မြန္ျပည္နယ္ အပစ္ရပ္ ကာလ အတြင္း စီးပြားေရး႐ွင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္

Man_Taungမြန္ျပည္နယ္ အပစ္ရပ္ ကာလ (၃) လ အတြင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ Regina Hotel  ႏွင့္ Golf Club စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္ တို႕က ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၂၀) ရက္ေန႔  နံနက္ (၈) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ ႐ုံးသို႕ လာေရာက္ ခဲ့သည္။ ထိုထိုင္း စီးပြားေရး အဖြဲ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Regina Hotel  ႏွင့္ Golf Club ဥကၠဌ Ms. Luxana Uariyawatskul ဦးေဆာင္ကာ လုပ္ငန္း႐ွင္ (၄၀) ဦးခန္႕ လာေရာက္ သြားပါသည္။

ထို လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သင့္ေတာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရိွပါက သိရိွလိုေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆို ပါကိစၥကို မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္ခဲ့ပါသည္။

“လတ္တေလာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေစ်းကြက္ဝင္ ေရာ္ဘာစက္႐ုံ တည္ေထာင္ ၿပီး ေရာ္ဘာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴးေရး လုပ္ငန္း၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ကုလားဂုတ္ေက်း႐ြာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ျဖစ္ လာပါက လုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ ပုိမိုမ်ားျပာလာၿပီး ဘုရားသုံးဆူမွာလဲ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္။” ဟု မြန္ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးက ေျပာသြားပါသည္။

၄င္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္မည္။ ရ႐ိွ ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မ႐ွင္မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း အျပည့္အဝရ႐ွိမည္၊ မြန္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွလည္း  အကူအညီ ေပးသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထိုအျပင္ မြန္ျပည္နယ္သည္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) တို႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးထား ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေနၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊  ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္းအသင္း အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသြားခဲ့ပါသည္။

Source ထူးထူး (ေမာ္လၿမိဳင္) http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news.html

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s