ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၉၂/ ၂၀၁၂

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္ (၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္)

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႔စည္းျခင္း

၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာခရိုင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ ၿဖစ္စဉ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေၾကးနီမိုင္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္/ မသင့္နွင့္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္စဉ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အေပၚ အေျခအေန အမွန္ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္” ကို ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္လိုက္သည္-

(က) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (ခ) ဦးလြန္းသီ အဖဲြ႔ဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (ဂ) ဦးသန္းျမင့္ အဖဲြ႔ဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (ဃ) ေဒၚခင္စန္းလိွုင္ အဖဲြ႔ဝင္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (င) ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၅) မဲဆႏၵနယ္ (စ) ဦးခင္ေမာင္ရီ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၆) မဲဆႏၵနယ္ (ဆ) ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၄) မဲဆႏၵနယ္ (ဇ) ဦးခင္ေမာင္ေဆြ အဖြဲ႕ဝင္ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (ဈ) ဦးမ်ဳိးညြန္႔ အဖြဲ႕ဝင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဒီမိုကေရစီနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ (ည) ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ အဖြဲ႕ဝင္ Chairman, Myanmar Environmental Institute (ဋ) ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ အဖြဲ႕ဝင္ သံအမတ္ႀကီး (ျငိမ္း) ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (ဌ) ဦးေမာင္ေမာင္ေအး အဖြဲ႕ဝင္ Senior Consultant on Social Assessment Myanmar Environmental Institute (ဍ) ဦးစိုးသိန္း (ခ) ေမာင္ဝံသ အဖြဲ႕ဝင္ စာေရးဆရာ (ဎ) ဦးဝင္းထိန္ အဖြဲ႕ဝင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန (ဏ) ဦးျမင့္ေဆြ အဖြဲ႕ဝင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေၾကးတိုင္နွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (တ) ဦးတင္ျမင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန (ထ) ဦးလွေမာင္သိန္း အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (ဒ) ေဒါက္တာေဒၚေကသီလြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (တာဝန္)၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သံလ်င္) သိပၸံနွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန (ဓ) ေဒါက္တာေဒၚမာလာေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (န) ဦးေအာင္နိုင္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ Myanmar Peace Center (ပ) ဦးေပၚဦးထြန္း (ခ) မင္းကိုနိုင္ အဖြဲ႕ဝင္(၈၈) မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ (ဖ) ဦးကိုကိုႀကီး အဖြဲ႕ဝင္(၈၈) မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ (ဗ) ေဒါက္တာျမင့္သိန္း အဖြဲ႕ဝင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးဌာန က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန (ဘ) ဦးေနဦး အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန (မ) ဦးဝင္းၾကည္ အဖြဲ႕ဝင္ ဌာနႀကီးမွဴး၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဌာနႀကီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (ယ) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္သန္း အဖြဲ႕ဝင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (ရ) ဦးဗိုလ္သန္း အဖြဲ႕ဝင္ ကံကုန္းရြာ၊ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာအုပ္စု ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (လ) ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ ဝက္ေမွးရြာ၊ရြာရွည္ေက်းရြာအုပ္စု ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (ဝ) ဦးဘိုေဌး အဖြဲ႕ဝင္ တံုရြာမ၊တံုေက်းရြာအုပ္စု ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (သ) ဦးစစ္ၿမဳိင္ အတြင္းေရးမွဴး ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ Continue reading “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း”

UPDATE NEWS LADPADAUNG COPPER MINES CASE BY Thanlarwaddytimes

ၾကြေရာက္လာေသာဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴးဆိုသူက လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေနစဥ္။
ၾကြေရာက္လာေသာဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴးဆိုသူက လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေနစဥ္။

