Skip to content

Buddhist Strength Force -NO HALAL

February 18, 2013

သီရိလကၤာတြင္ သေဘာထားတင္းမာသည့္
ဗုဒၶဘာသာဝင္ အဖြဲ ့တစ္ခုက အစားအစားမ်ားႏွင့္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ မူဆလင္တို႔၏ ဟာလာ အမွတ္
တံဆိပ္ ထည့္သြင္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဆႏၵျပ
Monday, 18 February 2013

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုလမ္ဘိုတြင္ ဆင္ဟာလီ
လူမ်ိဳး သေဘာထားတင္းမာသည့္ ဗုဒၶဘာသာအုပ္စု
တစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံ၌ အစားအေသာက္ မ်ားႏွင့္ အျခား
ကုန္ပစၥညး္မ်ားတြင္ မူဆလင္ဘာသာဝင္တို႔၏ ဟာလာ
အမွတ္အသား ထည့္သြင္းသည့္စနစ္ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဗာဒုဘာလဆီနာေခၚ ဗုဒၶဝါဒီစြမ္းအားအဖြဲ ့ Buddhist
Strength Force က ဟာလာအမွတ္အသား ပေပ်ာက္ေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားမွ ဘာသာေရးဝါဒျဖန္႔သူမ်ားလည္း
တစ္လအတြင္း တိုင္းျပည္မွ ထြက္ခြာသြားသင့္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

555874_502161466492174_174418189_n
ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုလမ္ဘို ဆင္ေျခ
ဖံုးရွိ ဆႏၵျပပြဲသို႔ ေထာက္ခံသူမ်ားေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ တက္
ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔၏ေတာင္း ဆိုမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚ
လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ ့သည္ ယခင္ကလည္း မူဆလင္ဗလီမ်ား၊ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္
ႀကီးမ်ားကိုလည္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း
ကုိလမ္ဘိုရွိ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္ ခ်ားလ္စ္ ဟာဗီလန္႔က
ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔က ခ်ီတက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ ့၏ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ေဟာၾကားေသာ
တရားမ်ားကိုလည္း နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပမႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားက ဟာလာတံဆပ္
တပ္ထားေသာ အသားမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္၍ ဝယ္ယူ
ျခင္းမျပဳရန္ ဧၿပီလမွစ၍ ဆိုင္မ်ားတြင္ ဟာလာအမွတ္
တံဆိပ္ပါ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆို
ခဲ့ၾကသည္။

အဖြဲ႕၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ဂါလေဘာဓ အႆသီ ဂန္နာစာရက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
သည္သာ ဆင္ဟာလီလူမ်ိဳးမ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယန္ႏွင့္ မူဆလင္အစြန္းေရာက္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း၊ မိမိတို႔
ႏိုင္ငံသည္ ဆင္ဟာလီတိုင္းျပည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔သည္
တိုင္းျပည္၏ တရားမဝင္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ ့ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားသည္။

သီရိလကၤာ သမၼတ မဟင္ဒရာရာဂ်ပက္ဆာကမူ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဘာသာေရးအမုန္းပြားမႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္းထား
ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးတင္းမာမႈ အေျခ
အေနမွာ အလြန္ဆိုးရြားေနေၾကာင္း အတိုက္အခံ
ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

သီရိလကၤာ၏ လူဦးေရ သန္း၂၀ တြင္ ေလးပံုသံုးပံုမွာ
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဆင္ဟာလီလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၿပီး မူဆလင္
မ်ားမွာ လူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာ ရွိေၾကာင္း
သိရသည္။

Ref: BBC
The Myanma Age

————ရတနာဓါတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းျပဳျပင္ေရးေၾကာင့္
မီးမပ်က္ရန္ ထိုင္းစြမ္းအင္ဝန္ႀကီး လွ်ပ္စစ္
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည္

ဘန္ေကာက္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၈။

307438_587049534657531_378877193_n
ထိုင္းစြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ပုန္ဆက္ရက္ကထာပုန္ပိုင္
ဆယ္သည္ လာမည့္ဧၿပီ ၄ မွ ၁၂အထိ ျမန္မာရွိ
ရတနာဓါတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းျပဳျပင္ေရးေၾကာင့္ ထိုင္းသို ့
ဓါတ္ေငြ႕ ပို႔လႊတ္မႈ ထိုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပတ္လပ္မႈကို
ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာသည္ ထိုင္းသို ့ယင္းဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွ
တစ္ေန႔လွ်င္ ဓါတ္ေငြ႕ပမာဏ ၁ဒႆမ ၁ ဘီလီယံ ကုဗေပပို ့လႊတ္ေပးေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ဧၿပီလအတြင္း ရတနာ ဓါတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္း အခ်ိဳ႕
ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳျပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ တစ္ပတ္ခန္႔ပိုက္လိုင္း ကို ရပ္နားမည္
ျဖစ္သည္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးက ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုၿပီး ျမန္မာမွ ဓါတ္ေငြ႕ပို႔ေပးမႈ ေလ်ာ့က်ခ်ိန္
တြင္ ျပည္တြင္း၌ ဓါတ္အား ေခၽြတာေရး၊ ဒီဇယ္စြမ္းအင္သံုး ဓါတ္အားေပးစက္မ်ား အစားထိုးအသံုးျပဳေရးတို႔ကို ညႊန္ၾကားေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။

Ref: pattayamai

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: