UNအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္INGOမ်ားအေပၚရခိုင္လူမ်ိဳး

UNအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္INGOမ်ားအေပၚရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဘာေၾကာင့္မေက်မနပ္ျဖစ္ၾက
ရတာလဲ
936843_524423644280780_249208492_n
ေရွးဦးစြာUNHCRအဖြဲ႔အစည္း၏ျမန္မာနိွင္ငံသားအရာရွိတစ္ဦးနွင့္ရခိုင္စံု/ေကာ္တို႔၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအားေရးသားပါမည္။ေဒသခံေတြေျပာသလိုကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ကကုလား
ေတြကိုပစၥည္း၊အလွဴေငြေတြေပးတာမျငင္းပါဘူး။ဒါေပမဲ႔ဒါေတြကိုကြ်န္ေတာ္တို႔ကပုဂၢိဳလ္ေရးခံစား
ခ်က္နဲ႔လုပ္တာမဟုတ္ပါ။Mandateအရလုပ္ရတာပါ။UNHCRအဖြဲ႔ဗဟိုမွပင္ကုလားမ်ားကိုသာအဓိက
ကူညီရမည္ဟုေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ကMandateကိုလြန္ဆန္၍မရပါ။အခုကိစၡကလည္း
ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔အစည္း(UNHCR)ဒီကိုေရာက္လာတာကိုကသူတို႔ကို္ယ္သူတို႔ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ေခၚတဲ႔ဒုကၡ
သည္ေတြကိုကူညီေပးဖို႔ပါ။ဒါကMandateပါ။ဒါေပမဲ႔ေဒသခံေတြကိုလည္းအကူအညီေပးတာမ်ိဳး
ေတြရွိပါတယ္။လံုးဝလစ္လ်ဴရႈထားတာမဟုတ္ပါ။သက္ဆိုင္ရာအစိုးရရံုးေတြမွာမွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ
ရွိပါတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္ကကြ်န္ေတာ္တို႔ကFundနဲ႔အလုပ္လုပ္ရတဲ႔အခါဘယ္ေနရာကိုဘယ္ေလာက္
သာေပးရမယ္ဆိုတဲ့စာရင္းဇယားနဲ႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔စိတ္ႀကိဳက္လွဴ
လို႔ရတာမဟုတ္ပါ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖက္ကိုလည္းျပည္သူေတြကနားလည္ေပးပါတဲ့။
ကဲ-သူတို႔ျပန္ၿပီးရခိုင္သားေတြကနားလည္ေပးရအံုးမယ္တဲ႔။ရခိုင္တို႔၏ရန္သူကိုမွကူညီရန္ေရာက္လာ
သည့္အဖြဲ႔။ရခိုင္နွင့္ကုလားကိုတန္းတူမလွဴပဲကုလားကိုသာအမ်ားဆံုးလွဴကာရခိုင္မ်ားကိုစာရင္းျပ၍ရရံု
သာအလွဴေပးသည့္အဖြဲ႔။အဖြဲ႔၏Mandateကိုယ္၌ကပင္ကုလားကိုကူရန္လာတာပါဟုရဲရဲတင္းတင္းေျပာ
ထားသည့္အဖြဲ႔။က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးခ်စ္မ်ားဝင္ေရာက္ကိုယ္ခ်င္းစားၾကည့္ၾကပါဗ်ာ။
ဧရာဝတီတိုင္းတြင္တိုင္းသိျပည္သိနာဂစ္က်ေရာက္စဥ္က၃နွစ္သာအကူအညီျပဳခဲ႔သည့္ကုလသမဂၢအဖြဲ႔
မ်ားသည္မည္သည့္သဘာဝေဘးဆိုးအႏၲရာယ္မွႀကီးက်ယ္စြာက်ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္ရခိုင္ျပည္ေျမာက္
ပိုင္းကို၁၉၉၂မွ၂၀၁၂ထိနွစ္ေပါင္း၂၀တိုင္ေအာင္ေခါင္းစီးမ်ိဳးစံုတပ္၍မခြဲနိွင္မခြာရက္ဘာေၾကာင့့္ျဖစ္ေနရ
