(HRW)အစီရင္ခံစာရဲ႕တစ္ဘက္သတ္ဆန္ေနမွဳကုိ လက္မခံ 88 GENERATION PUBLIC RELATION

88 PUBLIC RELATION
88 Generation Position on Current Situation of Burma Regarding Arakan Conflict, Meikhtila Conflit, OIC & HRW Report
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကေတာ့ –
– ဒီ( HRW)အစီရင္ခံစာမွာပါတဲ့ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေနတဲ့ အခ်က္
ေတြကုိ သေဘာမတူပါဘူး။
– မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳလည္း လုံး၀မရွိပါဘူး။
– မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား
အပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကပင္ ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္
ေပးခဲ့တဲဲ့အေထာက္အထားမ်ား အခုိင္အလုံရွိပါတယ္။
– ပဋိပကၡေတြၾကာင့္ တစ္ဘက္တည္းနစ္နာခဲ့သည္
မဟုတ္ပဲ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ နစ္နာမွဳမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။
– ယခုျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြအား သာမန္ရာဇ၀တ္မွဳျဖစ္ပြား
မဳွတုိ႔ကုိ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္သည့္
အသြင္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ပုံေဖာ္၀ါဒျဖန္႔ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားရွိေနျပီး အဲလုိမမွန္မကန္၀ါဒျဖန္႔ေနမွဳမ်ားကို လုံး၀လက္မခံပါဘူး။
“ စေနေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ( တစ္ပတ္အတြင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွ်ေ၀ျခင္း ) ”
…………………………………………………………………………“ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕
အစည္းဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၁၃ရက္မွုာ အက်ဥ္းေထာင္
အသီးသီးကေန ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္
ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ
ျမန္မာႏုိင္ငံတနံတလ်ားကုိ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ေတြကုိ
“ ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ ” ေတြလုိ႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္ေတြမွာ
ဒုကၡ၊သုကၡခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွဳေတြကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ေတြရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အရ –
– အေၾကာက္တရားကင္းေရး၊
– ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိယ္သိသူ ျဖစ္ေရး၊
– ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိ ေတာင္းဆုိရဲသူ ျဖစ္ေရး၊
– ရရွိလာေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ႏုိင္သူျဖစ္ေရး၊
– တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္သိစိတ္ရွိေသာသူျဖစ္ေရးဆုိသည့္
အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံျပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွဳေတြ
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ေတြဟာ ေအာင္ျမင္မွဳရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခန္းေတြေရာက္ရင္ မုိက္ခရုိဖုန္းကုိ
ျပည္သူလူထုၾကားထဲ ခ်ေပးလိုက္တာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္၊ ကြ်န္မ
နာမည္က ဘယ္သူပါ၊ ဘယ္ျမဳိ႕၊ ဘယ္ရြာမွာေနပါတယ္။
ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကပါ စသျဖင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ကုိယ္ေရးအခ်က္
အလက္အမွန္ေတြနဲ႔ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကတာေတြဟာ
ဒီမုိကေရစီရဲ႕အေျခခံက်င့္စဥ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာဆုိ
ေဆြးေႏြးမွဳဟာ – မိသားစုဆန္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္အက်ဳိးရွိတာကုိ
ေတြ႔ရပါတယ္။ယေန႔ စေနေကာက္ႏုတ္ခ်က္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွဳေတြဟာ
အျပင္မွာျပည္သူလူထုနဲ႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကျပီး
သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း( လူထုဆက္ဆံေရး႒ာန) Page မွ
တစ္ဆင့့္လည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။◙ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ
ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္၊ မေထာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ –
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၈၈-မ်ဳိးဆက္တြင္ –
– အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ေဖာ္၊ကုိင္ဖက္မ်ားဟာ တစ္ခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း
ႏုိင္ငံေရးကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္လုပ္သြားဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း၊
– တစ္ခ်ဳိ႕က အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း(လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရး)
မွာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ၂၀-၁-၂၀၁၂မွာ
ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာကတည္းက
ေျပာၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။
အဲဒီေျပာၾကားခ်က္ကုိပဲ ထပ္မံျပီးအတည္ျပဳေျဖၾကားအပ္ပါတယ္။
သုိ႔ေသာ္ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း
အမည္ျဖင့္ ပါတီေထာင္ရန္ လုံး၀အစီအစဥ္မရွိပါ။

မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
—————————————————————

◙ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။
– ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း
ပထမဦးဆုံးနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။
– ျပႆနာေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းတာဟာလည္း အေျဖမွန္
မထြက္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အခုိင္အမာယုံၾကည္ထားပါတယ္။
– ဒ့ါအျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားဆုိင္ရာ စုံစမ္းေရး
ေကာ္မရွင္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၈၈-မ်ဳိးဆက္မွ ဦးကုိကုိႀကီးဟာ
အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ရခုိင္အေရးကုိ အထူးႀကဳိစား
ေဆာက္ရြက္ေနပါတယ္။

ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏အျမင္
—————————————-

– ရခိုင္ ႏွင့္ မိတၳီလာပဋိပကၡအပါအ၀င္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး
အသြင္ေဆာင္ျပီးပုံေဖာ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြဟာ အတိမ္းအေစာင္း
မခံတဲ့အေျခအေနကုိ ေရာက္ေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က
ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔
(HRW)တုိ႔ရဲ႕အစီရင္ခံစာဟာ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေနျပီး၊
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံပုံရိပ္ထိခုိက္ေစတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ယခုဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ေတြ႔ဆုံ
တဲ့အခါတုိင္း –
– ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန၊
– ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအေၾကာင္း၊
– ရဟန္းေတာ္မ်ားအပါ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ လူနည္းစု
မြတ္ဆလင္ေတြကုိ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳ ( Genocide ) ရွိေန
လားဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာျပႆနာၾကီးသဖြယ္
အေရးတၾကီးေမးျမန္းေဆြးေႏြးလာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

သံတမန္တစ္ဦးရဲ႕ ရင္းရင္းနီးနီးအၾကံျပဳခ်က္ထဲမွာဆုိရင္ –
“ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံအေနနဲ႔
ေက်လည္ေအာင္မေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးဆိုရင္ – ႏုိင္ငံတကာမိသားစုဟာ
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကုိ ကူညီမွဳေတြေလ်ာ့နည္းသြားမွာျဖစ္တယ္ ။”
ဆုိတာမ်ဳိးေတြ ပါလာပါတယ္။

(HRW)အစီရင္ခံစာရဲ႕တစ္ဘက္သတ္ဆန္ေနမွဳကုိ လက္မခံ
———————————————————–

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကေတာ့ –
– ဒီ( HRW)အစီရင္ခံစာမွာပါတဲ့ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေနတဲ့ အခ်က္
ေတြကုိ သေဘာမတူပါဘူး။
– မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳလည္း လုံး၀မရွိပါဘူး။
– မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား
အပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကပင္ ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္
ေပးခဲ့တဲဲ့အေထာက္အထားမ်ား အခုိင္အလုံရွိပါတယ္။
– ပဋိပကၡေတြၾကာင့္ တစ္ဘက္တည္းနစ္နာခဲ့သည္
မဟုတ္ပဲ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ နစ္နာမွဳမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။
– ယခုျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြအား သာမန္ရာဇ၀တ္မွဳျဖစ္ပြား
မဳွတုိ႔ကုိ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္သည့္
အသြင္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ပုံေဖာ္၀ါဒျဖန္႔ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားရွိေနျပီး အဲလုိမမွန္မကန္၀ါဒျဖန္႔ေနမွဳမ်ားကို လုံး၀လက္မခံပါဘူး။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔၀င္ေရာက္မည္ဟု ဟန္တျပင္ျပင္လုပ္ေနေသာ
OIC အဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ –
———————————————————-

OIC ဘာလာလုပ္မွာလဲလုိ႔ အရင္ေမးခြန္းထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။
– ဘာသာေရးပဋိပကၡအသြင္ပုံေဖာ္ အေၾကာင္းျပခုတုံးလုပ္ျပီး
စုံစမ္းစစ္ေဆးဖုိ႔ဆုိရင္ လုံး၀လာဖုိ႔မလုိပါဘူး။ အျခားကိစၥဆုိရင္လည္း
အာဆီယံအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီးတုိ႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲ
ေဆာင္ရြက္ေနျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ OIC လာစရာကုိမလိုပါဘူး။

အထက္ပါေျဖၾကားေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားဟာ တစ္ပတ္အတြင္း အျပဳ
သေဘာေဆာင္ကာ၊ Profile ဓာတ္ပုံအမွန္ႏွင့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္
အလက္အမွန္ျဖင့္ ရုိးရုိး သားသား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္း
အၾကံျပဳလာသူမ်ားအားေလးစားသမွဳျဖင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ်က္
မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

– လူထုဆက္ဆံေရး႒ာန
( ၈၈-မ်ဳိးဆက္-ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း )
Email : pr@the88generation.org
www.facebook.com/the88gen.pr

ဆက္သြယ္ရမည့္ရုံးဖုန္းနံပါတ္ –
၀၁ – ၅၆၅၉၁၉
၀၉-၇၃၀-၈၁၇၀၁

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s