Skip to content

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း

December 1, 2012

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၉၂/ ၂၀၁၂

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္ (၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္)

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႔စည္းျခင္း

၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာခရိုင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ ၿဖစ္စဉ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေၾကးနီမိုင္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္/ မသင့္နွင့္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္စဉ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အေပၚ အေျခအေန အမွန္ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္” ကို ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္လိုက္သည္-

(က) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (ခ) ဦးလြန္းသီ အဖဲြ႔ဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (ဂ) ဦးသန္းျမင့္ အဖဲြ႔ဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (ဃ) ေဒၚခင္စန္းလိွုင္ အဖဲြ႔ဝင္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (င) ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၅) မဲဆႏၵနယ္ (စ) ဦးခင္ေမာင္ရီ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၆) မဲဆႏၵနယ္ (ဆ) ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၄) မဲဆႏၵနယ္ (ဇ) ဦးခင္ေမာင္ေဆြ အဖြဲ႕ဝင္ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (ဈ) ဦးမ်ဳိးညြန္႔ အဖြဲ႕ဝင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဒီမိုကေရစီနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ (ည) ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ အဖြဲ႕ဝင္ Chairman, Myanmar Environmental Institute (ဋ) ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ အဖြဲ႕ဝင္ သံအမတ္ႀကီး (ျငိမ္း) ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (ဌ) ဦးေမာင္ေမာင္ေအး အဖြဲ႕ဝင္ Senior Consultant on Social Assessment Myanmar Environmental Institute (ဍ) ဦးစိုးသိန္း (ခ) ေမာင္ဝံသ အဖြဲ႕ဝင္ စာေရးဆရာ (ဎ) ဦးဝင္းထိန္ အဖြဲ႕ဝင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန (ဏ) ဦးျမင့္ေဆြ အဖြဲ႕ဝင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေၾကးတိုင္နွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (တ) ဦးတင္ျမင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန (ထ) ဦးလွေမာင္သိန္း အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (ဒ) ေဒါက္တာေဒၚေကသီလြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (တာဝန္)၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သံလ်င္) သိပၸံနွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန (ဓ) ေဒါက္တာေဒၚမာလာေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (န) ဦးေအာင္နိုင္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ Myanmar Peace Center (ပ) ဦးေပၚဦးထြန္း (ခ) မင္းကိုနိုင္ အဖြဲ႕ဝင္(၈၈) မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ (ဖ) ဦးကိုကိုႀကီး အဖြဲ႕ဝင္(၈၈) မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ (ဗ) ေဒါက္တာျမင့္သိန္း အဖြဲ႕ဝင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးဌာန က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန (ဘ) ဦးေနဦး အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန (မ) ဦးဝင္းၾကည္ အဖြဲ႕ဝင္ ဌာနႀကီးမွဴး၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဌာနႀကီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (ယ) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္သန္း အဖြဲ႕ဝင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (ရ) ဦးဗိုလ္သန္း အဖြဲ႕ဝင္ ကံကုန္းရြာ၊ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာအုပ္စု ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (လ) ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ ဝက္ေမွးရြာ၊ရြာရွည္ေက်းရြာအုပ္စု ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (ဝ) ဦးဘိုေဌး အဖြဲ႕ဝင္ တံုရြာမ၊တံုေက်းရြာအုပ္စု ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (သ) ဦးစစ္ၿမဳိင္ အတြင္းေရးမွဴး ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

၂။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္စဉ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ေပၚေပါက္ေစေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္နွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား တိုးတက္ေစေရးတို႔အတြက္ သံုးသပ္ခ်က္နွင့္တကြ အၾကံျပဳ တင္ျပရမည္- (က) ေၾကးနီစီမံကိန္းအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံ တကာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ/မရိွ၊ (ခ) ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚေကာင္းက်ဳိးနွင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ (ဂ) ေၾကးနီစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိး ရိွ/ မရိွ၊ (ဃ) ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ (င) ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈအေပၚ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္ သံဃာ ေတာ္မ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရသည့္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ (စ) ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္/ မသင့္နွင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွမႈအား ရပ္ဆိုင္းရန္ သင့္/ မသင့္၊ (ဆ) နိုင္ငံဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ (ဇ) ေကာ္မရွင္၏ အေထြေထြ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္နွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။

၃။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဉ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားအား သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းက တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဉ္ လံုျခံဳေရးနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည္။

၄။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒတို႔နွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးနိုင္သည့္အျပင္ သက္ေသမ်ား ဆင့္ေခၚျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းေခၚျခင္းနွင့္ လိုအပ္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ အေရာက္ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။

ပံု

သိန္းစိန္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

263776_10151125303015899_199266995_n

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: