ဂ်ာေအး သူ႔အေမရိုက္ဘာသာ လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ (M.N.M.C) MYANMAR NATIONAL MOVEMENT COMMITTEE

603135_484170424973516_713122672_n
CLICK ON THE FACEBOOK LINK 
ဂ်ာေအး သူ႔အေမရိုက္ဘာသာ
531856_484997204890838_1352725073_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s