:ရခုိင္တုိင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ႏွင္႔ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD) တုိ႔ တစ္ပါတီတည္းေပါင္းစည္းရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူညီလုိက္ျပီျဖစ္သည္။

Rakhine Citizen Journalists  15.JUNE 2013 :ရခုိင္တုိင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ႏွင္႔ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD) တုိ႔ တစ္ပါတီတည္းေပါင္းစည္းရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူညီလုိက္ျပီျဖစ္သည္။

Rakhine Citizen Journalists
Rakhine Citizen Journalists

ဇြန္လ ၁၅ရက္

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s