ကုလားမ်ားအတြက္ ကိုအာရ္က်မ္း အျမည္း M.N.M.C.

*** ကုလားမ်ားအတြက္ ကိုအာရ္က်မ္း အျမည္း ***
မဟုတ္ဘူးလို ့ဘယ္ကုလားျငင္းမလဲ ေစာင့္ႀကည့္မယ္…..အဟတ္….

https://www.facebook.com/myanmarnationalmovementcomittee777

စူရဟ္-၃။ စူရာ-အာေလအင္(မ္)ရာန္။

( ဘာသာမတူသူမ်ားကို အေဆြခင္ပြန္း အတုဖြဲ ့ဖို ့အလႅာဟ္က ေျပာႀကားထားတဲ ့အပိုဒ္ေလးပါ)
စာမ်က္ႏွာ ၁၀၁
၃ း ၂၈။ ယံုႀကည္ျခင္း သဒၶါတရား ထားရွိႀကကုန္ေသာမုအ္မင္န္ တို ့သည္ မုအ္မင္န္မ်ားကို ပစ္ပယ္ေက်ာ္လြန္၍ (အလႅာရွင္ျမတ္အား) ေသြဖည္ျငင္းပယ္ႀကကုန္ေသာ ကာဖိရ္တို ့ကို အေဆြခင္ပြန္းမ်ား အျဖစ္ မျပဳအပ္ႀကေပ။ အႀကင္ မည္သူမဆို ယင္းသို ့ျပဳအံ့၊ ထိုသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဘယ္တစံုတခုႏွင့္မွ် မပက္သတ္ေတာ့ေခ်။ သို ့ရာတြင္ အသင္တို ့သည္ ထို(ကာဖိရ္)တို ့၏ ေဘးရန္မွ စိုးရိမ္ေႀကာင့္ႀက(၍ မိမိတို ့ကိုယ္ကို ကာကြယ္လိုႀကေသာ အခါ၌မူ အေျခအေနအရ ျပဳလုပ္ႏိုင္ႀက)ေပသည္။ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္သည္ မိမိအားေႀကာက္ရြံရန္ အသင္တို ့ကို ျခိမ္းေျခာက္ေတာ္မူသည္။ ထို ့ျပင္ ေနာက္ဆံုး ျပန္လည္ရန္ဌာနသည္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

164683_515237368533488_1353078073_n

ဒါကေတာ့ လည္လွီး ဂ်ီဟတ္ လုပ္ဖို ့အလႅာဟ္က ညႊန္ႀကားထားတာပါ…
စူရာ-၄၇။ စူရဟ္မုဟမၼဒ္။
၄၇ း ၄။ ယခုေသာ္ အသင္တို ့သည္ ‘ ကာဖိရ္’ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို ့ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ ့ႀကေသာအခါ လည္ကုပ္မ်ားကို ျဖတ္ႀကေလကုန္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အသင္တို ့သည္ ၎တို ့အားေကာင္းစြာသတ္ျဖတ္ျပီးႀကေသာအခါ သံု ့ပန္းမ်ားကို ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ေကာင္းစြာ တုပ္ေႏွာင္ႀကေလကုန္။ ထို ့ေနာက္ တစ္ဖန္ (အသင္တို ့သည္) ေက်းဇူးျပဳျခင္းအားျဖင့္ (ေလ်ာ္ေႀကးမယူဘဲ ျပန္လႊတ္ျခင္းကို) ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ျပဳႏိုင္ခြင့္ရွိ၏။) စစ္မက္တိုက္ခိုက္မႈသည္ လက္နက္ခ်သည့္တိုင္ေအာင္ (၎တို ့ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အမိန္ ့ေတာ္သည္) ဤအတိုင္းျဖစ္သည္။ စစ္စစ္ေသာ္ကား အကယ္၍သာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုေတာ္ ရွိမူပါလွ်င္ (စစ္မက္တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျပဴေတာ္မမူဘဲ ကိုယ္ေတာ္တိုင္) ၎တို ့အား လက္စားေခ်အပစ္ေပးေတာ္မူခံမည္သာ။ သို ့ရာတြင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို ့အနက္ အခ်ိဳ ့ကို အခ်ိဳ ့ျဖင့္ စမ္းသပ္ေတာ္မူအံ့ေသာငွာ (စစ္တိုက္ရန္ အမိန္ ့ေတာ္ကို ထုတ္ျပန္ေတာ္မူ၏) အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ႀကရေသာ သူတို ့၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလွ်င္းအခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေစေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေပ။
မုအ္မင္န္ = အစၥလာမ္ကို ယံုႀကည္သက္၀င္သူ
ကာဖိရ္= ဘာသာျခား အစၥလာမ္ အယူကိုလက္မခံသူ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s