အထူးမဟာဗ်ဴဟာမွဴး၊ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တိုက္ဂါးPHOTOS BY Than Htaik Thu

SOURCE  THAN HTAIK THU

အထူးမဟာဗ်ဴဟာမွဴး၊ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ
ဗိုလ္မွဴးႀကီး တိုက္ဂါး

1013032_4788760629241_1039848757_n-1

 KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တိုက္ဂါး....။။
KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တိုက္ဂါး….။။
 KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တိုက္ဂါး....။။
KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တိုက္ဂါး….။။
 KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တိုက္ဂါး....။။
KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တိုက္ဂါး….။။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s