လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)

Thursday, 23 February 2012 18:20
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 လိူၼ်မေႇ 2011 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်  ၸိုင်ႈတႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (53) ပွၵ်ႈ ဢၼ်ၸတ်း  ႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈမူႇပိူင်သေ တင်းသွင်မူႇ သွင်ၸုမ်း လႆႈၸႂ် တူၵ်းလူင်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၼႆ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶွပ်ႇဝိူင်း ၵမ်ႇၽႃႇ ၵူႈမိူင်း  မိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တင်းသွင်မူႇ သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ထိုင်ၶၼ်ႉလႂ်ယဝ်ႉၼႆ မီးၵူၼ်းမိူင်း  သင်ႇၶႃႇ၊ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်ၵႆႉ ထၢမ်ထိုင်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၵၼ်ပဵၼ်တၢင်း  ၵၢၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတႃႇသၢင်ႈ ၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵႂႃႇ  မၢင်သူၼ်ႇ မၢင်တွၼ်ႈမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ် ပႃးၸႂ်သေ ၵႆႉထၢမ်ထိုင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈႁပ်ႉႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ၶေႃႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) လႄႈ ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 လိူၼ်မေႇ 2011 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လႆႈတၢင်ႇၼႄ တီႈ  ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) သေ ၽၢႆႇပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) လႆႈႁပ်ႉဢဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ မိူဝ်းၵႂႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈ တေလိူၵ်ႈလၢႆး ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလၢႆးလႂ် လီတီႈသုတ်းၼႆယူႇ။

 

ယွၼ်ႉၵွပ်ႈတီႈၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး/ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈ ပဵၼ်  ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ယူႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်  ငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ် ဢဝ်လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း  ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) လႆႈၼႄႉၼမ်းတၢင်ႇထိုင် လၢႆးၵၢၼ် ၶၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈလိူၵ်ႈဢဝ် လၢႆးၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဝႆႉ တီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၼ်ႉၶၼ်ႉတွၼ်ႈ တႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (တီႈၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ  တႆး) တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ တီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၼ်ႉ (1)
1. ႁူမ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်။
2. ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းထွမ်ႇၶေႃႈပူင်တီႈလဵဝ်။
3. ႁူမ်ႈပၵ်းပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်။
4. ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်းပဵၼ်ထူင်လဵဝ်။
5. ႁူမ်ႈၽူႈၶဵၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်။
6. ႁူမ်ႈဢူၺ်းလီပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်။
7. ၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ် လၢႆးမဵဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း လႄႈမၼ်ႈၵိုမ်း။ Continue reading “လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)”

fighting in Monghai, Tachilek township, opposite Chiangrai, began when the Mongphyak-based Military Operations Command (MOC) #18 ordered SSA to move

24.02.The fighting in Monghai, Tachilek township, opposite Chiangrai, began when the Mongphyak-based Military Operations Command (MOC) #18 ordered the Shan State Army’s 34th Battalion to move south of the Mae Sai river toward the Thai border and to remain there. So far 4 clashes have taken place. “We have received no order from Loi Taileng (the SSA HQ) for us to retreat,” said Lt-Col Gawn Zeun, Commander of the 1st Military Region, who is directing the fighting. (SHAN)

DKBA Ceasefire Breaks Down

The three-month-old ceasefire agreement between the Burmese government and the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) has broken down as hostilities flare in Pa-an District, southern Karen State.

DKBA Brigade 5 leaders, including Brig-Gen Saw Lah Pwe (black shirt), pose for a photograph at a base in eastern Burma. (Photo: The Irrawaddy)

 

Sources close to the DKBA said that fighting broke out on Feb. 19 following a raid on a DKBA military base by a joint force of Burmese army and border guard force (BGF) troops. The joint force allegedly seized a cache of weapons including AK-47s, AR-15 rifles and RPGs belonging to DKBA Brigade 5.

The Brigade 5 unit, led by Lt-Col Po Bi, responded later that same day with an attack on the joint force in Myaing Gyi Nyu Township in Pa-an District, killing three and injuring two soldiers.

Then, after a lull in fighting but with tensions remaining high, DKBA leaders reportedly visited the Burmese army-BGF base in Pa-an on Wednesday to negotiate the return of the confiscated weapons.

Brig-Gen Johnny, a commander with the main Karen rebel group, the Karen National Liberation Army (KNLA), told The Irrawaddy on Thursday that the DKBA leaders “asked for the joint force to return their weapons, but the Tatmadaw [Burmese government forces] would not return them. That’s why the DKBA declared a breakdown in the ceasefire.” Continue reading “DKBA Ceasefire Breaks Down”

Killings and attacks between DKBA and BGF drives villagers from their homes

Tension between soldiers from the Democratic Karen Buddhist Army and Border Guard Force troops has forced at least 50 villagers from Mae Tha Waw village, Hlaingbwe Township to seek temporary refuge across the border in Thailand.

A Mae Tha Waw villager explained their situation to Karen News.

“We have fled from our village on February 19, during the night. People say the situation is not good to stay. All the village schools are closing now.”

Villagers say they are now taking refuge with relatives or friends on the Thai border and have yet to receive any humanitarian support.

According to a DKBA soldier from Maw Tha Waw village, on February 20, a BGF sniper shot and wounded a DKBA major at his camp compound in the Myaing Gyi Ngu. A DKBA soldier told to Karen News that recent clashes have created added more tension to an already tense situation. Continue reading “Killings and attacks between DKBA and BGF drives villagers from their homes”