷိယလူမ်ိဳး မ်ားတြင္ မိမိ အမ်ိဳးႏြယ္ မ်ားကိုသာ လက္ထပ္ရမည္ဟူေသာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ တည္တံ့ေနသည့္ ရုိးရာ အစဥ္လာ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ထင္ရွားစြာရွိ၏။ လူဦးေရသန္းေထာင္ေက်ာ္စီ ရွိေသာ ၎ တို႕က အစဥ္အလာက ထိုသို႕ျပဌာန္း ပါလွ်င္ ၎တို႕၏ အိမ္နီးနားျခင္း ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္လည္း နည္းေကာင္းလမ္း ေကာင္းတစ္ခုေတာ့လိုအပ္ ႏိုင္ပါသည္။ ဘန္ကီမြန္းတို႕ရံုးစိုက္ေသာ တိုင္းျပည္အနီးနားတြင္ လူဦးေရသန္း ေထာင္ခ်ီေသာႏိုင္ငံမ်ားမရွိ ေဘးတစ္ ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ သမုဒၵရာ ၂ စင္းသာလွ်င္ရွိ၏။

ဥေရာပတိုက္ကိုေလ့လာၾကည့္ပါဦး။ အီးယူ (၂၇) ႏိုင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူ႕အခြင့္ေရးသမားမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ တူရကီႏိုင္ငံအား အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လက္မခံပဲကန္႕သတ္ထား၏။ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ သန္း၈၀ ေက်ာ္သာရွိေသာ တူရကီ အား သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ဥေရာပက လက္မခံရဲေပ။
တူရကီ အီးယူ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ဥေရာပတစ္တိုက္လံုးက တူရကီႏိုင္ငံသားမ်ားအားျပည္၀င္ခြင့္ ေပးရမည္ျဖစ္ ျပီး ဥေရာပကို အလြယ္တကူ၀င္ႏိုင္မည့္ တံခါးေပါက္ျဖစ္လာမည္ကို ဥေရာပ လူ႕အခြင့္ေရးသမားဆိုသူတို႕ ကလက္မခံႏိုင္ၾကပါ။ တူရကီသည္ အစၥလာမ္ကိုးကြယ္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္၍ ဥေရာပ သို႕လာေရာက္ အေျခခ်ခ်င္ေန ေသာ အစၥ လာမ္ တို႕၏ တံခါးေပါက္ျဖစ္လာမည္ဟု အလြန္စိုးရိမ္ၾကေလသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ လူအခြင့္ အေရးအျပည့္အ၀ရွိပါသည္ဆို ေသာ ႏိုဘယ္ဆု ႏိုင္ငံရွင္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံကိုလည္း ၾကည့္လိုက္ပါဦး။
၎ တို႕တိုင္းျပည္ရွိ ေနာ္ေ၀ အမ်ိဳးသားမ်ား သည္ ထိုင္း အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ သည္ ကို တိုင္းျပည္မွ မႏွစ္သက္ၾက။
ထို႕ေၾကာင့္ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေနာ္ေ၀ ေယာက်္ား ႏွင့္လက္ထပ္လွ်င္ ကေလးတစ္ေယာက္ယူမွ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ေပးေလ၏။
ေယာက်ာ္းမ်ားကို ေစာင့္ ေရွာက္ေသာတိုင္းျပည္ပါေပ။ ေနာ္ေ၀တြင္ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား လူ႕အခြင့္ ေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရျခင္းျဖစ္ပါ၏

ဥေရာပသို႕ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားမြန္လူငယ္မ်ား၊ ခ်င္းလူငယ္မ်ား၊ ကရင္လူငယ္မ်ားအား မိမိတို႕မြန္ မိန္းကေလး၊ ခ်င္းမိန္းကေလးမ်ား၊ ကရင္ မိန္းကေလးမ်ားျဖင့္သာ လက္ထပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕တိုက္တြန္းခဲ့၏။
ေျပာင္းေရြ႕ ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရပမာဏ က ေထာင္ ေသာင္းခ်ီ၍ ရွိသျဖင့္ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့လွ်င္ ျပည္ပေရာက္ အဖိုးတန္မ်ိဳး ဆက္သစ္မ်ား ဆံုးရံႈးမွာကို မလိုလား၍ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္တစ္ေၾကာင္းကလည္း အေရွ႕ အေနာက္ယဥ္ေက်း မႈျခင္းကကြာျခားလြန္းသည္ျဖစ္၍ အေရွ႕တိုင္းမွတန္ဖိုး ထားေသာ အိမ္ေထာင္မႈ သဘာ၀ပ်က္ စီးႏုိင္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
သို႕ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္ လပ္စြာ လက္ထပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္ဘူး လားဟု ေစာဒက တက္သည္မ်ားရွိပါ၏။
လူျခင္း အတူတူပဲမဟုတ္ဘူး လားဟုဆိုၾကသည္။ လူျခင္းတူေသာ္လည္း ယဥ္ေက်း မႈျခင္းမတူသည္ကို ရွင္းျပရ၏။

ဥေရာပသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ မိန္းကေလးငယ္သည္ လက္ထပ္ေသာ ေယာက္က်ားတစ္ေယာက္မရွိပဲ ကေလးေမြးရဲ၏။
ထိုသို႕ ေမြးရံုမွ် မကေသး ထိုကေလးအေဖအား လက္မထပ္လိုဟု ျငင္းဆိုျပီး အျခားသူယူခ်င္္ေသာ ေယာက်္ားတစ္ ေယာက္ကို လည္း အပူအပင္မရွိ လက္ထပ္ရဲေလသည္။
ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္လည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္၏။
လက္မ ထပ္ပဲ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကေလးရျပီး သူလက္ထပ္ခ်င္ေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္အားလက္ထပ္ ေလ၏။ သူတို႕လို လုပ္ႏိုင္မည္လားဟု ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်ေနသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအား ေမးခြန္းထုတ္သည့္ အခါ သူတို႕အေနျဖင့္ ထိုသို႕ ေတာ့မလုပ္ႏုိင္ပါဟု ေျဖၾက၏။
ဥေရာပတြင္ေတာ့ ထမင္းစားေရေသာက္မွ်သာျဖစ္၏။
လက္ရွိ ျဗိတိန္ေလဘာပါတီ ေခါင္း ေဆာင္တဦး သည္ ပင္လွ်င္ လက္မထပ္ပဲ ကေလးအရင္ေမြးေလ၏။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအားမွားသည္ မွန္သည္ အကဲျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကြာျခားလြန္းေလ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလ၊ ဟုသာတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပီးခဲ့ေသာ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အိုဘားမားက လိင္တူ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအား အဆိုျပဳခဲ့စဥ္က ၎ ၏ ျပိဳင္ဘက္ သမၼက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ ခရစ္ယာန္တန္ဘိုး မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတိေပးခဲ့၏။

ထိုသို.ဆိုပါလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ဗုဒၶ၀ါဒ တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္တည္ ေဆာက္ထားသည္ဆိုျခင္းကို မည္သူမွ်ျငင္းႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶ စာေပႏွင့္အတူ ျမန္မာစာေပ အကၡရာပါထြန္းကားခဲ့၏။
ျမန္မာစာေပ ဘာသာစကားထင္ရွားစြာ ေပၚထြန္းသည္ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻတြင္ စာတတ္သူ အမ်ားဆံုးတိုင္းျပည္ မ်ား စာရင္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။
ထို.ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သင္လြယ္တတ္လြယ္ၾက၏။
ျမန္မာမ်ား စာတတ္ရျခင္း ၏ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း သာသနာေတာ္ မွ ရဟန္းေတာ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ တာ၀န္တို.ကလည္း သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလြန္မ်ားျပားခဲ့၏။
သာသနာေတာ္ကို တည္တံ့ေစရံုသာမက တိုင္းေရးျပည္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္ကိုပင္လွ်င္ မွန္ရာကို တင္ျပရဲေသာ အစဥ္အလာမ်ားရွိခဲ့၏။

ဗုဒၶသာသနာမရွိခဲ့လွ်င္ ျမန္မာစာေပသည္လည္း ရွိလာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ခဲ့၊ ျမန္မာျပည္ သည္ပင္လွ်င္ ေပၚထြန္း လာမည္ မဟုတ္ ေတာ့ ဆိုသည္ကို လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ား နားလည္ဖို.လို၏။
သမိုင္း အဆက္ဆက္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဆံုးမမႈ ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားကၽြန္ေတာ္ သူသူငါငါ တို.လူျဖစ္လာသည္ကို မေမ့အပ္ေပ။
ေထရ္ၾကီး ၀ါၾကီး စာတတ္ေပ တတ္ သံဃာ ရဟန္း ေတာ္မ်ားက ဆံုးမလွ်င္ ဗုဒၶဘာ သာ အမ်ိဳးေကာင္းသားသမီးတို.အေနျဖင့္ ေလးစားစြာ ခံယူထိုက္၏။
ကက္ ကက္လန္ ရန္ ေတြ.၍ သံဃာေတာ္တို.အား အပစ္ မတင္အပ္ေပ။
သံဃာေတာ္မ်ားမွ ခ်မွတ္ေသာ စည္းကမ္းကလနားမ်ားက သိပ္ၾကီးမား ေနလွ်င္ လည္း ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာျဖင့္ မည္သို.မည္ပံု စည္ကမ္း ျပန္လည္သတ္မွတ္ ေပးရန္သာ ရိုေသစြာေလွ်ာက္ ထားအပ္၏။

သံဃာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဆိုဆံုးမမႈကို လူ႕အခြင့္ အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ မကိုက္ဟုဆိုကာ ကက္ ကက္လန္ေနၾကပါ လွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သံဃာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဆံုးမမႈကို ရႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေတာ့။

ျမန္မာ လူအဖြဲ႕အစည္း သည္ ဆံုး မပ့ဲျပင္မႈမ်ားျဖင့္ လူလားေျမာက္လာျခင္းျဖစ္ျပီး၊ လူ.အဖြဲ႕ အစည္းအတြက္ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး အရာ မွာ ဆိုဆံုး မ မႈႏွင့္ ကင္းေ၀းရျခင္းျဖစ္၏။
ထို.ေၾကာင့္ မိမဆံုးမ ဖမဆံုးမဟု အေျပာခံရလွ်င္ ျမန္မာမ်ား ဆတ္ဆတ္ ခါေအာင္နာၾကျခင္းျဖစ္ ၏။
မိဘႏွင့္တစ္ဂုိဏ္းတည္းျဖစ္ေသာ သံဃာႏွင့္ ဗုဒၶ တရားေတာ္မ်ား၏ ဆိုဆံုးမမႈ မ်ားႏွင့္ေ၀းလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို.မ်ိဳးဆက္အ တြက္ ေကာင္းေသာ အေမြတစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

( ဟစ္တိုင္စာမ်က္ႏွာ )

LAW
LAW

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s