affect-on-civilian-military-relationship-part-2 by photayokeking

အပိုင္း (၁) ကို ဒီေနရာမွာ ႏွိပ္ၿပီး ျပန္လည္ ေလ့လာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

ယခင္အပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားက ဒီမိုကေရစီကို ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အာရွလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စစ္တပ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဒီဂရီ အတိုင္းအတာတို႔အရ ျပန္လည္၍ ပုံသြင္းေပးခဲ့ေပ သည္။ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း မဟာဗ်ဴဟာ ပတ္၀န္းက်င္ (strategic environment) မွ အေျခခံက်ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ တကမၻာလုံးမွ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ေပသည္။ ျပင္ပဆို္င္ရာ ျခိိမ္း ေျခာက္မႈမ်ား မရွိေတာ့ျခင္းက ႀကီးမားေသာစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ ဘတ္ဂ်က္ လိုအပ္မႈမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း မဟာဗ်ဴဟာ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္က စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေခတ္မွီေရး (military modernization) အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈ (force restructuring) လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပသည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပိီးဆုံးမႈက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ တရုတ္ – ရုရွားနယ္စပ္ (Sino-Russian border) ပုံမွန္ျဖစ္ေစျခင္း၊ တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PLA) အား ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအား ေစ့ေဆာ္အားေပးျခင္းႏွင့္ တရုတ္လက္နက္မ်ား ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ေရး သဘာ၀ကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပသည္။ တခ်ိန္တုန္းက မဟာ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံႏွစ္ခုအၾကား တည္ရွိခဲ့ေသာ ၾသဇာအာဏာ (leverage) မ်ား ေပ်ာက္ဆုံး သြားၿပီးေနာက္ တရုတ္သည္ ၄င္းကိုယ္တိုင္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ အခန္းက႑ျဖင့္ ရပ္တည္မႈကို အခုိင္အမာ ရယူခဲ့ေပသည္။ ယင္းမွာ အျပာေရာင္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ေရတပ္မေတာ္ (Blue-water navy) အား တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီ ေလတပ္မေတာ္အား ဖန္တီး တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အထက္ပါ အေနအထား ရယူမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပသည္။

၄င္း၏ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ (South China Sea) မွ အလားအလာရွိေသာ အဏၰ၀ါ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ ၄င္း၏ေတာင္အာရွ (၄) ႏုိင္ငံႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအသစ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားမလည္ႏုိင္ေသာ အေထြေထြ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈမ်ားက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္မွာ တရုတ္သည္ ေဒသအတြင္း၌ စြမ္းအားကိန္းေအာင္း တည္ရွိေသာ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ (potential security threat) အား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၄င္း၏ေခတ္မီေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္၌ အာရွေဒသအတြင္း၌ လႊမ္းမိုးႏုိင္ေသာ ဇာတ္ေကာင္ (domninantactor) ျဖစ္လာေရးအတြက္ ၄င္းအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ေရး မႏုိင္ေရးဆိုသည္မွာ ေဒသတြင္းမွ တျခားေသာ စြမ္းအားအာဏာရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ အသစ္အား မည္သုိ႔တုန္႔ျပန္သလဲ ဆိုသည္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အစီအစဥ္ (North Korean nuclear-weapons program) အား အဆုံးသတ္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေျဖရွင္းၿပီးစီးမလဲ ဆိုသည္တို႔အေပၚ၌ မူတည္ေနေပသည္။

တရုတ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PLA) ၏ တိုးတက္လာေနေသာ ႏုိင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (political autonomy) ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားက တရုတ္ႏုိ္င္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စစ္ဘက္တို႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိ္င္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းလာေစေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိ္င္ငံေရးအရ ဆက္ခံျခင္းမ်ား (political succession) ျဖစ္အံ့ဆဲဆဲ ကာလမ်ား အေတာအတြင္း၌ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံကိစၥတြင္မူ ႏုိင္ငံ၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေခတ္မီေအာင္ ျပဳလုပ္ေရး အစီအစဥ္သည္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးခ်ိန္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေပသည္။ ဗီယက္နမ္သို႔ ၄င္း၏ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရး ရပ္တည္မႈကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီးေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒအား ဆန္႔က်င္ ေသာစစ္ပြဲမ်ား၏ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ တည္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိ မေနေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္းဘဲ စစ္ဘက္ႏွင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား၏ အျပင္ဘက္တြင္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနေစကာမူ စစ္တပ္၏ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ေ၀စုသည္ ႀကီးႀကီးမားမားပင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနခဲ့သည္။

စစ္ဘက္တို႔သည္ တန္ဘိုးရွိေသာ သစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ တျခားေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျမတ္ႀကီးႀကီးမားမား ရေစေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ၄င္းတို႔၏ ေ၀စုကို စြန္႔လႊတ္မည့္ပုံ မေပၚေပ။ ထို႔အျပင္ ထုိင္းအလယ္အလတ္တန္းစားမ်ားမွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္း အနာဂါတ္ကာလတြင္ ေထာက္ခံမႈ ဆက္လက္ရရွိ မရရွိ ဆိုသည္ကလည္း မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနေပသည္။ ထိုအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းစစ္ဘက္တို႔သည္ ထိုအခ်ိန္က အရပ္သားအာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ ဆက္ဆံအေပးအယူ ျပဳလုပ္မႈမ်ားတြင္ အထက္စီးက်ေသာ အေနအထား (upper hand) ကို ပို၍ ရယူ ထားႏုိ္င္ဖြယ္ရာ ရွိခဲ့ေပသည္။ (ဘာသာျပန္သူမွတ္ခ်က္ – ထုိင္းႏုိ္င္ငံ၏ ၁၉၉၀ ခုလြန္ႏွစ္မ်ား အတြင္း ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည္။)

