ေႀကညာခ်က္ ၁၃၇၄-ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း(၈) ရက္။ ၂၀၁၂ -ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၂၁)ရက္။ လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ (M.N.M.C)21. nov.

ေႀကညာခ်က္
၁၃၇၄-ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း(၈) ရက္။
၂၀၁၂ -ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၂၁)ရက္။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ (M.N.M.C) ၏ ၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာလ(၂၀) ရက္ေန ့ရက္စြြဲပါ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတ ႏိုင္ငံသို ့ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေႀကညာခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံ သံရံုးသို ့ ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ ေပးပို ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ ႏို၀င္ဘာလ(၁၉) ရက္ေန ့က အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥတြင္ ေျပာႀကားသြားေသာ မိန္ ့ခြန္းမွ ” ရိုဟင္ဂ်ာ” ဟု သံုးစြဲမႈအေပၚ ကန္ ့ကြက္ေႀကာင္းကို အေမရိကန္ သံရံုးသို ့ ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ ေပးပို ့သြားမည္။
၃။ အထက္ပါ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေႀကညာခ်က္မ်ားကို တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံ သံရံုး ႏွင့္ အေမရိကန္ သံရံုးမ်ားသို ့ တစ္ျပိဳင္တည္း ေပးပို ့သြားမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ရဟန္းရွင္လူျပညသူလူထုအား အသိေပးေႀကညာအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ
Myanmar National Movement Committee(M.N.M.C)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s