https://www.facebook.com/thanlarwaddytimes

မံုရြာၿမိဳ႕ခံေတြက ၀ါးကနဲရယ္ၿပီးေလွာင္ေၿပာင္ခံလိုက္တဲ႔ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပြဲ ၾကီးတစ္ခုၿဖစ္သြားခဲ႔တယ္လို႔ သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကဆိုလက္ပန္းေတာင္းေတာင္အေရးကိစၥအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမွဳေတြ႕ေၾကာင္႔ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြ အၿပင္းအထန္ဒဏ္ရာေတြရၾကတဲ႔အတြက္ ဒီေန႔(၁-၁၂-၂၀၁၂)စေနေန႔ေနလည္(၂)နာရီ(၃၀)မိနစ္ခန္႔က ၿပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးသာသနာေရးဦးစီးဌာမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးဆိုပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အာဏာပိုင္ကေန ဆရာေတာ္ေတြကိုမၾကြၾကြေအာင္ပင္႔ေပး ရမယ္ဆိုၿပီးခိုင္းပါတယ္။ဒါနဲ႕ ဆရာေတာ္အပါး(၂၀)ကိုပင္႔ဖိတ္ခဲ႔ပါတယ္။မဟာ ေဇာတိကာယာမေက်ာင္းတိုက္က(၃)ပါး၊အုတ္ကန္ေတာရစာသင္တိုက္၊ရန္ ကင္းေက်ာင္းတိုက္၊ဇမၺဴ႕ေရာင္ၿခည္ေက်ာင္းတုိက္၊အေသာကာရံုေက်ာင္းတိုက္
ေရႊက်င္ဓမၼာရံုေက်ာင္းတိုက္၊ဘုရားလွေက်ာင္းတိုက္၊ေဇာင္ၾကမ္းပင္ေက်ာင္း တိုက္၊ေရႊသိမ္ေတာ္ေက်ာင္းတိုက္၊မဟာ၀ိဇၨာသိပၸံေက်ာင္းတိုက္၊အေရွ႕ေလး ထပ္ေက်ာင္းတိုက္၊ဓမၼပါရဂူေက်ာင္းတိုက္၊ပေဇၨာတာရံုေက်ာင္းတိုက္၊ၿမိဳ႕မေရႊ ဂူေက်ာင္းတိုက္၊မဟာလယ္တီေက်ာင္းတိုက္၊အေရွ႕လယ္တီေက်ာင္းတိုက္၊ မဏီရတနာပံုေက်ာင္းတိုက္၊နိေၿဂာဓာရံုေက်ာင္တိုက္၊စုစုေပါင္း(၂၀)ပင္႔ဖိတ္ ခဲ႔ပါတယ္။အဲဒီပြဲကို မဟာေဇာတိကာယာမေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္(၃)ပါးကေတာ႔လံုး၀ မၾကြေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းသြားေရာက္ပင္႔ဖိတ္စဥ္ကတည္းအၿပတ္ေၿပာလြတ္ လိုက္ပါတယ္။ဘုရားသားေတာ္ေတြကိုသတ္တဲ႔ ေကာင္ေတြပင္႔တာမၾကြဘူးဆို တဲ႔သေဘာနဲ႔ေၿပာလုိက္တာပါ။
ပြဲကိုေတာ႔ (၁)နာရီစဘို႔ေၿပာထားတာပါ ဒါေပမဲ႔(၂)နာရီခြဲမွစႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ (၁၀)ပါးဘဲၾကြေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ၾကြေရာက္တဲ႔ေက်ာင္းတိုက္ေတြက-ဦးသုမန(အေရွ႕ေလးထပ္) ၊ဦးပညာ၀ံသ(ရန္ကင္းေက်ာင္းတိုက္)၊ဦးသူရိယ (၀ိဇၨာသိပၸံေက်ာင္းတိုက္)၊ ဦးနေႏၵာ(ဓမၼပါရဂူ)၊ဦးေဇာတိပါလာလကၤာရ(ပေဇၨာ တာရံုေက်ာင္းတိုက္)၊ဦးေကသ၀(အေသာကာရံု)၊ဦးအဂၢသာရ((ေရႊက်င္ဓမၼာရံု) ေက်ာင္းတိုက္)၊ဦး၀ါယုကာ(ေရႊသိမ္ေတာ္ေက်ာင္းတိုက္)၊ ဦးဥာဏိသရ( ဘုရားလွေက်ာင္းတိုက္)၊ဦးနေႏၵာဘာသ(အုတ္ကန္ေတာရေက်ာင္းတိုက္)တို႔ သာၾကြေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။
ၾကြေရာက္လာတဲ႔ဆရာေတာ္ေတြကိုစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ၀န္ခ်ေတာင္းပန္တာမ်ိဳးေတာ႔မဟုတ္ဘူး အခုလိုလုပ္လိုက္ရတာဥပေဒ ေၾကာင္းအရလုပ္ရလို႔စိတ္မေကာင္းၿဖစ္မိပါေၾကာင္းဘဲေလွ်ာက္ထားခဲ႔တာပါ။ေလွ်ာက္ထားမွဳေတြအၿပီးမွာ ဆရာေတာ္ေတြကို သကၤန္းကပ္ဖို႔အစီအစဥ္ေၾက ၿငာလိုက္ေတာ႔ အခမ္းအနားမွာ ေနာက္ေရာက္ေနတဲ႔ မံုရြာၿမိဳ႕ခံလူထုက ၀ါးကနဲေလွာင္ေၿပာင္သံၾကီးတစ္ခုက တင္၀င္းထြန္းဓမၼာရံုၾကီးအတြင္းမွာ ဟိန္းသြားတာဘဲ “ဟု သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကဆိုပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးဆိုသူ၏ပံု။

381589_226220207510309_654979338_n

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ႏွင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား မံုရြာသို႔ သြားေရာက္ 88 generation Student visit injured Monks

source eleven media 1.12.2012

ရႊည၀ါဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသီဟႏွင့္ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ ကိုကိုႀကီး တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔သည္ မြန္းလြဲ ၂နာရီ၀န္းက်င္အခ်ိန္ခန္႔က မံုရြာၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ ဒဏ္ရာရ သံဃာေတာ္မ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု၍ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

179351_457337517637210_271125312_n12223_457337340970561_1480742224_n401291_457338364303792_1498477652_n429384_457337577637204_1372512602_n