အင္ဒိုနီးရွား တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အစည္းရုံးဆုံးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း ပုံစံက် အလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဆုံး ႏုိင္ငံေရး အေဆာက္အအုံ တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနေပသည္။ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈအတြင္းသို႔ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္၍ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားေသာ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္၏ “ႏွစ္ခုလုပ္ေဆာင္ေရး” (dual function) မူ၀ါဒသည္ ႀကီးႀကီးမားမား စိန္ေခၚမခံရဘဲလ်က္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနေပသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိ္င္ငံေရးတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၏ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာေနေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈက စစ္ဘက္အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္းတြင္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္မႈမ်ားစြာကို ဖန္တီး ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ သမၼတဆူဟာတိုအား အစၥလာမ္ႏွင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဖဲခ်ပ္ျဖင့္ စစ္ဘက္အာဏာအား တန္ျပန္အင္အားမ်ွေရး (counterbalance) ဆိုင္ရာ ကစားျခင္း လုပ္ေဆာင္သူအျဖစ္ သိျမင္ နားလည္ၾကေပသည္။ ဆူကာႏုိ (Sukarno) က်ဆုံးမႈ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ တိုင္းရင္းသားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ စစ္ဘက္အခြင့္ထူးခံမ်ားသည္ ေလာကီေရး သက္သက္၀ါဒ (secularism) ကို အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ေသာ ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္လာၾကေပသည္။ Secularism ဆုိသည္မွာ ဥပေဒပညာေရးစေသာ ေလာကီကိစၥမ်ားကို ဘာသာအယူ၀ါဒေရးရာ လႊမ္းမိုးမႈ မရွိေစေရး၀ါဒ၊ ေလာကီ သီးသန္႔၀ါဒလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအား ေစာင့္ေရွာက္သူအျဖစ္ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ဘာသာေရးကင္း၍ ေလာကီေရး သက္သက္ကိုသာ အေျခခံေသာ အမ်ဳိးသား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈကို အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစမည့္ ႏုိင္ငံဗရုတ္ဗရက္ျဖစ္မႈ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်ေရာက္ ႀကံဳေတြ႔မည့္အေရးကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲ ျဖစ္ေနၾကေပသည္။

အလားတူစြာပင္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေတြးေခၚမႈက စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမစ္ရွင္အား ျပန္လည္ပုံသြင္း လုပ္ေဆာင္ေနေပသည္။ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စုံေသာ အျမင္မ်ားကို အရွည္သျဖင့္ ေပြ႔ဖက္လုပ္ေဆာင္ လာခ့ဲသည့္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေတာင္မွ ယင္းသို႔ျပန္လည္ပုံသြင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေပသည္။ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတို႔တြင္ ပို၍ ငယ္ရြယ္ေသာ အရာရွိမ်ားက အသစ္ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုက် လုပ္ငန္းမစ္ရွင္အား အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေပသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိ္င္ငံတြင္မူ အေျပာင္းအလဲသည္ စတင္ခဲ့ႏွင့္ၿပီျဖစ္ၿပီး ပုလိပ္အဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္ဘက္တို႔ကို ဖြဲ႔စည္းပုံအရႏွင့္ လုပ္ငန္းမစ္ရွင္အရပါ ခြဲျခားထားႏွင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ စစ္အေျခခံစခန္းမ်ားတိုင္းျပည္ (ဖိလစ္ပိုင္) တြင္းမွ ရုတ္သိမ္း ထြက္ခြာ သြားမႈက အသစ္ျဖစ္ေသာ ျပင္ပဆိုင္ရာ စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တြန္းအားေပး ျမွင့္တင္ခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ်ိန္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ မူဆလင္သူပုန္မ်ား တျဖည္းျဖည္း အင္အားနည္းလာမႈမ်ားက စစ္ဘက္တို႔၏ အရြယ္အစားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အခြင့္အလမ္း တရပ္ကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း စူးစိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ အသစ္ (new focus) သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ျပင္ပဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ခုခံတြန္းလွန္ရန္ မဟုတ္ဘဲ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ကိုးရီးယား စေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ပို၍ ေကာင္းမြန္စြာ တပ္ဆင္ထားေသာ သေဘၤာမ်ား၏ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားမွ ဖိလစ္ပိုင္၏ ေရထြက္ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ပို၍ျဖစ္ေပသည္။

ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ထိုင္၀မ္ႏုိင္ငံတို႔မွ စစ္တပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းမစ္ရွင္မ်ားမွာမူ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔မွ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေသာ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ ျပင္ပဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ခုခံတြန္းလွန္ရန္ အာရုံစူးစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနရဆဲ ျဖစ္ေပသည္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ဖက္နယ္စပ္တြင္ ထြက္ေပၚလာႏုိ္င္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်က ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္တပ္ဖြဲ႔အား သန္မာအားေကာင္းေသာ စစ္တပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ ထိန္းသိမ္းထားမႈကို ပို၍ ေသခ်ာေစခဲ့ေပသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေသခ်ာေစခဲ့ျခင္းသည္ ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္တပ္သည္ ပို၍ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အရပ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေအာက္တြင္ေတာင္မွ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ အဓိကက်ေသာ ျပင္ပျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ခိုင္မာစြာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမႈက ႏုိင္ငံေရး ၾသဇာနယ္ပယ္အတြင္းသုိ႔ ၄င္းတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါမႈကို စစ္တပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္တိုးပြား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစခဲ့ေပသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၉၅ တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔အား ျပန္လည္ စည္းရုံးဖြဲ႔စည္းရျခင္းကို သက္ေသ အျဖစ္ ေတြ႔ရေပသည္။

http://www.photayokeking.org/policylaw/research/899-affect-on-civilian-military-relationship-part-2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s