အေမရိကန္သမၼတ၏ သမိုင္း၀င္ခရီးမစတင္မွီ

အေမရိကန္သမၼတ၏ သမိုင္း၀င္ခရီးမစတင္မွီ ေရွ႔ေျပးကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားေရာက္ရွိ( ထပ္ဆင့္Share ေပးရန္)ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သမိုင္း၀င္ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲခရီးစဥ္အျဖစ္ အေမရိကန္သမၼတခရီးစဥ္မတိုင္မီ ေရွ႔ေျပးအျဖစ္ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတစီးနင္းမည့္ကားမ်ား ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ရွိ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိသူမ်ားက PDK သို႔ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါေရွ႕ေျပးအဖြဲ႔မ်ားအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကန္ေတာ္ၾကီး ကန္ပတ္လမ္းရွိ Chatrium Hotel တြင္ တည္းခိုရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
News by: People Development for Knowledge

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s