ကေနဒါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Rights & Democracy အဖြဲ႔မွ ေပးအပ္ေသာ-88 Generation Student

ကေနဒါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Rights & Democracy အဖြဲ႔မွ ေပးအပ္ေသာ
John Humphrey ဆုကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၌ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ႏွင့္ ပူးတြဲရရွိခဲ့ေသာ မင္းကိုႏိုင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱေရာက္ရွိေနသည့္
ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ဆုတံဆိပ္လာေရာက္ေပးအပ္စဥ္ … ။
John Humphrey ဆုသည္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား၊
ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ထင္ရွားသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားသည့္ ဆုတစ္ခုျဖစ္သည္။ထိုဆုကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့ေသာ မစုစုေႏြးကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။
( ၃၊၉၊၂ဝ၁၂ ။ ေဝဇယႏၱာလမ္းရွိ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ရံုးခန္း )
https://www.facebook.com/88GenerationStudents

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s