သည္ကိုအစိုးရမွသတိျပဳသင့္ေၾကာင္းရခိုင္ျမိဳ႕မိျမိဳ႔ဖမ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။
(စစ္အစိုးရေခတ္သည္တိုင္းရင္းသားကိုရန္သူျမင္ေသာေခတ္ျဖစ္၍ေျပာသမွ်ဘာမွ်အရာမေရာက္ပါ။
အရာမေရာက္သည့္အျပင္ရခိုင္လာျပႆနာ၊ကုလားလာေငြပါလာဟုပင္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊နစကမ်ား
ကစာဖြဲ႔ခဲ႔ၾကသည္။)ရခိုင္တို႔သည္အေစာပိုင္းတြင္UNနွင့္INGOမ်ားကိုရခိုင္ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေရာက္လာသူမ်ားဟုယူဆခဲ့ေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာကုလားမ်ားအတြက္သာ
ျဖစ္ေၾကာင္းျမင္ေတြ႔လာၾကသည္။ျမင္ေတြ႔ရၿခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား—–
BAJမွေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ်၉၀ရာနႈန္းမွာရခိုင္တို႔မဝင္ေရာက္နိွင္သည့္ကုလားနယ္ပယ္တြင္ျဖစ္ျခင္း
AMIအဖြဲ႔သည္ကုလားလူမ်ိဳးကိုသာရာထူးႀကီးေပး၍၎ဝန္ထမ္းမ်ားကရခိုင္အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းငယ္မ်ား
အေပၚကိုယ္နႈတ္အားျဖင့္ထိပါးေစာ္ကားလာျခင္း။၎ကိစၥေၾကာင့္၂၀၀၉တြင္လူထုနွင့္အဓိကရုဏ္းျဖစ္
ပြားခဲ့ျခင္း၊UNHCR-CSSRသည္တမန္းသာေက်းရြာရွိရံုးခန္းကို
ကုလားအိမ္တြင္ဖြင့္၍ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚနိွင္ထက္စီးနင္းဆက္ဆံျခင္း၊၂၀၁၀ဇြန္လတုန္း
ကေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းကိုမွညအခ်ိန္မေတာ္ကုလားတစ္ဦး၏ဆိုင္ကယ္ျဖင့္
၁၀မိုင္ခန္႔ေဝးေသာေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္ေစကာ၊ထိုခရီးစဥ္တြင္ဆိုင္ကယ္ေမွာက္ၿပီးဦးေခါင္း၌
ဒဏ္ရာရရွိသည္ကိုထိေရာက္ေသာေဆးဝါးကုသမႈမေပးသည့္အျပင္တိုင္ၾကားျခင္းမျပဳရန္အက်ပ္ကိုင္
ျခင္း။၎တမန္းသားရြာတြင္ပင္ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအားဝန္ထမ္းကုလားတစ္ဦးမွေစာ္ကား၍ကိုယ္ဝန္
ရရွိသြားျခင္း။UNHCR-IEYCသည္ကုလားမ်ားကိုရိုဟင္ဂ်ာ-ျမန္မာ
တိုင္းရင္းသားဟုထင္ျမင္ေစရန္နွင့္ရခိုင္-ဘဂဂၤါလီလူမ်ိဳးသစ္ေပၚလာေစရန္Peace Building တည္
ေဆာက္သည္ဟုအေၾကာင္းျပၿပီကုလားမ်ားအားရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုေစာ္ကားရန္အားေပးအား
ေျမွာက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ထိုကဲ႔သို႔ကိစၥရပ္မ်ားမွာေမာင္ေတာတြင္သာမကစစ္ေတြ၊ရေသ့ေတာင္၊ဘူးသီး
ေတာင္တို႔တြင္ပါလုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း။ထိုသို႔အေစာ္ကားခံရေသာရခိုင္သမီးပ်ိဳတို႔မွာဆင္းရဲသူမ်ားျဖစ္၍
အလုပ္ကိုမက္ရသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ရွက္ေၾကာက္ျခင္းနွင့္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုမသိ၍လည္း
