ကုလ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ RNDP အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမူစလင္ အသုံးႏွင္႔ ၄င္းတုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ေနသည္႔ မွာ လက္ခံနုိင္စရာမရွိေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ႔သည္ကုိ ရခ

ုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP) က အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေသာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ ယေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

နုိ၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ၆၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံ တတိယ ေကာ္မတီ ၄၃ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းသို႕ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အျပင္းအထန္ကန္႕ကြက္ခဲ႔ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိ
ေၾကာင္း RNDP က ထုတ္ျပန္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ျဖစ္ပြါးခဲ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ တရားမ၀င္ ေဖာင္းပြလ်က္ရွိေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား၏ အစီအစဥ္ တက်လုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ အီးယူ အပါအ၀င္ နုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင္႔ မီဒီယာမ်ဳိးစုံက “ရုိဟင္ဂ်ာ“ အသုံးကုိ သုံးစြဲေနျခင္းသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ တည္ျငိမ္းေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေသာ ဆူပူအျငိမ္သက္မႈမ်ားကုိ လႈံေဆာ္ေပးေနၾကျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည္။

 394979_193119124146130_1914811830_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s