U YE HTUT: Myanmar Government is not agree Rhakine Report of HR Watch-က ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Myanmar Government is ‘ not agree Rhakine Report of Human Rights Watch .

Myanmar Government will follow their own investigator Team.
Myanmar Government want to know why are Human Rights Watch announce
when Europe council meeting for Myanmar .

————–

HRW should maintain their standards regarding reports. Rakhine conflicts is nothing to do with Meithtila conflicts, so as other ethinc issues. They should maintain their standards on analysing each and every cases not by drawing assumptions and concluding with bias reports.

They should look into details of the root causes of each and every conflicts. We don’t want our country falling aparts. Our country is in fragile position and we believe that the international community should help us move forward not by stiring the conditions, arousing hatred and spread the reports which will make others believe to take part against the country as a whole.

As clearly stated in State Department country report, “Rohingya do not dispute their origins from present day East Bengal”, we believed that it has been clarified that they are not indegenous people of Burma. Also the incidents happened in Rakhine state is communal violence and not religiously perpetrated. Inserting and labelling the religious context in the rakhine communal violence conflicts is inappropriate. This is like intentionally drawing attentions from religious extremists around the world and so far our country had been threatened by several terrorists groups.

We, Burmese people want to stay peacefully getting out of isolations which we had suffered for decades and urge the international communities to help us out from these bombarded news and reports arousing hatred on both sides.

———————

Myanmar government will not accept one-sided report on Rakhine conflict issue written by Human Rights Watch, government spokesman Ye Htut who is deputy information minister posted on his Facebook account on April 22.

The Human Rights Watch issued Rakhine conflict report on April 22.

Ye Htut wrote in his Facebook account that the government formed an investigation commission as to Rakhine conflict and it comprised experts of good reputation and respectable persons from two ethnic societies. The report is being compiled following several field trips to the conflict-affected areas. The words and usages contained in the Human Rights Watch’s groundless report are unacceptable to Myanmar government. Myanmar government will place special emphasis on the findings and suggestions of the officially-organized commission regardless of the Human Rights Watch’s report.

As Rakhine State Government is keeping a close watch on how the conflict situation develops, it is well aware of the communal violence. The Human Rights Watch issued the one-sided report mistakenly. The true situation is wrongly assessed, Rakhine State’s attorney-general Hla Thein said.

Human Rights Watch, based in New York, released a statement on the Rakhine violence today.

In the statement, the organisation accused the Myanmar authorities and Buddhist monks of having their role in ethnic cleansing against the Muslims in Rakhine State.

Rakhine State Parliament MP Aung Mya Kyaw of Rakhine Nationalities Development Party said the HRW’s statement was unfounded and unacceptable.

Aung Mya Kyaw said: “This is unfair. Our party does not accept the statement at all. All the local people in Rakhine State know the incidents from A to Z. The violence did not occur racially or religiously. It happened between those who want to seize the territory and those who want to defend that territory. Ethnic cleansing is not the matter of that issue.”

Dr U Maung, vice chairman of the Arakan League for Democracy, said: “I don’t know whether the HRW’s wording is linked to the Organisation of Islamic Cooperation. We will say that their use of term ‘Rohingya’ is wrong.”

“We don’t have Rohingyas in our country. We can only say that they are Bangladeshi or foreign Bengalis. Now, the words used by this group have reached the level of hurting the country and its people. [They] often kept saying ethnic cleaning. Actually, it’s not a racial or religious issue. It’s called communal violence… Politically, it includes competition of groups living inside the country and abroad. We have been living together with Muslims since a long time ago and we didn’t have any problems. The group will know if they come [to Myanmar],” said Dr U Maung.

Coincidentally, the report came out on the day the European Union is meeting to review the restrictions imposed on Myanmar.

It also came out a day before the Rakhine Issue Investigation Commission, formed by President Thein Sein, release their final report to the public.

“The action of the Human Rights Watch for releasing the report in sync with the European Union’s meeting on removing restrictions imposed on Myanmar,” Ye Htut wrote on Facebook.

“Although there are some who criticized [Myanmar] quoting the Human Rights Watch’s report, [you can see]Myanmar has been praised recently for its human rights progress by the US which promotes human rights activities around the world,” said Zaw Htay, the director for the President’s Office on his Facebook page on April 22.

The human rights report released on April 19 by the US Department of State also said Myanmar made progress on its human rights.

As he released this year’s Human Rights Report, Secretary John Kerry said one of the bright spots is Myanmar, where democratic reform and better human rights protections are ending years of isolation.

“Has it reached where we want it to be? No. But it’s on the road. It’s moving,” he said. “And by starting to embrace universal rights, the Myanmar government has opened the doors to a stronger partnership with their neighborhood and with countries around the world.”

ျမန္မာျပည္က လူ ့အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈ
တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ေျဖရွင္းမႈ
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို ကြင္းလံုးကၽြတ္ မလြတ္ေသးမႈ
ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈတို ့မွာ ဖြဲ ့စည္းပံုအရ အာမခံမႈ မရွိျခင္း
စစည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ပါက လက္ခံပါသည္ ။
ႏိုင္ငံသားဟုတ္မဟုတ္ ျပန္လည္ စီစစ္ဆဲကာလမွာ
လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္တာလို ့ စြပ္စြဲတာ လက္မခံပါ ။

Human Rights Watch က ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ဖဲြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္မွာ ဂုဏ္သတင္းထင္ရွားတဲ့ ပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုလံုးက ေလးစားတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ျပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာကာ အစီရင္ခံစာျပဳစုေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

Human Rights Watch ရဲ့ အစီရင္ခံစာဟာ တစ္ဘက္သတ္ရရိွတဲ့သတင္းမ်ားကိုသာအေျခခံေရးသားထားတာျဖစ္တဲ့အျပင္ အစီရင္ခံစာမွာ ပါတဲ့ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားဟာလည္း လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရိွပါဘူး။

ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႕ ဒီလိုတစ္ဘက္သတ္ေရးသားတဲ့အစီရင္ခံစာအေပၚ အေလးထားမွမဟုတ္ဘဲ တရား၀င္ဖြဲ႕စညး္ထားတဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ့ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚမွာပဲ အေလးထားအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႕ထားမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မယ့္ ဥေရာပသမဂၢရဲ့ အစည္းအေ၀းနဲ႕ ခ်ိန္ကိုက္ျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ Human Rights Watch ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s