ေကာင္းအခ်ိန္လြန္မွသာလူထုကသိရျခင္း။UNHCR,WFP,UNDPအဖြဲ႔မ်ားသည္ေအာက္ပါရာထူး
မ်ားအတြက္ကုလား(သို႔)ကုလားကိုဦးစားေပးတတ္မည့္ရခိုင္မဟုတ္ေသာအျခားတိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးကို
သာေနရာေပးျခင္း—–Project manager,Project assistant manager,
Administrator.,Project coordinator,Field supervisor…..WFPသည္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးသာလုပ္ေဆာင္သည္ဟု
အမည္ခံကာဘဂၤါလီကေလးမ်ား၏မူလတန္းပညာေရးအတြက္ေငြ၊စာေရးကိရိယာ၊ဆန္၊ဆီမ်ားေထာက္
ပံ႔ကာဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာရခိုင္ကေလးေပါင္းမ်ားစြာကိုမူလံုးဝမေပးျခင္း။ဘဂၤါလီကေလးမ်ားကိုမူလတန္း
လြန္ေသာသည့္တိုင္မသိဟန္ေဆာင္၍ထပ္မံေထာက္ပံ႔ေနေသးျခင္း။
ACF,AZGတို႔တြင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏၈၀ရာခိုင္နႈန္းမွာကုလားမ်ားသာသြင္းထားၿပီး၂၀၀၉ဝန္ထမ္းေလွ်ာ့ရာ
တြင္လည္းရခိုင္မ်ားကိုသာထုတ္ပယ္ျခင္း။AZGသည္ကုလားဦးစားေပးရံုမွ်မကဘဲအဖြဲ႔၏စည္း
ကမ္းခ်က္မ်ားကိုပါခ်ိဳးေဖါက္ကာကုလားတို႔၏ေဆြမ်ိဳးအလိုက္အလုပ္သြင္းျခင္း၊ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးသတ္မွတ္
ေရးနွင့္ျမန္မာ့တိုင္ရင္းသားအျဖစ္ဘဂၤါလီမ်ားရရွိေရးတို႔ကိုကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ကုလားနွင့္ရခိုင္လူနာ
မ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားျပဳစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္၍ေထာင္က်ၿပီးအလုပ္မွ
ထြက္ရသည့္ကုလားမ်ားသည္ေထာင္မွလြတ္သည္နွင့္အလုပ္ျပန္ရျခင္း၊AZGနိုဗယ္ဆုရရွိထားသည္နွင့္
မထိုက္တန္စြာထိုကဲ့သို႔ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနျခင္း။ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔အျမင္တြင္အျခားအဆိုးရြားဆံုးအခ်က္မ်ားမွာတစ္ခ်ိန္ကUNHCRရံုးရွိအခန္းတစ္ခန္းအား
ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ဗလီအျဖစ္အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားျခင္းနွင့္ဘဂၤါလီတို႔အားအစဥ္အလာအတိုင္းကုလား
ဟုေခၚဆိုေနခဲ႔ေသာရခိုင္ဝန္ထမ္းအခိိ်ဳ႔အားအထက္လူႀကီးကိုယ္တိုင္အလုပ္မွထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ရခိုင္နွင့္ဘဂၤါလီတို႔မွာေရွးပေဝသဏီကပင္ကုလားဟုေခၚေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါရခိုင္ေဒသတြင္းတြင္
ဘာမွထူးဆန္းသည့္ကိစၥရပ္မဟုတ္သည္ကိုအလုပ္မထုတ္မွီႀကိဳတင္ေခၚယူသတိေပးမႈမရွိခဲ႔သည္က
ရခိုင္တို႔အတြက္အံ႔ၾသခံရခက္စရာျဖစ္သည္။၂၀၁၂ဇြန္လ၈ရက္ေန႔တြင္ေမာင္ေတာ၌ကုလားမ်ား
အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ေမာင္ေတာျမိဳ႕ေပၚရွိရခိုင္မ်ားသည္UNHCRရံုးတြင္ေခတၲမွ်သာခိုလွံဳခြင့္(အသက္
ေဘးစိုးရိမ္ရ၍)ေတာင္းခံသည္ကိုလံုးဝခြင့္မျပဳတံခါးပိတ္ထားခဲ႔ေသာမဟာကုလသမဂၢအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ဇြန္၈အေရးအခင္းျဖစ္ပြားရန္လွံဳ႕ေဆာ္ခဲ့သူဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကိုမူဝန္ထမ္းလည္းမ
ဟုတ္ပါပဲေနထိုင္ခိုလွံဳခြင့္ေပးခဲ့သည္။၎အျပင္UNHCR/CSSEPမွပဋိပကၡအတြက္လွံဳ႕ေဆာ္သူ
NGOဝန္ထမ္းကုလားမ်ားကိုအစိုးရမွဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားစဥ္UNHCRဗဟိုမွပင္ျပန္လႊတ္ေပးရန္ေတာင္း
ဆိုျခင္းမ်ားမွာရခိုင္တို႔အဖို႔၎အဖြဲ႔မ်ားအေပၚလံုးဝအယံုအၾကည္မဲ႔စရာျဖစ္ပါသည္။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရွိINGOပိုင္အင္တာနက္နွင့္အျခားဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တို႔အားဘဂၤါလီတို႔ကိုစိတ္
ႀကိဳက္အသံုးျပဳထားသည္ျဖစ္ရာျပည္ပမွလူမ်ိဳးေရးလွံဳ႕ေဆာ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္အျခားဘာ
သာေရးအစြန္းေရာက္အႀကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားနွင့္ပါခ်ိတ္ဆက္မိရန္အကူအညီေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း
ေဝဖန္သံုးသပ္ထားသည္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ရခိုင္တို႔သည္INGOမ်ား
အေပၚယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာကာ၎အဖြဲ႔တို႔၏လတ္တေလာအကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ၌
လည္းသံသယရွိလာၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ယေန႔အခ်ိန္ထိရခိုငျပည္တြင္INGOေပါင္း၂၀ေက်ာ္
ရွိပါသည္။INGOမ်ားနွင့္ပက္သက္၍သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ခံရာတြင္ရခိုင္၁၂၀၀တြင္၂၀ရာခိုင္
ႏႈန္းသာေက်နပ္မႈရွိၾကၿပီးက်န္၈၅ရာနႈန္းမွာINGO မ်ားကိုအစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာရွိေစ
လိုၾကသည္။ကုလား၈၀၀ဦးတြင္၈၆ရာနႈန္းထိINGO
မ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ေက်နပ္မႈရွိၾကၿပီး၈၀ရာခိုင္နႈန္ထိINGOကိုအစိုးရလက္ေအာက္တြင္မ
ထားပဲလြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ေစလိုသည္။ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေရးသားတင္ျပရျခင္းမွာINGOတို႔၏အလွဴပစၥည္းမ်ားကိုရခိုင္မ်ားလည္းရရွိလို၍မဟုတ္ပါ။မမွန္မကန္တရားမမွ်တေသာသူေတာ္ေကာင္းအေရၿခံဳအဖြဲ႔မ်ား
အေၾကာင္းကိုမ်ိဳးခ်စ္သူအေပါင္းသိေစလို၍ျဖစ္ၿပီးတတ္နိွင္ပါကမမွန္ကန္ေသာINGOအဖြဲ႔မ်ားသည္
ရခိုင္ေျမမွထြက္သြားၾကေစလို၍သာျဖစ္ပါသည္။Saw Mon Aung

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s