လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)

Thursday, 23 February 2012 18:20
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 လိူၼ်မေႇ 2011 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်  ၸိုင်ႈတႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (53) ပွၵ်ႈ ဢၼ်ၸတ်း  ႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈမူႇပိူင်သေ တင်းသွင်မူႇ သွင်ၸုမ်း လႆႈၸႂ် တူၵ်းလူင်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၼႆ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶွပ်ႇဝိူင်း ၵမ်ႇၽႃႇ ၵူႈမိူင်း  မိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တင်းသွင်မူႇ သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ထိုင်ၶၼ်ႉလႂ်ယဝ်ႉၼႆ မီးၵူၼ်းမိူင်း  သင်ႇၶႃႇ၊ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်ၵႆႉ ထၢမ်ထိုင်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၵၼ်ပဵၼ်တၢင်း  ၵၢၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတႃႇသၢင်ႈ ၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵႂႃႇ  မၢင်သူၼ်ႇ မၢင်တွၼ်ႈမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ် ပႃးၸႂ်သေ ၵႆႉထၢမ်ထိုင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈႁပ်ႉႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ၶေႃႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) လႄႈ ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 လိူၼ်မေႇ 2011 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လႆႈတၢင်ႇၼႄ တီႈ  ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) သေ ၽၢႆႇပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) လႆႈႁပ်ႉဢဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ မိူဝ်းၵႂႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈ တေလိူၵ်ႈလၢႆး ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလၢႆးလႂ် လီတီႈသုတ်းၼႆယူႇ။

 

ယွၼ်ႉၵွပ်ႈတီႈၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး/ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈ ပဵၼ်  ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ယူႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်  ငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ် ဢဝ်လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း  ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) လႆႈၼႄႉၼမ်းတၢင်ႇထိုင် လၢႆးၵၢၼ် ၶၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈလိူၵ်ႈဢဝ် လၢႆးၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဝႆႉ တီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၼ်ႉၶၼ်ႉတွၼ်ႈ တႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (တီႈၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ  တႆး) တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ တီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၼ်ႉ (1)
1. ႁူမ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်။
2. ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းထွမ်ႇၶေႃႈပူင်တီႈလဵဝ်။
3. ႁူမ်ႈပၵ်းပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်။
4. ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်းပဵၼ်ထူင်လဵဝ်။
5. ႁူမ်ႈၽူႈၶဵၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်။
6. ႁူမ်ႈဢူၺ်းလီပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်။
7. ၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ် လၢႆးမဵဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း လႄႈမၼ်ႈၵိုမ်း။

လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၼ်ႉ (2)
1. ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်။
2. ၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်။
3. ၵၢၼ်ငိုၼ်းၽႂ်မၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်။
4. ပၵ်းပိူင်ၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၵ်းပိူင်ၵၼ်ဝႆႉ။
5. ၽူႈၶဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်ၵၼ်။
6. ဢူၺ်းလီၵေႃႉလဵဝ်ၵၼ်။
7. ၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။

လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၼ်ႉ (3)
1. ႁူမ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။
2. ၵၢၼ်သိုၵ်းပဵၼ်ဢူၺ်းလီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတိုၵ်းၵၼ် ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်း
သိုၵ်းႁႂ်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ပၵ်းပိူင် ပိူင်သိုၵ်းၽႂ်မၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။
3. ၽူႈၶဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်ၵၼ်။
4. ငိုၼ်းၽႂ်မၼ်း။
5. ဢူၺ်းလီၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈလူင်ႉလႅင်းၵၼ်။
6. ၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းၽႂ်မၼ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုဝ်ႈဢၼ်လဵဝ်။

လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၼ်ႉ (4)
1. ၵၢၼ်မိူင်းၽႂ်မၼ်းလူင်ႉလႅင်းၵၼ်။
2. ၵၢၼ်သိုၵ်းပဵၼ်ဢူၺ်းလီ။
3. ငိုၼ်းၽႂ်မၼ်း။
4. ၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်း (2)ၸုမ်းၼင်ႇၵၼ်။
5. ဢူၺ်းလီၽႂ်မၼ်း။
* လၢႆးၶၵ်ႉ 2၊ 3 လႄႈ 4ၼႆႉ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၶွမ်ႇမတီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ။
ၵူၺ်းၵႃႈလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၶၵ်ႉထီႉ 1၊ လႆႈ ဝႆးၵႃႈႁိုဝ်လီၵႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁိုင်ၽူႈၶဵၼ်
ၸၢင်ႈၸိမ်ယႃႉ၊ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၾၼ် ၸၢင်ႈၵဝ်းႁဝ်းၼႆၼၼ်ႉ လူဝ်ႇဝူၼ်ႉ သွၼ်ႇဝႆႉ။

“လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ”
1. သင်ဝႃႈႁဝ်းႁၼ်လီ လၢႆးၶၵ်ႉထီႉ 1 ၼႆၸိုင် ၶွမ်ႇမတီႇသွင်ၸုမ်း မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်
သေ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽႅၼ်/ၸတ်း/ထတ်း/မႄး ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈ။
2. ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်။
3. ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။
4. ဢႃႇၼႃႇသုင်သုတ်း ယူႇတီႈၶွမ်ႇမတီႇတႅပ်းတတ်း။

“လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၸၼ်ႉ (2)”
1. ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်။
2. ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵပ်းသၢၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၢၼ် ၽိုၵ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ပေႃးသိုၵ်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇၼႃႈတီႈ
ၵၼ် ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းၵၼ်။
3. ငိုၼ်းႁႃႁူမ်ႈၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁႃၽႂ်မၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶွၼ်ႇ ၵႂႃႇၸုမ်းလႂ် လူဝ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းပိူင်
ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇပိူင်ၵူၼ်းၵႃႉ။
4. လိူၵ်ႈႁႃၵူၼ်းတႃႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ပၵ်းပိူင်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶၵ်ႉ (1)။

“လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၸၼ်ႉ (3)”
1. ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း SSPP မႃးႁူမ်ႈၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း RCSS သေ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ်။
2. ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵပ်းသၢၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၼ်။
3. ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း ႁႃၽႂ်ႁႃမၼ်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶွၼ်ႇ ၵႂႃႇတီႈ
လႂ် ၸွႆႈထႅမ်တီႈၼၼ်ႈ။
4. ၽူႈၶဵၼ်မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း လူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဢုပ်ႇ ပေႃးၽူႈၶဵၼ် ထူဝ်းသိုၵ်းလွမ်ႉ
တိုၵ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ဢမ်ႇပွႆႇႁႂ်ႈၽူႈၶဵၼ် တိုၵ်းယူႇၸုမ်းလဵဝ် တေႃႇပေႃးလူႉသုမ်း။

“လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၸၼ်ႉ (4)”
1. ၵၢၼ်မိူင်းလူင်ႉလႅင်းၵၼ် (သင်ပဵၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း)။
2. ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸတ်းၽႂ်မၼ်း ၽိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၼ် ၶဝ်ႈၼႃႈတီးၵၼ် ၼႆၸိုင်
ႁႂ်ႈလႆႈဢၶႂၢင်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတူင်ႉၼိုင်။
3. ငိုၼ်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၼႂ်းၸုမ်းလႂ် ၸွမ်းပိူင်ၸုမ်းၼၼ်ႉ။
4. ၽူႈၶဵၼ်မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။
5. ဢူၺ်းလီၽႂ်မၼ်း။

“ၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း”
* ၸိုဝ်ႈသဵင် မုၵ်ႉၸုမ်းၽႂ်မၼ်း ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈသေ ဢမ်ႇဢဝ်ၶွင်ၽႂ် ၽွမ်ႉၵၼ်လိူၵ်ႈႁႃ တၢင်ႇမႂ်ႇ။ ၸိုဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႄႉ ၵွပ်ႈႁဝ်းၸႂ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s